Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Výskum bol realizovaný vo vybraných poľnohospodárskych podnikoch v okrese Galanta.

Zameraný bol najmä na poľnohospodárske podniky, pre ktoré je nevyhnutná orná pôda.
Z  oslovených subjektov bolo ochotných spolupracovať a poskytnúť požadované informácie 19 subjektov, a to prostredníctvom dotazníka v elektronickej pošte. Väčšinou išlo o podniky, ktorých hlavnou náplňou podnikateľskej činnosti bola živočíšna a rastlinná výroba, konkrétne pestovanie plodín kukurice, slnečnice, jačmeňa a pšenice. Časť poľnohospodárskych podnikov (SHR) sa venovala len pestovaniu intenzívnych poľnohospodárskych plodín a to najmä zemiakov, cibuli, viniča, zeleniny a i..
Výsledky výskumu
Prostredníctvom detailnej analýzy sledovaných subjektov v okrese Galanta možno poukázať na významné faktory ovplyvňujúce ekonomické správanie poľnohospodárskych subjektov a výšku nájomného.  Môžeme konštatovať, že všetky poľnohospodárske subjekty uviedli, že výška nájomného, za ktorú si prenajímajú jeden hektár p.p. od prenajímateľa, im je určovaná nezávisle od minimálnej výšky nájomného, ktorú stanovuje zákon.  Poľnohospodárske subjekty uzatvárajú  s prenajímateľmi nájomné zmluvy často presahujúce limit 2,5% z priemernej ceny poľnohospodárskej pôdy a vo výnimočných prípadoch až 3% z ceny pozemku (viď. graf)
Ekonomické rozhodovanie podnikov v regióne je ovplyvnené predovšetkým dopytom a ponukou poľnohospodárskej pôdy a teda nie je ovplyvnené právnou úpravou minimálnej výšky nájomného za p.p.. Veľký význam tu zohráva vysoké konkurenčné prostredie medzi jednotlivými podnikmi a tie sú nútené ponúknuť vyššiu cenu nájmu za pôdu, ak ju chcú získať pre svoje účely. Medzi faktory ovplyvňujúce výšku nájomného patrí aj príjem podniku z jedného hektára p.p. S rastúcimi tržbami, ktoré podniky dosahujú sa zvyšuje aj výška nájomného za jeden hektár p.p.. Najvyššie príjmy dosahujú predovšetkým podniky zaoberajúce sa pestovaním intenzívnych plodín (zemiaky,cibuľa, vinič..). Najvyššie nájomné poskytujú podniky s najnižšou obhospodarovanou výmerou p.p..  Z toho vyplýva, že s  rastúcou výmerou  klesá výška nájomného za 1 ha ornej pôdy a možno konštatovať, že výmera obhospodarovanej plochy je nepriamo úmerná výške nájomného.
Právna forma podnikania predstavuje jednu z rozhodujúcich úloh pri určovaní výšky nájomného za ponúkanú pôdu. Ide predovšetkým o samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí ponúkajú najvyššie nájomné aby získali dodatočnú jednotku výmery pre svoje účely.
Graf: Porovnanie zákonnej výšky nájmu so skutočnou výškou nájmu v sledovaných podnikoch okresu Galanta (v EUR/ha).

Kompletnú analýzu autora si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 07/2012. Práca bola ocenená 1. miestom na Študentskej vedeckej konferencii v Nitre. AGROMAGAZÍN cez projekt Mladí v AGROBIZNISe podporuje etablovanie mladých a ambicióznych študentov v AGROBIZNISe.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov