Štvrtok 26.januára 2023, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

Výskyt vtáčej chrípky je v súčasnom období zaznamenávaný takmer vo všetkých členských štátoch EÚ. Slovenská republika potvrdila prvý výskyt v sezóne 2022/2023 dňa 17.1. 2023. Pravidelná aktualizácia počtu prípadov pri hydine/vtákoch držaných v zajatí a voľne žijúceho vtáctva je zverejňovaná na stránke ŠVPS SR.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je potrebné byť opäť veľmi bdelý, pokiaľ ide o riziko zavlečenia (migráciu voľne žijúceho vtáctva nevieme ovplyvniť) a rozšírenia nákazy na území SR. Obranou proti výskytu nákazy v chovoch je PREVENCIA. V rámci preventívnych opatrení (mnohé sú súčasťou stále platných mimoriadnych núdzových opatrení)  upozorňujeme na:

 • Pravidlá biologickej bezpečnosti;
 • Zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom, resp. napájacou vodou;
 • Zasieťovanie výbehov pre hydinu;
 • Predkladanie krmiva hydine pod prístreškom.

Z pohľadu znalosti aktuálnej situácie, pokiaľ ide o prítomnosť /cirkuláciu vírusu na území SR, je nevyhnutné:

1. Dodržiavanie Plánu prieskumu aviárnej influenzy pri hydine a voľne žijúcich vtákoch na Slovensku v roku 2023;

2. Dôsledné dodržiavanie mimoriadnych núdzových opatrení (MNO – č. k. mno 4373/2005 z 28.10.2005), ktoré sú stále v platnosti;

3. Zvyšovanie povedomia/informovanosti chovateľov hydiny a vtákov držaných v zajatí o potrebe dodržiavania zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov pred zavlečením tejto nákazy – v súčinnosti a vzájomnej spolupráci so starostami obcí a miest.

Vlastníkom alebo držiteľom hydiny je nariadené:

1. zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva, s hydinou;

2. zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej hydiny;

3. zakázať chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach;

4. prísne dodržiavať nákup hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym dozorom;

5. novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované;

6. pre každú halu používať vlastné pracovné nástroje;

7. minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou;

8. správne používať osobné ochranné pomôcky;

9. hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore, alebo pod prístreškom ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu;

10. vonku umiestnené zásobníky s vodou požadované v záujme zabezpečenia optimálnych životných podmienok pre určité druhy hydiny dostatočne chrániť pred voľne žijúcim vodným vtáctvom;

11. hydinu nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu;

12. bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej chrípky pri hydine a iných vtákoch chovaných v zajatí podľa kritérií:

— pokles v príjme krmiva a vody o viac ako 20 %,

— pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,

— týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,

— akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Základné informácie o nákaze

 • vtáčia chrípka (aviárna influenza) je ochorenie, ktoré postihuje voľne žijúce ako aj domáce vtáky;
 • rôzne druhy bývajú rôzne citlivé na rôzne kmene vírusu – vo všeobecnosti možno povedať, že na vysokopatogénnu chrípku býva najcitlivejšie domáca hydina (kury domáce), kde môže v chove úmrtnosť dosiahnuť až 100 %;
 • v EÚ sa od roku 2006 vyskytuje väčšinou sezónne počas zimného obdobia (október – marec), počas jednej sezóny sa väčšinou šíri prevažne jeden konkrétny kmeň;
 • sporadický výskyt môže byť zaznamenaný celoročne;
 • vírus aviárnej influenzy je šírený predovšetkým voľne žijúcimi sťahovavými vtákmi, do EÚ býva každoročne sezónne zavlečený vtákmi, ktoré tiahnu z ázijských oblastí a zo severu cez Európu smerom na juh do Afriky;
 • v EÚ sú zavedené veľmi prísne veterinárne opatrenia. Ich cieľom je zabrániť šíreniu vírusu z voľne žijúceho vtáctva na hydinu a obmedziť výskyt ohnísk u hydiny;
 • hlásenie výskytov sa realizuje cez systém ADIS (notifikačný systém hlásenia výskytu nákaz) s uvedením všetkých podstatných informácií o danom ohnisku;
 • dočasné ochranné pásma a pásma dohľadu sú zriadené v oblastiach, kde sa nachádzajú infikované chovy. V týchto zónach je obmedzený pohyb živých zvierat, hydina je uzavretá v uzavretých priestoroch a starostlivo monitorovaná, prísne sa uplatňujú opatrenia na dezinfekciu;
 • ak sa v chove vyskytne ohnisko, vtáky musia byť utratené a prijímajú sa veterinárne opatrenia;
 • zavádzajú sa aj špecifické opatrenia na zabránenie vstupu infikovaných vtákov do potravinového reťazca, nakoľko vírus sa môže šíriť aj prostredníctvom hydinového mäsa a vajec;
 • v každom prípade dôkladné varenie zabezpečí, aby mäso a vajcia neobsahovali žiaden vírus.
 • riziko nakazenia širokej verejnosti vírusom zo živých zvierat alebo z hydinových výrobkov je veľmi nízke a neexistuje žiadny dôvod na to, aby menili stravovacie návyky alebo cestovné plány.

 

Spotreba hydinových výrobkov

 • Je bezpečné jesť hydinové mäso alebo vajcia, ktoré nakupujete v SR (je pod stálou veterinárnou kontrolou orgánov veterinárnej starostlivosti), resp. v EÚ. Je to preto, že sú zavedené prísne opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín a veterinárnych opatrení na zabránenie vstupu mäsa alebo vajec z infikovaných zvierat do potravinového reťazca.
 • Obchod z ochranných pásiem a pásiem dohľadu v rámci EÚ je povolený len po veľmi prísnych veterinárnych kontrolách a dovoz z postihnutých/infikovaných tretích krajín je zakázaný.
 • V prípade ohniska nákazy na hydinovej farme sa celý kŕdeľ ihneď usmrcuje. Zničí sa aj hydinové mäso a vajcia vyprodukované na týchto farmách.
 • Dokonca aj vo veľmi nepravdepodobnom prípade prítomnosti vírusu v mäse alebo vajciach predávaných v EÚ, dôkladné varenie ničí vírus, takže dobre uvarené mäso a vajcia nepredstavujú žiadne riziko.

Rizikové skupiny

Ľudia, ktorí chovajú vtáky, nemusia byť príliš znepokojení, treba si však uvedomovať možné riziká. V tejto súvislosti je potrebné:

- Dodržiavať pokyny ŠVPS SR a príslušných regionálnych veterinárnych správ, najmä pokiaľ ide o potrebu kŕmenia a pitia hydiny v interiéri a držať hydinu v rizikových oblastiach v interiéri (aby sa zamedzilo styku domáceho vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi).

- Informovať úrady, ak sa objavia nezvyčajne vysoké počty uhynutých voľne žijúcich vtákov, alebo ak niektorý z ich vtákov ochorie alebo uhynie za neobvyklých okolností. V takýchto prípadoch sa ľudia nesmú dotýkať samotných mŕtvych alebo chorých vtákov.

- Dodržiavať základné hygienické predpisy - najmä umývanie rúk mydlom pri kontakte s vtákmi alebo vtáčími exkrementmi.

- Odradiť deti od hrania sa s vtákmi a naučiť ich, aby informovali, ak uvidia choré alebo mŕtve vtáky.

- Uistite sa, že deti rozumejú pravidlám základnej hygieny.

- Nikdy nezabíjajte alebo nejedzte choré alebo umierajúce vtáky, pretože by to mohlo znamenať väčšie riziko.

 • Ostatní ľudia, ktorí prichádzajú do pravidelného kontaktu s hydinou (napr. poľnohospodári, veterinárni lekári) alebo s voľne žijúcimi vtákmi (napr. poľovníci, pozorovatelia vtákov), si musia byť vedomí rizík a prijať preventívne opatrenia.
 • ECDC (Európske centrum pre kontrolu a prevenciu nákaz) vypracovalo podrobné usmernenie o ochrane ohrozených osôb a tých, ktorí žijú alebo cestujú do oblastí, kde sa našli infikované vtáky. Vnútroštátne orgány sú tu preto, aby poskytovali poradenstvo v prípade akýchkoľvek otázok.

Ostatní občania

Je veľmi nepravdepodobné, že by iná verejnosť došla do kontaktu s infikovanými vtákmi.

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia sa považujú za dostatočné:

- Nedotýkajte sa chorých alebo uhynutých voľne žijúcich vtákov alebo hydiny a informujte miestne veterinárne správy, ak zistíte akékoľvek podozrivé počty mŕtvych alebo chorých vtákov.

- Dodržiavajte bežné pravidlá správnej hygieny, t.j. po kontakte s vtákmi alebo ich trusom si umyte ruky mydlom.

 • Ak sa vo vašom okolí vyskytne ohnisko vysokopatogénnej vtáčej chrípky:

- vnútroštátne orgány môžu uložiť dočasné obmedzenia týkajúce sa pohybu hydiny a vyhlásiť určité miesta neprístupné pre ľudí. Je dôležité, aby ste dodržiavali tieto pokyny, pretože sú nevyhnutné na zastavenie šírenia vírusu.

Cestovanie

Je veľmi nízke riziko, že človek príde do styku s vírusom aviárnej influenzy pri cestovaní do krajín mimo EÚ alebo do oblastí v rámci EÚ, kde sa zistila vtáčia chrípka, za predpokladu, že sa vyhnete návšteve hydinárskych fariem alebo trhov s vtákmi a budete dodržiavať vyššie uvedené opatrenia, ako sa uvádza v usmerneniach ECDC.

 

Informácie o AI: Nákazy a choroby zvierat - Vtáčia chrípka (svps.sk)

 

Zdroj: Internetová stránka ŠVPS SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov