Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Streda 24.júla 2024, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Ekonomický tím VÚŽV Nitra vykonal v roku 2017 podrobné analýzy produkčných

a ekonomických parametrov na základe primárnych podkladov poskytnutých viacerými poľnohospodárskymi podnikmi s chovom dojného dobytka z celého Slovenska.

V ekonomickej databáze dojného dobytka išlo o chovy holštajnského a slovenského strakatého plemena, resp. jeho rôznopodielových úžitkových krížencov. Priemerná dĺžka medziobdobia dojníc dosiahla 406 dní a vek pri prvom otelení prvôstky bol 28 mesiacov a 21 dní. Plodnosť kráv bola v sledovanom období na úrovni 100 %, pričom priemerný produkčný vek kravy v analyzovaných stádach za rok 2017 dosiahol 2,39 laktácií. V stádach dojníc v roku 2017 dosiahli náklady na kŕmny deň (KD) 8,4212 čo je 0,8 % menej ako tomu bolo v roku 2016. Mierny nárast úžitkovosti dojníc na úrovni 20,88 kg mlieka na KD (+0,4 %), bol sprevádzaný medziročným nárastom nákladov na jednotku produkcie o 1,7 % (+0,0068 €) na hodnotu 0,4127 €/kg mlieka. Realizačná cena mlieka po zápočte podpôr v roku 2017 dosiahla úroveň 0,3707 € (+13,5 %), čo viedlo k zníženiu straty o 47,3 % (0,0375 €) na úroveň -0,0418 € na kg mlieka. Na druhej strane, realizačná cena očistená o dotačné tituly dosiahla výšku 0,3227 (+22 %) na kg mlieka, čím sa strata na kg mlieka medziročne znížila o 36 % na úroveň -0,0899 €. Nákladový strop pre chovy predstavoval 6,7374 € na KD. Pri pohľade na ekonomiku výroby mlieka so zápočtom odpisov bol nákladový strop prekročený o 1,6838 €, čo sa automaticky premietlo do rentability nákladov na úrovni -21,8 % (v roku 2016 to bolo -34,8 %). Minimálna úžitkovosť pre dosiahnutie nulovej rentability by v tomto prípade mala dosiahnuť 26,09 kg na KD (+5,2 kg/KD), čo predstavuje ročnú produkcia mlieka od dojnice na úrovni 9 524 kg (+1 904kg). Vlastné náklady na KD dojnice bez zápočtu nefinančných nákladov (odpisy ZS a DHM) tvorili v hodnotenom súbore približne 6,5993 €, čo sa premietlo do vlastných nákladov na kg mlieka na úrovni približne 0,3011 €. Rentabilita nákladov v tomto prípade bola pri zisku (úspore vzhľadom k nákladovému stropu) 0,1381 € na kg mlieka zlepšená na úroveň 7,2 % (v roku 2016 to bolo -0,9%). Minimálna úžitkovosť pre dosiahnutie nulovej rentability na úrovni 20,45 kg na KD bola v tomto prípade prekročená o 0,43 kg/KD a paralelne ročná produkcia mlieka od dojnice na úrovni 7 464 kg prekročená o 156 kg. Pri oboch alternatívnych výpočtoch ekonomiky výroby mlieka bolo kalkulované s cenou 0,3227 € za kg mlieka bez započítania dotácií vzťahujúcich sa na produkciu mlieka.

Analýza produkčných a ekonomických ukazovateľov opätovne poukázala na variabilitu v nákladoch na výrobu mlieka, prameniacu najmä v uplatňovaní rôznych systémov chovu a úrovne technologického vybavenia fariem. Každá farma s chovom dojníc je unikátna, operuje v špecifických produkčných podmienkach a s rozdielnou disponibilitou zdrojov, pričom miera ekonomickej odolnosti konkrétneho podniku je schopnosť poľnohospodárskeho systému vyrovnať sa s problémami alebo nepredvídanými okolnosťami pri súčasnom zachovaní príjmov z poľnohospodárstva. Pružnejšie reagujúce systémy chovu lepšie kopírujú situáciu na trhu a preto môžu v tomto kontexte pomýšľať na ambicióznejšie chovateľské a podnikateľské ciele.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Ing. Ján Huba, CSc.

NPPC-VÚŽV Nitra

 

Tab. 1: Kalkulácie a štruktúra vlastných nákladov v analyzovanom súbore podnikov v roku 2017

 

Mzdy

0,7389 

8%

 

 

Krmivá vlastné

1,8399 

21%

 

 

Krmivá nakúpené

1,0910

13%

 

 

Krmivá spolu

2,9309

34%

 

 

OMN1

0,5036

6%

 

 

Opravy a udržiavanie

0,1005

1%

 

 

Odpisy DHM

0,4157

5%

 

 

Odpisy ZS

1,4062

16%

 

 

OPNP2

0,8231

9%

 

 

OPND3

0,8171

9%

 

 

Výrobná réžia

0,6427

7%

 

 

Správna réžia

0,3379

4%

 

 

Spolu

8,7166

100% 

 

 

Vedľ. Výrobok4 

0,2954

 

 

Náklady na KD

8,4212

 

1Ostatné materiálové náklady - nakúpené liečivá, dezinfekčné prostriedky, ostatný materiál spotrebovaný v kancelárii, atď.

2Ostatné priame náklady prvotné - náklady na plemenárske a veterinárne výkony, poistné, elektrickú energiu, sociálne náklady a odvody,

3Ostatné priame náklady druhotné - náklady na vlastnú autodopravu, práce traktorov a iné služby

4Maštaľný hnoj, pri základnom stáde aj živo narodené teľa


 

Tab. 2 Výsledok hospodárenia vo výrobe mlieka (€) v analyzovanom súbore podnikoch v roku 2017

Náklady na kg mlieka

0,4127

Cena za kg mlieka s dotáciami

0,3709

Cena za kg mlieka bez dotácií

0,3227

Zisk/Strata na kg mlieka s dotáciami

-0,0418

Zisk/Strata na kg mlieka bez dotácií 

-0,0899

 

 

 

 

 

 

 

 

Mzdy

0,7389 

8%

 

 

Krmivá vlastné

1,8399 

21%

 

 

Krmivá nakúpené

1,0910

13%

 

 

Krmivá spolu

2,9309

34%

 

 

OMN1

0,5036

6%

 

 

Opravy a udržiavanie

0,1005

1%

 

 

Odpisy DHM

0,4157

5%

 

 

Odpisy ZS

1,4062

16%

 

 

OPNP2

0,8231

9%

 

 

OPND3

0,8171

9%

 

 

Výrobná réžia

0,6427

7%

 

 

Správna réžia

0,3379

4%

 

 

Spolu

8,7166

100% 

 

 

Vedľ. Výrobok4 

0,2954

 

 

Náklady na KD

8,4212

 

1Ostatné materiálové náklady - nakúpené liečivá, dezinfekčné prostriedky, ostatný materiál spotrebovaný v kancelárii, atď.

2Ostatné priame náklady prvotné - náklady na plemenárske a veterinárne výkony, poistné, elektrickú energiu, sociálne náklady a odvody,

3Ostatné priame náklady druhotné - náklady na vlastnú autodopravu, práce traktorov a iné služby

4Maštaľný hnoj, pri základnom stáde aj živo narodené teľa

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov