Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Riaditeľka SZPM Margita Štefániková vo svojej prezentácii

na tohtoročnom Dni prvovýrobcov mlieka priblížila výsledky prieskumu týkajúceho sa očakávaní prvovýrobcov mlieka od novej SPP po roku 2020, ktorý zväz nedávno zrealizoval medzi svojimi členmi.

„Dotazníky boli rozoslané 384 podnikom, pričom 94 z nich na ne odpovedalo“, informovala o participácii chovateľov na prieskume, ktorá tak dosiahla 25 %. Otázky v prieskume sa zameriavali na tri kľúčové ciele, ktoré korešpondovali z cieľmi novej SPP: príjmy poľnohospodárov, konkurencieschopnosť prostredníctvom zabezpečenia investícií a zlepšovanie pozície prvovýrobcov v dodávateľskom reťazci.

 

V otázke príjmov sa zväz pýtal, aká by bola optimálna výška podpory na všetky kategórie mliečneho dobytka, ktoré by podnik potreboval. Podniky v priemere uviedli ročnú podporu vo výške 420 EUR/VDJ. „Pri približne 200 tis. VDJ v odvetví na Slovensku by tak pri 420 EUR/VDJ bolo potrebných vyčleniť v rámci podpory 80 mil. EUR“, skonštatovala na margo jednej z viacerých zaujímavých otázok M. Štefániková. Z pohľadu riadenia rizika označili farmári v prieskume za najväčšie riziko kolísanie nákupných cien mlieka, ďalej nasledovalo riziko nedostatočnej a kvalifikovanej pracovnej sily, potom choroby a úrazy zvierať či škody spôsobené divou zverou.

V otázkach týkajúcich sa investícií, resp. konkurencieschopnosti napríklad prieskum poukázal na zaujímavú štatistiku, keď vek maštalí v SR sa pohyboval od 39 do 50 rokov, najstaršia dojáreň v prevádzke mala 31 rokov a obdobie realizácie poslednej rekonštrukcie maštalí oscilovalo v intervale rokov 1990 do 2019. Teda chov sa realizuje aj v maštaliach, ktoré prešli poslednou rekonštrukciou pred takmer 30 rokmi (rok 1990). Približne 60 % opýtaných plánuje investovať do ustajnenia, no len 29 % z nich chce stavať novú maštaľ a až 71 % rekonštruovať už postavené maštale, čo však (rekonštrukcia) z pohľadu efektivity produkcie nie je najlepšia voľba. Celkovo 25 % respondentov, ktorí odpovedali na otázky potrebuje na rekonštrukcie ustajnenia 69 mil. EUR a teda pre Slovensko by bolo podľa analýzy SZPM potrebné na tento účel vyčleniť celkovo 200 mil. EUR. Ďalších 35 mil. EUR by bolo podľa výsledkov dotazníka extrapolovaných na celoslovenské podmienky potrebných pre investície do dojenia, 25 mil. EUR do kŕmenia a 20 mil. EUR do skladovacích kapacít.

Čo sa týka zlepšenia postavenia farmárov vo vertikále, až 37 % opýtaných investovalo do finalizácie a 28 % opýtaných plánuje odbyt produkcie mlieka cez odbytové družstvá.

Výsledky výskumu tiež ukázali, že chovatelia sú mierne optimistickí ohľadom budúcnosti sektora, keď v priemere plánujú výhľadovo zvyšovať produkciu mlieka v porovnaní so súčasnosťou o 2,5 %.

Z analýzy celkovo vyplynulo, že na podporu investícií v novom programovacom období 2021 až 2027 by bolo pre sektor prvovýroby mlieka vyčleniť min. 300 mil. EUR. Podpory by pritom mali dosiahnuť už spomínaných 420 EUR/VDJ, resp. 80 mil. EUR ročne pre celé odvetvie prvovýroby mlieka. Apropos, ešte jedno info: SZPM stále prieskum neuzatvorilo a teda chovatelia, ktorí dotazníky nateraz nevyplnili, tak môžu stále urobiť a tým ďalej zreálňovať obraz skutočných potrieb odvetvia, na ktoré by mala reflektovať i nová SPP, resp. Strategický plán.

Viac informácií z podujatia si budete môcť už čoskoro prečítať v AGROMAGAZÍNe 11/2019 a Slovenskom CHOVe.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov