Limagrain repky

Pondelok 20.mája 2024, meniny má Bernard, zajtra Zina

Pestovanie pšenice bolo v roku 2021 pre poľnohospodárov na Slovensku rentabilné, aj bez započítania poskytnutej podpory dosahovalo rentabilitu 28 %. Priaznivé klimatické podmienky počas vegetácie zabezpečili respondentom vybraného súboru podnikov jej dobrú úrodnosť (6 t/ha) a vysoká realizačná cena (209 €/t), ktorá presahovala jednotkové náklady pozitívne ovplyvnila zisk (45 €/t). Benefity v dobrých rokoch môžu byť však eliminované stratami v nasledujúcich rokoch v dôsledku krízy vyplývajúcej z vojny na Ukrajine.

Vstupy pre analýzu

V roku 2021 predstavoval podiel osiatych plôch pšenice takmer 50 % z osevných plôch obilnín. Podľa Štatistického úradu SR bola zberová plocha pšenice v roku 2021 v porovnaní s rokom 2015 nižšia takmer o 6 %, jej úrodnosť bola pre priaznivé klimatické podmienky v porovnaní s päť ročným priemerom vyššia o 9 %. Celková produkcia pšenice bola však nižšia o 4 %. Pšenica sa v roku 2021 zasiala na výmere 357,1 tis. ha, oproti predchádzajúcemu roku bola osevná plocha o 33,8 tis. ha menšia (10 %). Produkcia pšenice dosiahla 2 002,2 tis. ton, t. j. o 131,1 tis. ton (o 6 %) menej v porovnaní s  rokom 2020. Ponuka pšenice na slovenskom trhu predstavovala 2 159,6 tis. ton, čo znamená o 103,9 tis. ton (o 5 %) nižšiu ponuku ako v predchádzajúcom roku.

Pri predkladanej analýze sa vychádzalo z údajov súboru podnikov dlhodobo sledovaného NPPC - Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Od roku 2022 sú údaje o nákladoch a výnosoch poľnohospodárskych výrobkov v SR zbierané Sekciou stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR. Údaje boli spracované podľa výrobných oblastí a za Slovensko. Vzhľadom na to, že sa jedná o vybranú vzorku podnikov je potrebné chápať výsledné informácie ako orientačné. Vybraný súbor tvoria poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným). Súbor neobsahuje informácie od samostatne hospodáriacich roľníkov – fyzických osôb. Ekonomika pestovania pšenice bola hodnotená za roky 2015 a 2018 - 2021.

Náklady a úrody

Celkové náklady na pšenicu sa v roku 2021 v porovnaní s rokom 2015 respondentom vybraného súboru podnikov zvýšili o 16 % a dosiahli 1 028,9 €/ha. Rast celkových nákladov na pšenicu v porovnaní s  rokom 2015 bol ovplyvnený najmä vyššími nákladmi na mzdy, ktoré spolu so sociálnymi nákladmi v roku 2021 dosahovali 65,7 €/ha, čo bolo o 2,4-násobne viac ako v roku 2015. Značný nárast nákladov bol v porovnaní s rokom 2015 zaznamenaný aj pri ostatných priamych nákladoch a službách, ktoré boli v ostatnom hodnotenom roku vyššie o 114,2 €/ha. Naopak v porovnaní s rokom 2015 v ostatnom hodnotenom roku klesli o 7 % priame materiálové náklady spolu (s výnimkou nákladov na osivá). Pri nákladoch na osivá bol zaznamenaný v porovnaní s rokom 2015 nárast o 15 %. Mierny pokles (o 2 %) bol zaznamenaný pri nákladoch za agrochemické služby. V štruktúre celkových nákladov na pšenicu dlhodobo dominujú priame materiálové náklady, ktorých podiel v ostatnom hodnotenom roku tvoril 39 % z celkových nákladov. Najväčší podiel na priamych materiálových nákladoch mali v roku 2021 náklady hnojivá (45 %) a náklady na chemické ochranné prostriedky (25 %). Štruktúru celkových nákladov na 1 hektár pšenice prezentuje tabuľka č.1.

Medziročný rast cien vstupov do poľnohospodárstva v roku 2021 ovplyvnil respondentom hektárové náklady na pestovanie pšenice, ktoré sa medziročne zvýšili až o 25 %. Priame náklady na 1 ha pšenice spolu medziročne narástli o 32 %. Z priamych nákladov najviac medziročne vzrástli ostatné priame náklady a služby o 116,4 €/ha. Najvýraznejší medziročný pokles nákladov na pšenicu bol v roku 2021 zaznamenaný pri nákladoch na ostatný priamy materiál (36 %), čo zmiernilo celkový nárast priamych materiálových nákladov, ktoré boli celkovo o 13 % vyššie ako v roku 2020. Z toho náklady na osivá medziročne vzrástli o 20 %, na hnojivá o 18 % a najvýraznejší medziročný nárast bol zaznamenaný pri nákladoch na chemické ochranné prostriedky (27 %). V porovnaní s rokom 2020 boli v ostatnom hodnotenom roku vyššie aj náklady na pomocné činnosti (18 %) a náklady na agrochemické služby (10 %).

Priaznivé klimatické podmienky počas vegetácie sa v roku 2021 priaznivo podpísali na úrode pšenice, ktorá sa už od roku 2020 pohybovala na úrovni 6 ton z 1 hektára, čo bol po dvoch pre pšenicu nepriaznivých rokoch (2018 a 2019) enormný nárast úrodnosti pšenice. V roku 2020 sa respondentom medziročne zvýšila úroda pšenice o 18 % a v ostatnom hodnotenom roku bol zaznamenaný medziročný nárast úrody pšeničného zrna o 5 %.

Napriek priaznivému trendu vývoja úrodnosti pšenice v ostatných dvoch hodnotených rokoch výraznejší medziročný rast hektárových nákladov ako úrody nepriaznivo pôsobil na jednotkové náklady. Produkcia 1 tony pšenice bola pre respondentov v roku 2021 o 19 % drahšia ako v roku 2020. Náklady na tonu pšenice v ostatnom hodnotenom roku 2021 dosahovali 164 €. V porovnaní s rokom 2015 bol nárast jednotkových nákladov na pšenicu 11 %.

 

Tabuľka č.1: Porovnanie celkových nákladov na 1 ha pšenice (v €/ha).

Ukazovateľ

2015

2020

2021

Index 2015/2021

Index 2021/2020

Priame materiálové náklady celkom

429,35

351,89

397,44

92,57

112,94

z toho: osivá

79,19

75,95

91,00

114,92

119,82

             hnojivá

196,69

149,90

177,40

90,19

118,34

             chemické ochranné prostriedky

110,97

76,84

97,31

87,69

126,64

             ostatný priamy materiál

42,51

49,20

31,74

74,66

64,51

Mzdy a sociálne náklady

27,17

45,90

65,68

241,74

143,09

Agrochemické služby

39,74

35,42

39,08

98,34

110,33

Ostatné priame náklady a služby

70,55

68,33

184,75

261,86

270,37

Náklady pomocných činností

180,10

155,90

183,38

101,82

117,63

Priame náklady spolu

746,91

657,44

870,33

116,52

132,38

Réžia spolu

143,10

167,66

158,51

110,77

94,55

Náklady celkom na (€/ha)

890,01

825,10

1 028,85

115,60

124,69

Prameň: NPPC-VÚEPP, MPRV SR - Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR

 

Anna Trubačová, Milan Repka

MPRV SR

Celý text bol publikovaný v májovom vydaní AGROMGAZÍNu na s.13-15.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

agropoistenie

deň pola

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov