tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Vstupy pre analýzu

Efektívnosť výroby kukurice na zrno v rozdielnych prírodných podmienkach bola hodnotená v období rokov 2008 – 2013.

 Najlepšie podmienky pre pestovanie kukurice na zrno sú v kukuričnej oblasti, ktorá je v tomto hodnotení chápaná ako oblasť s produkčnými prírodnými podmienkami. Za oblasti so znevýhodnenými prírodnými podmienkami boli v tejto analýze chápané zemiakárska a zemiakársko-ovsená oblasť. Pri hodnotení efektívnosti pestovania kukurice na zrno sa vychádzalo z údajov vybraného súboru podnikov, ktoré Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (od roku 2014 pôsobiaci v rámci NPPC v Lužiankach) dlhodobo spracováva.

Náklady a úrody

Respondentom vybraného súboru VÚEPP sa v hodnotenom období zvýšili náklady na hektár kukurice na zrno o 4 %. Najvýraznejší medziročný rast hektárových nákladov bol zaznamenaný v roku 2011, kedy vzrástli o 23 %. V roku 2013 sa celkové náklady na hektár medziročne zvýšili o 7 %. Po priamych materiálových nákladoch mali najvyššie náklady výrobcovia kukurice v poslednom hodnotenom roku na pomocné činnosti (traktorové a kombajnové práce, závlahy, samohybné stroje atď.). V porovnaní s rokom 2008 bol zaznamenaný najvyšší nárast nákladov na opravy a udržiavanie (z 0,33 €/ha na 1,95 €/ha), výrazne sa zvýšili aj mzdové a sociálne náklady (o 137 %). Najväčší podiel na celkových nákladoch (46 %) mali priame materiálové náklady (osivá, hnojivá, CHOP a ost. priamy materiál), ktoré sa od začiatku hodnoteného obdobia zvýšili o 17 %. Zvýšené náklady na hektár kukurice na zrno mali pestovatelia hospodáriaci v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami (4 %), naopak v znevýhodnených prírodných podmienkach sa náklady na hektár znížili v porovnaní s rokom 2008 o 19 %. V posledných dvoch hodnotených rokoch sa kukurici nedarilo. Jej úrodnosť začala po roku 2011 klesať a v roku 2013 dosahovala necelých 6 ton z hektára. Kukuričná sezóna v roku 2013 bola nepriaznivá v oblastiach s produkčnými aj znevýhodnenými prírodnými podmienkami. V porovnaní s rokom 2008 respondentom v priemere za Slovensko klesla úroda kukurice na zrno z 9 t/ha na 6 t/ha. Vývoj dosahovaných úrod kukurice na zrno, nákladov, realizačnej ceny a rentability dokumentuje tabuľka č. 1.

Rýchlejší pokles hektárovej úrody, ako rast vynaložených nákladov na hektár kukurice nepriaznivo ovplyvnil vývoj jednotkových nákladov, ktoré sa v porovnaní s rokom 2008 zvýšili až o 63 %. V roku 2013 bola výroba tony kukurice v hodnotenom období najdrahšia (181 €/t). Výrazne sa zdražila výroba kukurice najmä respondentom hospodáriacim v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami (65 %), v znevýhodnených oblastiach vzrástli jednotkové náklady o 34 %. Najlacnejšie bola vyrábaná kukurica na zrno na začiatku hodnoteného obdobia, a to za 111 €/t. V nasledujúcich troch rokoch sa výroba tony kukurice na zrno zdražovala až do roku 2010, kedy sa vyrábala tona kukurice za 142 €. Tento rast jednotkových nákladov sa prejavoval tak v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami, ako aj v znevýhodnených oblastiach. V roku 2011 medziročne klesli jednotkové náklady na kukuricu v priemere za SR o 18 %. V nasledujúcom hodnotenom roku sa začala výroba kukurice zdražovať, čo trvalo až do konca hodnoteného obdobia.

Ceny a rentabilita

Vývoj priemernej realizačnej ceny kukurice na zrno mal v hodnotenom období kolísavý trend. Začiatkom hodnoteného obdobia v roku 2009 realizačná cena kukurice klesla o 6 %. Následne začala rásť a v roku 2010 sa zvýšila o 49 %. Rast priemernej realizačnej ceny pretrvával až do roku 2012, kedy bola pre výrobcov kukurice na zrno najpriaznivejšia a pohybovala sa od 189 € do 199 € za tonu. Trend rastu realizačnej ceny sa skončil v roku 2013, kedy v priemere za Slovensko klesla o 18 % a dosahovala 164 € za tonu kukurice. V porovnaní s rokom 2008 bola v poslednom hodnotenom roku realizačná cena kukurice priaznivejšia, jej nárast v priemere SR bol 50 %. V oblastiach s rozdielnymi prírodnými podmienkami bol vývoj priemernej realizačnej ceny kukurice rozdielny. V oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami sa priemerná realizačná cena vyvíjala obdobne ako v priemere SR. V oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami prevládal v priebehu hodnoteného obdobia pokles priemernej realizačnej ceny kukurice na zrno, a to výraznejší ako v produkčných oblastiach. V porovnaní s rokom 2008 bola priemerná realizačná cena kukurice na konci hodnoteného obdobia v obidvoch oblastiach priaznivejšia. Diferencia medzi oblasťami s rozdielnymi prírodnými podmienkami sa prejavila najmä v poslednom hodnotenom roku. V znevýhodnených oblastiach v roku 2013 realizovali výrobcovia tonu kukurice na zrno za 132 € a v produkčných prírodných podmienkach za 167 €.

Rok 2013 nebol pre výrobcov kukurice na zrno priaznivý. Po troch ziskových rokoch (2010 – 2012) začala byť kukurica pre pestovateľov nerentabilná v obidvoch hodnotených oblastiach. Medziročný rast jednotkových nákladov a pokles priemernej realizačnej ceny kukurice na zrno v poslednom hodnotenom roku spôsobili respondentom straty. Efektívnosť výroby kukurice na zrno v priemere za Slovensko sa dostala takmer na úroveň stratového roku 2009. V poslednom hodnotenom roku sa vyrábala kukurica na zrno so stratou 17 € na tonu. Respondenti hospodáriaci v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami stratili na tone kukurice 24 € a v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami 13 €. V poslednom hodnotenom roku bola výroba kukurice pre sledované podniky neefektívna. V priemere za Slovensko rentabilita bez podpory od roku 2011 klesla zo 45 % na -9 %. Tento nepriaznivý trend sa prejavoval tak v produkčných ako aj v znevýhodnených oblastiach.

Efekt podpôr

Významnú úlohu pri výrobe kukurice na zrno zohrávala poskytnutá podpora, za pomoci ktorej sa dostala kukurica aj v nepriaznivom roku 2013 do plusových čísiel a dosahovala rentabilitu 6 %. Respondenti hospodáriaci v produkčných oblastiach dosahovali za pomoci dotačných stimulov rentabilitu 9,25 %. V znevýhodnených oblastiach sa s pomocou podpory zefektívnila výroba kukurice na zrno z nerentabilných -15,22 % na 1,08 %. Obdobne zo stratovej výroby kukurice vytiahla respondentov poskytovaná podpora v hodnotených rokoch 2008 a 2009. Respondenti v znevýhodnených oblastiach vyrábali kukuricu v roku 2009 s najvyššou stratou v hodnotenom období (-38,75 €/t), so započítaním podpory sa strata iba zmiernila. Výrazný efekt mala podpora pri výrobe kukurice v znevýhodnených oblastiach v roku 2010, kedy sa započítaním podpory dostala kukurica zo stratovej výroby k rentabilite 22 %.

Obdobie efektívneho pestovania kukurice na zrno sa v roku 2013 skončilo a výroba 1 tony kukurice bola najdrahšia od roku 2008. Medziročný pokles priemernej realizačnej ceny a nárast jednotkových nákladov spôsobil stratovú výrobu. Rentabilita výroby kukurice na zrno sa v poslednom hodnotenom roku priblížila ku kritickému roku 2009, kedy prepad priemernej realizačnej ceny spôsobil stratovú výrobu kukurice. V porovnaní s rokom 2008 dosahovala výroba kukurice na zrno v ostatnom roku vyššie straty. Pestovatelia boli v roku 2013 závislí na podpore, za pomoci ktorej dokázali aj za ekonomicky a klimaticky nepriaznivých podmienok vyrobiť kukuricu so ziskom.

Ing. Anna Trubačová

NPPC - VÚEPP Bratislava

Tabuľka č. 1: Vývoj nákladov, zisku a rentability kukurice na zrno v rozdielnych prírodných oblastiach v časovom rade 2008 – 2013 vo vybranom súbore VÚEPP

Roky

Podmienky

Úroda       v t.ha-1

Náklady   v €.ha-1

Náklady v €.t-1

Priem. real.         cena v €.t-1

Zisk - strata         v €.t-1

Rent. bez podp. (v %)

  1. Rentab.           s podp. (v %)

2008

Produkčné

8,75

953,06

108,94

106,49

-2,46

-2,25

8,35

Znevýhodnené

8,6

993,56

115,58

112,99

-2,59

-2,24

18,98

SR

8,82

977,26

110,77

109,27

-1,49

-1,35

9,98

2009

Produkčné

7,42

922,34

124,35

104,68

-19,67

-15,82

5,24

Znevýhodnené

6,83

912,57

133,52

94,77

-38,75

-29,02

-5,16

SR

7,69

927,4

120,46

102,84

-17,62

-14,63

6,35

2010

Produkčné

5,64

778,08

136,85

157,67

20,82

15,21

30,03

Znevýhodnené

5,29

834,33

157,76

155,24

-2,52

-1,60

21,70

SR

5,5

786,66

142,02

152,96

10,94

7,70

22,60

2011

Produkčné

8,57

951,24

111,19

169,7

58,51

52,62

68,74

Znevýhodnené

7,62

794,23

104,22

140,65

36,43

34,95

59,38

SR

8,28

968,89

117,11

169,67

52,56

44,88

62,10

2012

Produkčné

5,48

900,79

164,66

189,41

24,75

15,03

36,24

Znevýhodnené

7,18

857,64

119,4

190,27

70,87

59,36

86,27

SR

6,17

944,91

153,18

199,17

45,99

30,02

51,98

2013

Produkčné

5,52

995,61

180,22

167,24

-12,98

-7,20

9,25

Znevýhodnené

5,15

801,2

155,43

131,78

-23,65

-15,22

1,08

SR

5,58

1013,29

180,75

163,65

-17,10

-9,46

5,83

Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2008, 2009, 2011; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010, 2012, 2013, vlastné prepočty

Celú analýzu ekonomiky pestovania kukurice od VÚEPP nájdete v AGROMAGAZÍNe 4/2015 na s. 14 až 16.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov