Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Optimálny odchov produkčných dojníc, počnúc narodením teľaťa, pokračujúc odchovom jalovice a končiac otelením jalovice predstavuje komplexnú chovateľskú výzvu pre mliekové farmy, pričom produkčné a ekonomické parametre dosahované v tomto období významne determinujú ďalší vývoj ekonomiky podniku.

Náklad na kŕmny deň teľaťa dosiahol v roku 2015 úroveň 2,780 €. Medziročný nárast na úrovni 13 % bol spôsobený predovšetkým zvýšením výrobných a správnych réžií.

 

Naopak redukcia bola dosiahnutá pri položkách OPND (-28 %) a OMN (-19 %), čím celkové náklady na odchov dosiahli 553 € (+10 %). Vlastné náklady na 1 kg prírastku boli medziročne zvýšené o 20 % na úroveň 3,944 €, čo sa pri medziročne takmer stabilných priemerných denných hmotnostných prírastkoch na úrovni 746 g premietlo do zvýšenia nákladov na 1 kg živej hmotnosti teliat o 5 % na úroveň 2,804 €. Negatívny výsledok hospodárenia z realizácie teliat bol však vďaka o 11 % vyššej cene (2,516 €/kg ž.hm.) medziročne zmiernený o 28 % na hodnotu -0,288 € za kg ž.hm.

Drahší odchov jalovíc

Odchov tejto kategórie bol z hľadiska priemerných denných hmotnostných prírastkov v analyzovaných stádach medziročne stabilný na úrovni 668 g. Náklad na kŕmny deň jalovice dosiahol v roku 2015 úroveň 2,124 € (+16 %), čo sa premietlo na zvýšenia nákladov na odchov o 9 % na výsledných 1202 €. Medziročný nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšením podielu výrobných réžií (+0,203 €/KD) a nakúpených krmív (+0,117 €/KD). Najväčšia redukcia bola dosiahnutá pri položkách vlastné krmivá (-0,078 €/KD) a mzdy (-0,073 €/KD). Náklady na kg živej hmotnosti realizovaných jalovíc boli medziročne vyššie o 0,673 €, čím sa strata z realizácie zvýšila o 24 % na úroveň -1,997 € za kg ž. hm. K prehĺbeniu straty došlo aj napriek medziročnému zlepšeniu realizačnej ceny, ktorá v rámci hodnotených stád dosiahla úroveň 1,491 € za kg ž. hm (+ 0,282 €).

Zvýšené náklady na VTJ

Medziročné zvýšenie nákladovosti platilo aj pre túto kategóriu. Ako je uvedené v tabuľke 1, náklad na kŕmny deň vysokoteľnej jalovice dosiahol v hodnotených stádach v roku 2015 úroveň 3,253 €. Táto hodnota predstavovala medziročný nárast až o 36 %, čo sa premietlo do zvýšenia nákladov na odchov o 72 €. Hlavným dôvodom bolo medziročné zvýšenie nákladov na OPND (+0,265 €/KD) a výrobné réžie (+0,229 €/KD).

Drahší odchov prvôstky

Náklady na odchov prvôstky v hodnotených stádach za rok 2015 dosiahli úroveň 2 042 €, čo je o 12 % viac ako v roku 2014 (1 824 €), pričom medziročné zvýšenie nákladov platilo pre všetky kategórie v odchove (Tab. 1). K celkovému zvýšeniu nákladov došlo aj napriek medziročnému zníženiu priemerného veku jalovíc pri prvom otelení (VPO) až o 25 dní. Zvýšenie jednotkových nákladov na KD pre jednotlivé kategórie zvierat (+13% teľatá, +16% jalovice, +36% VTJ) tak zatienilo pozitívny efekt znižovania VPO, avšak systematické približovanie sa k optimálnym hodnotám VPO pre jednotlivé plemená dojného dobytka chovaného na Slovensku je jednoznačne dôležitým krokom ku kvalitnému produkčnému stádu v budúcnosti, čo potvrdzujú aj analýzy celoživotnej mliekovej úžitkovosti dojníc z KÚ. Prehľad produkčných a ekonomických parametrov všetkých kategórií v odchove za rok 2015 je uvedený v tabuľke 2.

Ing. Miroslav Záhradník, Ing. Ján Huba, CSc.

NPPC - VÚŽV Nitra,

Tabuľka 1 - Náklady odchovanej prvôstky z dojných stád dobytka v sledovanom súbore chovateľov (n=24) v roku 2015.

Ukazovateľ

2015

2014

2015/2014

Náklady na odchov teľaťa

553

503

10%

Náklady na odchov jalovice

1202

1106

9%

Náklady na odchov VTJ

287

215

34%

Náklady na odchov prvôstky

2042

1824

12%

VPO (mes./dni)

27/27

28/22

-25 dní

Pozn. VTJ – vysokoteľná jalovica

Tabuľka 2 - Ekonomika odchovu dojného dobytka v sledovanom súbore chovateľov (n=24) v roku 2015 (€/KD).

Ukazovateľ

Kategória mladého dobytka (n=24)

Odchov teliat

Odchov jalovíc

Chov VTJ

%

%

%

Denná úžitkovosť (g)

746

668

-

Mzdy

0,296

10%

0,113

5%

0,201

6%

Krmivá vlastné

0,847

30%

0,761

34%

1,304

39%

Krmivá nakúpené

0,557

20%

0,207

9%

0,219

7%

Krmivá spolu

1,404

50%

0,968

44%

1,523

45%

OMN1

0,118

4%

0,073

3%

0,035

1%

Opravy a udržiavanie

0,023

1%

0,005

0%

0,001

0%

Odpisy dlhodobého majetku

0,091

3%

0,095

4%

0,050

1%

OPNP2

0,234

8%

0,146

7%

0,187

6%

OPND3

0,200

7%

0,337

15%

0,780

23%

Výrobná réžia

0,276

10%

0,325

15%

0,402

12%

Správna réžia

0,179

6%

0,144

7%

0,194

6%

Náklady spolu

2,820

100%

2,206

100%

3,373

100%

Vedľajší výrobok

0,040

-

0,082

-

0,120

-

Náklady na KD

2,780

-

2,124

-

3,253

-

Vlastné náklady na 1 kg prírastku

3,944

-

3,431

-

-

-

Vlastné náklady na 1 kg ž. hm.

2,804

-

3,488

-

-

-

Realizačná cena za 1 kg

2,516

-

1,491

-

-

-

Zisk/Strata

-0,288

-

-1,997

-

-

-

1Ostatné materiálové náklady - nakúpené liečivá, dezinfekčné prostriedky, ostatný materiál spotrebovaný v kancelárii, atď., 2Ostatné priame náklady prvotné - náklady na plemenárske a veterinárne výkony, poistné, elektrickú energiu, sociálne náklady a odvody, 3Ostatné priame náklady druhotné - náklady na vlastnú autodopravu, práce traktorov a iné služby

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov