Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú rovnako záväzné pre všetkých súťažiacich. Tieto pravidlá môžu byť upravené len formou písomného dodatku k tomuto dokumentu.

Štatút súťaže na stiahnutie [doc]

1.    Cieľ súťaže:
Cieľom súťaže je spropagovať slovenský agrosektor, spropagovať stredné školy s poľnohospodárskymi študijnými odbormi a predstaviť študentov poľnohospodárskych odborov stredných škôl ako moderných, vzdelaných a sympatických mladých ľudí a zvýšiť záujem mladej generácie o štúdium poľnohospodárskych odborov na stredných a vysokých školách a o prácu v agrobiznise.

2.    Organizátor súťaže:
Vydavateľstvo Slovenský CHOV, s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky (ďalej len organizátor). Korešpondenčná adresa: Slovenský CHOV, s.r.o., P.O.BOX 57F 949 58 Nitra
Organizátor vydáva odborné mesačníky Slovenský CHOV a AGROMAGAZÍN a prevádzkuje poľnohospodársky portál www.agrobiznis.sk. Patrí do vydavateľskej skupiny, ktorá ďalej vydáva časopisy Naše pole, Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, Sady a vinice a VINOTÉKA. 

3. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:
Začiatok súťaže: november 2014
Koniec súťaže: marec 2015
Miesto konania súťaže: školské kolá v mieste určenom vedením prihlásených stredných škôl, semifinále a finále v Nitre.

4.    Podmienky účasti:
Byť študentom 4- ročného štúdia jedného z maturitných študijných odborov zameraných na: Agropodnikanie, Vinohradníctvo a ovocinárstvo, Záhradnícka výroba a služby, Ekonomika pôdohospodárstva, Mechanizácia pôdohospodárstva, Bioenergetika, Veterinárstvo, Agroturistika.

Vek min. 15 a max. 19 rokov.
Trvalé bydlisko SR.
Pri dievčatách ochota prezentovať sa počas semifinále a finále v lodičkách na podpätku v kratšej sukni a s odhalenými ramenami.
Písomný súhlas zákonného zástupcu je potrebný pre účasť v semifinále a finále súťaže u študentov mladších ako 18 rokov.
Podmienkou účasti v semifinále je zaslanie fotografie s aktuálnym výzorom súťažiaceho.
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže, obsiahnutými v tomto dokumente.

5. Propagácia finalistov, zúčastnených škôl a víťazov školských kôl a výhry:

5.1. Propagácia
Informácie o výsledkoch školských kôl súťaže prinesú jednotlivé časopisy organizátora (bod 2 - podľa odborného zamerania školy). Všetky školy, ktorých zástupca sa zúčastní min. semifinálového kola, získajú ročné predplatné časopisov, vymenovaných v bode 2 a budú organizátorom spropagované.
Fináloví víťazi dostanú možnosť dekorovať najlepšie zvieratá počas súťaží, organizovaných v roku 2015, kde je organizátor súťaže Mediálnym partnerom (Agrokomplex, Chovateľské dni...), všetko za účasti médií. Fotografie finalistov budú uverejnené v časopisoch, vydávaných organizátorom (bod 2). Finalisti budú mať možnosť nafotiť nástenné kalendáre, ktoré vydáva organizátor. 

5.2. Výhry     
Účastníci semifinále získajú ročné predplatné 1 vybratého časopisu a účastníci finále 2 vybratých časopisov vydavateľstva (bod 2). Víťazi získajú finančnú odmenu a víkendový relaxačný pobyt pre 2 osoby zdarma. Umiestnení na prvých 3 miestach získajú vecné ceny od partnerov podujatia.

6. Organizácia súťaže, časový harmonogram:
A. Prihláška školy do súťaže musí byť zaslaná na korešpondenčnú adresu organizátora  (bod 2) najneskôr do 25.11.2014
B. Školské kolá súťaže musia prebehnúť najneskôr do začiatku zimných prázdnin. Výsledky školských kôl s uvedením mien študentov oboch kategórií (chlapci, dievčatá) na prvých 3 miestach, fotografiami umiestnených a písomným súhlasom zákonného zástupcu s účasťou v semifinále musia byť zaslané na korešpondenčnú adresu organizátora najneskôr do 12. januára 2015.
C. Semifinále súťaže uskutoční v polovici februára 2015 v Nitre. Podľa počtu prihlásených škôl bude určený počet zástupcov jednotlivých škôl v semifinále (po 1 – 3 v oboch kategóriách). Ostatní umiestnení budú podľa poradia určení ako náhradníci. Účasť v semifinále je možná po splnení Podmienok účasti v súťaži (bod 5 štatútu). O postupe do finále rozhodne porota, ktorú tvoria zástupcovia organizátora a masmédií. Do finále postúpi max. 10 dievčat a max. 10 chlapcov.  
D. Internetové hlasovanie  bude prebiehať 30 dní na portáli www.agrobiznis.sk. Zúčastnia sa ho všetci finalisti súťaže oboch kategórií zaslaním fotografie tváre finalistu. Z výsledkov hlasovania bude určené NAJ web dievča a NAJ web chlapec.
E. Finále súťaže sa uskutoční počas konferencie Agrobiznis v Nitre do 31. 3. 2015.
Finalistov bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov organizátora, masmédií a partnerov súťaže.

7.    Použitie prejavov osobnej povahy a osobných údajov účastníkov súťaže:
Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a tým, že organizátor je oprávnený:
1.    uverejniť mená, priezviská, podoby a ostatné prejavy osobnej povahy na reklamné a propagačné účely organizátora, bez nároku na odmenu.
Zapojením sa do súťaže dáva každý účastník súťaže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž. Účastník súťaže má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené najmä par. 20 a nasl. Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
Údaje účastníka súťaže v rozsahu mena a priezviska, podoby je možné bezplatne zverejniť v médiách, vydávaných organizátorom (bod 2).

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov