Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Rentabilita kukurice na zrno v ostatnom hodnotenom roku (r.2021) zostala v plusových číslach, aj keď s miernym medziročným poklesom zisku. Jej pestovatelia vo vybranom súbore podnikov dosahovali zisk 23 €/t. Nižší hektárový výnos kukurice na zrno v porovnaní s rokom 2020 takmer o 2 tony nepriaznivo ovplyvnil jednotkové náklady, ktoré medziročne vzrástli až o 42 %. Ekonomiku pestovania kukurice na zrno priaznivo ovplyvnila jej realizačná cena, ktorá medziročne vzrástla o 32 % a respondenti predávali zrno kukurice za 193 €/t, čo presiahlo náklady na jej výrobu. V roku 2021 dosahovala kukurica na zrno bez započítania podpory rentabilitu 14 % a so započítaním poskytnutej celkovej podpory 27 %.

Vstupy pre analýzu

Podľa údajov Štatistického úradu SR sa zberová plocha kukurice na zrno v hospodárskom roku 2021/2022 medziročne rozšírila o 6 % a predstavovala 203,2 tis. hektárov. Úroda kukurice bola na úrovni päťročného priemeru predchádzajúcich rokov a dosiahla 7,9 t/ha. Celková produkcia kukurice v hospodárskom roku 2021/2022 predstavovala 1 597,7 tis. ton a v porovnaní s predchádzajúcim hospodárskym rokom sa znížila o 3 %.

Pri predkladanej analýze sa vychádzalo z údajov súboru podnikov dlhodobo sledovaného NPPC - Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Od roku 2022 sú údaje o nákladoch a výnosoch poľnohospodárskych výrobkov v SR zbierané Sekciou stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR. Údaje boli spracované podľa výrobných oblastí a za Slovensko. Vzhľadom na to, že sa jedná o vybranú vzorku podnikov je potrebné chápať výsledné informácie ako orientačné. Vybraný súbor tvoria poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným). Súbor neobsahuje informácie od samostatne hospodáriacich roľníkov – fyzických osôb. Ekonomika pestovania kukurice na zrno bola hodnotená za roky 2015 a 2018 - 2021.

Náklady a úrody

Podľa údajov vybraného súboru podnikov SR boli v roku 2021 celkové náklady na hektár kukurice v porovnaní s rokom 2015 zvýšili o 37 % a predstavovali 1 378,42 € na hektár. Celkový rast nákladov na kukuricu na zrno bol ovplyvnený najmä výrazným rastom nákladov na mzdy (vrátane sociálnych nákladov), ktoré sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšili až o 51 %. Od začiatku hodnoteného obdobia sa zvýšili aj náklady na osivá (22 %). Priame materiálové náklady spolu v porovnaní s rokom 2015 klesli o 2 %, čo bolo ovplyvnené najmä poklesom nákladov na hnojivá o 6 % a nákladov na chemické ochranné prostriedky o 8 %. Nižšie ako v roku 2015 boli aj náklady na ostatný priamy materiál a to až o 35 %. Priame náklady spolu boli v porovnaní s rokom 2015 v ostatnom hodnotenom roku (2021) vyššie o 34 %. Od začiatku hodnoteného obdobia vzrástli aj náklady na réžiu, ktoré boli spolu v roku 2021 o 52 % vyššie ako v roku 2015.

Medziročne v roku celkové náklady na kukuricu na zrno v roku 2021 vzrástli (17 %), najmä z dôvodu výrazného medziročného nárastu priamych nákladov a služieb, ktoré vrástli takmer 4-násobne. Výrazné medziročné zvýšenie nákladov bolo v roku 2021 zaznamenané pri nákladoch pomocných činností (44 %) a nákladoch na mzdy vrátane sociálnych nákladov (40 %). Naopak zníženie nákladov sme zaznamenali pri nákladoch na agrochemické služby a to o 33 %. Nižšie ako v roku 2020 boli aj priame materiálové náklady spolu (4 %), čo ovplyvnil najmä medziročný pokles ostatných priamych materiálových nákladov približne o polovicu. Náklady na  hnojivá sa znížili o 5 %. Náklady na chemické ochranné prostriedky medziročne stúpli o 21 % a na osivá o 5 %. Medziročný nárast celkových nákladov na kukuricu na zrno nespomalil ani medziročný pokles nákladov na réžiu, ktoré boli v roku 2021 o 5 % nižšie ako v predchádzajúcom roku.

Priame materiálové náklady spolu, t.j. osivá, hnojivá chemické ochranné prostriedky a ostatný priamy materiál majú už dlhodobo v štruktúre nákladov na kukuricu na zrno najvýraznejší podiel a v roku 2021 tvorili 35 % z celkových nákladov. Podiel hnojív na celkových nákladoch na kukuricu na zrno v roku 2021 predstavoval 13 % a osív 12 %. V roku 2021 malý výrazný podiel v štruktúre nákladov na 1 hektár kukurice na zrno aj náklady pomocných činností, ktoré tvorili až 20 % z celkových nákladov na kukuricu na zrno. Nezanedbateľný podiel predstavovala tiež réžia s podielom 19 %. Štruktúru celkových nákladov na 1 hektár kukurice na zrno v roku 2021 prezentuje tabuľka č.1.

 

Anna Trubačová, Milan Repka

MPRV SR

 

Tabuľka č. 1: Štruktúra nákladov na 1 ha kukurice na zrno v rokoch 2015, 2020 a 2021 (v€/ha).

Ukazovateľ

2015

2020

2021

Index 2021/2015

Index 2021/2020

Priame materiálové náklady celkom

486,62

499,70

477,34

98,09

95,53

z toho: osivá

137,23

158,99

167,33

121,93

105,24

hnojivá

194,78

192,96

183,31

94,11

95,00

chemické ochranné prostriedky

98,58

74,79

90,35

91,65

120,81

ostatný priamy materiál

56,03

72,96

36,35

64,88

49,82

Mzdy a sociálne náklady

49,94

53,95

75,47

151,13

139,90

Agrochemické služby

50,30

99,32

66,34

131,88

66,79

Ostatné priame náklady a služby

83,68

58,20

227,91

272,35

391,58

Náklady pomocných činností

166,02

188,74

271,21

163,36

143,70

Priame náklady spolu

836,56

899,90

1 118,26

133,67

124,26

Réžia spolu

170,65

274,99

260,15

152,45

94,60

Náklady celkom na (€/ha)

1007,21

1 174,90

1 378,42

136,85

117,32

Prameň: Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2015,2020 a 2021, NPPC-VÚEPP, MPRV SR, vlastné prepočty

 

Celú ekonomickú analýzu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 6/2023 na s. 12 až 14.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu. 

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov