Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Vyšší zisk z realizácie teliat

Sme veľmi radi, že podobne ako v minuloročnom hodnotení, aj v roku 2013 pokračoval klesajúci trend nákladov na odchov teliat. Najviac sa o to pričinili úspory v nepriamych nákladoch (-19%), ako aj v ostatných priamych nákladoch (-15%) a nákladoch na krmivá vlastné (-14%). Náklady na kŕmny deň teľaťa v odchove teda dosiahli hodnotu 2,267 € (-8%), čo v kombinácii s priemerným denným prírastkom 736 g (+2%) na kŕmny deň, predstavovalo 3,078 € (-11%) na kg prírastku. Popri klesajúcich nákladoch na kg ž. hm. realizovaného teľaťa, ktoré dosiahli úroveň 2,415 € (-6%), sa v ekonomike realizácie objavil aj negatívny prvok. Bola ním realizačná cena, ktorá poklesla v roku 2013 na úroveň 2,528 € za kg ž. hm. (-5%). Napriek tomu bol ekonomický výsledok z realizácie pozitívny, a teda zisk dosiahol hodnotu 0,112 € za kg ž. hm. jatočného teľaťa, čo v medziročnom porovnaní znamenalo zlepšenie až o 28%. Detailný prehľad produkčno-ekonomických parametrov odchovu teliat v rokoch 2012 a 2013 za súbor 27 chovateľov dojného dobytka je uvedený v tabuľke.

Predaj jalovíc s nižšou stratou

Na rozdiel od minimálneho rastu, resp. poklesu väčšiny nákladových položiek v odchove teliat, bol v odchove jalovíc v roku 2013 zaznamenaný výrazný medziročný nárast nákladov na nakúpené krmivá (+17%), vlastné krmivá (+11%), ako aj mzdových nákladov (+10%). Tento rast však kompenzovali citeľné poklesy v režijných nákladoch (-18%), ako aj v ostatných priamych nákladoch (-17%). Uvedené zmeny výšku nákladov na kŕmny deň jalovice veľmi neovplyvnili, nakoľko celkové náklady boli v roku 2013 na úrovni 2,151 € a medziročne si zachovali relatívnu stabilitu. V nadväznosti na nepatrný rast úžitkovosti o 1% (666 g na kŕmny deň), poklesli náklady na kg prírastku na úroveň 3,228 € (-1%). Pozitívny vplyv lepších parametrov odchovu teliat a vyšších hmotnostných prírastkov jalovíc, sa odrazil v nákladoch na kg ž. hm. (3,134 €, resp. -6%). Napriek medziročnému poklesu realizačnej ceny o 6% (1,357 €/kg ž. hm.), bola strata z realizácie stlmená na úroveň 1,777 € na kg ž. hm. predanej jalovice (-6%). Detailný prehľad produkčno-ekonomických parametrov odchovu jalovíc v sledovanom súbore 27 chovateľov dojného dobytka je uvedený v tabuľke.

Rapídny pokles nákladov vysokoteľných jalovíc

Tak isto ako v odchove teliat a jalovíc, aj vysokoteľné jalovice (VTJ) predstavovali v roku 2013 kategóriu s priaznivým vývojom nákladových parametrov. Náklady na kŕmny deň VTJ totiž dosiahli úroveň 2,626 €, čo predstavovalo až 10%-ný medziročný pokles. Podobne ako pri teľatách a jaloviciach, sa o tento pokles pričinili klesajúce prvotné náklady (-21%), ale na rozdiel od ostatných kategórií odchovu išlo aj o klesajúce náklady na nakúpené krmivá (-24%). Jedinou nákladovou položkou, ktorá medziročne v chove VTJ vzrástla, boli odpisy dlhodobého majetku (+67%). Vzhľadom na nízke relatívne zastúpenie tejto nákladovej položky v kalkulačnom vzorci (1%), nebola táto zmena v celkových nákladoch citeľná. Detailný prehľad parametrov chovu VTJ v analyzovaných dojných 27 stádach dobytka je uvedený v tabuľke.

Stabilita nákladov na odchov prvôstky

Na základe sumárnej kalkulácie nákladov odchovu a ich dôkladnej analýzy, je možné uskutočniť zhodnotenie nákladov jednotlivých kategórií odchovu. V roku 2013 dosiahli náklady na odchov 6 mesačného teľaťa hodnotu 466 € (-8%), čo v pozitívnom smere determinovalo aj náklady na odchov jalovice. Tie, so zápočtom nákladov odchovaného teľaťa, medziročne poklesli na hodnotu 1819 € (-1%). Nakoľko náklady na kŕmny deň jalovice a vek pri prvom otelení boli medziročne stabilné, opäť sa potvrdzuje nezanedbateľný vplyv ekonomiky odchovu teliat na ostatné kategórie stáda. Posledným kúskom skladačky nákladov odchovanej prvôstky sú náklady VTJ. Tie v roku 2013 dosiahli hodnotu 236 €, teda medziročne poklesli o 10 %. Po kumulácii nákladov jednotlivých kategórií odchovu, predstavoval odchov prvôstky v roku 2013 vo finančnom vyjadrení 2055 €. Napriek klesajúcim, resp. stabilným nákladovým parametrom jednotlivých kategórií odchovu, však táto hodnota predstavovala v relatívnom medziročnom vyjadrením pokles iba o 2%. Najväčšiu úlohu v tomto smere zohrala medziročná stabilita v nákladoch na kŕmny deň jalovice a vo veku pri prvom otelení (26 mesiacov 18 dní). Ako je prezentované v grafe, náklady jalovíc v odchove prvôstky zohrávajú z hľadiska relatívneho zastúpenia najväčšiu úlohu, nakoľko tvoria až 66% z jej celkových nákladov.

 

Článok bol realizovaný v rámci projektu výskumu a vývoja financovaného zo zdrojov MP RV SR a z prostriedkov projektu MZERO0714.

Monika Michaličková1, Miroslav Záhradník1, Zuzana Krupová2

1NPPC - VÚŽV Nitra, 2VÚŽV Praha

V prípade záujmu o detailnejšie informácie, spoluprácu alebo akékoľvek pripomienky, prosím kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 037/65 46 386

 

Podtext: Rok 2013 priniesol lepšie výsledky hospodárenia v odchove v dojných stádach dobytka. Tabuľka 1 Kalkulácie nákladov v odchove dojného dobytka v sledovanom súbore chovateľov (n=27) v roku 2013 (€/KD).

Ukazovateľ

Kategória mladého dobytka (n=27)

Odchov teliat

Odchov jalovíc

Chov VTJ

 

%

%

%

Denná úžitkovosť (g)

736

666

-

Mzdy

0,193

8%

0,189

8%

0,188

7%

Krmivá vlastné

0,764

33%

0,903

40%

1,238

45%

Krmivá nakúpené

0,477

21%

0,100

4%

0,127

5%

Krmivá spolu

1,241

54%

1,003

45%

1,365

50%

OMN1

0,097

4%

0,059

3%

0,031

1%

Opravy a udržiavanie

0,011

0%

0,008

0%

0,004

0%

Odpisy dlhodobého majetku

0,068

3%

0,075

3%

0,041

1%

OPNP2

0,224

10%

0,174

8%

0,195

7%

OPND3

0,180

8%

0,362

16%

0,523

19%

Výrobná réžia

0,157

7%

0,222

10%

0,231

8%

Správna réžia

0,140

6%

0,140

6%

0,169

6%

Náklady spolu

2,311

100%

2,233

100%

2,747

100%

Vedľajší výrobok

0,044

-

0,082

-

0,121

-

Náklady na KD

2,267

-

2,151

-

2,626

-

Vlastné náklady na 1 kg prírastku

3,078

-

3,228

-

-

-

Vlastné náklady na 1 kg ž. hm.

2,415

-

3,134

-

-

-

Realizačná cena za 1 kg

2,528

-

1,357

-

-

-

Zisk/Strata

0,112

-

-1,777

-

-

-

1Ostatné materiálové náklady - nakúpené liečivá, dezinfekčné prostriedky, ostatný materiál spotrebovaný v kancelárii, atď., 2Ostatné priame náklady prvotné - náklady na plemenárske a veterinárne výkony, poistné, elektrickú energiu, sociálne náklady a odvody, 3Ostatné priame náklady druhotné - náklady na vlastnú autodopravu, práce traktorov a iné služby

 

Graf 1 Náklady odchovanej prvôstky z dojných stád dobytka v sledovanom súbore chovateľov (n=27) v roku 2013.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov