Štvrtok 22.februára 2024, meniny má Etela, zajtra Roman/Romana

Nariadenie o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010.

Prečo EÚ rieši svoj príspevok ku globálnemu odlesňovaniu

Všetci dobre vieme, že Európska únia dlhodobo nezaznamenáva stratu svojich lesov. V mnohých krajinách Únie, vrátane Slovenska dokonca výmera lesov vzrastá. Tak prečo by mala Európska únia bojovať proti globálnemu odlesňovaniu, teda odlesňovaniu, ktoré sa deje mimo členských štátov Únie?

Je to preto, že Európania vo veľkom rozsahu spotrebovávajú produkty, ktoré globálne odlesňovanie spôsobujú. Niektoré komodity, z ktorých sa vyrábajú produkty spotreby, sa totiž pestujú alebo chovajú na pôde, kde pôvodne rástol les. Ide hlavne o komodity ako káva, kakao, palma olejná, sója, hovädzí dobytok a kaučuk. Do tohto zoznamu patrí aj drevo, ide však o drevo, ktoré pochádza z lesa premeneného na poľnohospodársku pôdu.

Pozrime sa na zopár zaujímavých údajov

Pripomeňme si, že podľa údajov zo Správy o stave európskych lesov 2020 sa plocha lesov v Európe v rokoch 1099 až 2020 rozšírila o 9%,  množstvo oxidu uhličitého uložené v biomase sa zvýšilo o 50 % a dodávky dreva vzrástli o 40 %. To všetko vďaka trvalo udržateľnému spôsobu hospodárenia v lesoch, ktoré má v krajinách Európy tradíciu.

Na druhej strane Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že v rokoch 1990 až 2020 ubudlo na celom svete 420 miliónov hektárov lesov, čo predstavuje približne 10 % zostávajúcich svetových lesov a rovná sa ploche väčšej ako Únia. Každý rok svet stráca 10 miliónov hektárov lesa. Rozširovanie poľnohospodárstva spôsobuje takmer 90 % globálneho odlesňovania pričom v dôsledku konverzie lesov na ornú pôdu prišlo k strate viac ako 50 % lesov a pasienky sa na strate lesov podieľajú 40 %.

Podľa výskumnej štúdie Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005-2017 (Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020. (Version 1.0). Zenodo) najväčší podiel na odlesňovaní, ktoré spôsobuje EÚ, má palma olejná (34%), sója (32,8%), drevo (8,6%), kakao (7,5 %), káva (7,0 %) hovädzí dobytok (5,0 %) a kaučuk (3,4 %).

Krátky prehľad legislatívnych postupov prípravy nariadenia.

Príprave návrhu nariadenia EÚ proti globálnemu odlesňovaniu predchádzali podnety Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu,  dotazníky adresované verejnosti a rôzne štúdie. Európska komisia zverejnila návrh nariadenia EÚ proti globálnemu odlesňovaniu 17. novembra 2021.

Pripomienky zástupcov vlád členských štátov k návrhu nariadenia, ktorý zverejnila Európska komisia, sa vyjednávali na úrovni špeciálnej pracovnej skupiny Rady Európskej únie od januára 2022. Rada na úrovni ministrov životného prostredia prijala 28. júna 2022 všeobecné smerovanie k návrhu, ktoré sa stalo mandátom pre ďalšie vyjednávanie s Európskym parlamentom.

Paralelne, s návrhom nariadenia, ktorý vypracovala Európska komisia, pracoval aj Európsky parlament na úrovni Výboru pre životné prostredie. Európsky parlament prijal svoju pozíciu k návrhu nariadenia na svojom plenárnom zasadnutí 13. septembra 2022. Výsledok hlasovania: 453 za, 57 proti a 123 sa zdržalo.

Trialógy, teda medzi-inštitucionálne vyjednávanie textov nariadenia medzi Radou, Európskym parlamentom a Európskou komisiou sa uskutočnilo za predsedníctva Českej republiky v Rade. Predbežná dohoda o návrhu medzi inštitúciami bola dosiahnutá 5. decembra 2022. Nasledovali technické a jazykové úpravy v angličtine a následne v jazykoch členských krajín Európskej únie. Kompromisné znenie návrhu bolo prijaté Európskym parlamentom 19. apríla 2023 a Radou Európskej únie 16. mája 2023 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010 bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej Únie 9. júna 2023. Nariadenie platí od 29. júna 2023 a účinnosť nadobúda 30. decembra 2024. Pre mikropodniky a malé podniky, ktoré boli zriadené do 31. decembra 2020, nariadenie nadobudne účinky 30. júna 2025. Táto výnimka však neplatí pre hospodárske subjekty, ktoré umiestňujú na trhu nie drevo podľa prílohy I. nariadenia (EÚ) č. 995/2010.

Celý legislatívny proces trval veľmi krátko, preto za účelom dosiahnutia kompromisu na trialógoch prišlo k niektorým formuláciám, ktoré vyvolávajú otázky. Európska komisia k týmto často kladeným otázkam priebežne spracováva odpovede. V súčasnosti je k dispozícii 65 odpovedí.

Podrobnejšie informácie k príprave nariadenia je možné nájsť na adrese: https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en. Platné znenie nariadenia sa nachádza na adrese: https://eur-lex.europa.eu/search.html?scope=EURLEX&text=2023%2F1115&lang=en&type=quick&qid=1700738107885.

Hospodárske subjekty a obchodníci podľa nariadenia

Nariadenie sa týka hospodárskych subjektov a obchodníkov, ktorí umiestňujú na trhu Únie, alebo z Únie vyvážajú komodity a výrobky uvedené v prílohe I. nariadenia. Pri komodite hovädzí dobytok ide o 10 položiek (živý hovädzí dobytok, mäso a výrobky z neho), kakao má 6 položiek, káva 1 položku, palma olejná 12 položiek, kaučuk 12 položiek, sója 4 položky a drevo má 26 položiek.

Pri dreve sa k výrobkom, ktoré sa kontrolujú podľa prílohy I. nariadenia (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva, pridáva 8 nových položiek podľa kombinovanej nomenklatúry colných kódov. Pridávajú sa nasledovné položky:

CN 4402 Drevné uhlie vrátane uhlia zo škrupín alebo orechov, tiež aglomerované

CN 4405 Drevitá vlna; drevitá múčka

CN 4417 Nástroje, telá nástrojov, násady a rukoväte k nástrojom, násady na zmetáky, na kefy a na štetce, z dreva; formy, kopytá a napínače obuvi, z dreva;

CN 4419 Stolový a kuchynský tovar, z dreva;

CN 4420 Intarzované a inkrustované drevo; skrinky, puzdrá a kazety na šperky alebo príbory, a podobné výrobky, z dreva; sošky a ostatné ozdobné predmety, z dreva; nábytok z dreva, ktorý nepatrí do kapitoly 94;

CN 4421 Ostatné výrobky z dreva;

CN 49 Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu, rukopisy, strojopisy a plány, z papiera;

CN 9401 Sedadlá (iné ako sedadlá položky 9402), tiež premeniteľné na lôžka, a ich časti a súčasti, z dreva.

Hospodárskym subjektom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci obchodnej činnosti umiestňuje príslušné výrobky (výrobky z komodít dobytok, káva, kakao, palma olejná, kaučuk, sója, drevo uvedené v prílohe I. nariadenia) na trh Únie alebo ich vyváža. Pričom umiestnením na trhu sa rozumie prvé sprístupnenie príslušnej komodity alebo príslušného výrobku na trhu Únie. Umiestňovaním na trhu sú tak dovozy z krajín mimo Európskej únie ako aj domáca produkcia v členských štátoch Európskej únie.

Obchodník je každá osoba v dodávateľskom reťazci iná ako hospodársky subjekt, ktorá v rámci obchodnej činnosti sprístupňuje príslušné výrobky na trhu. Sprístupňovanie je každá dodávka príslušného výrobku na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu v rámci obchodnej činnosti či už za poplatok alebo bezplatne. Povinnosťou obchodníka je najmenej 5 rokov uchovávať informácie o dodávateľoch a odberateľoch. Veľkí obchodníci majú rovnaké povinnosti ako hospodárske subjekty, ktoré nie sú MSP.

Nové povinnosti hospodárskych subjektov a obchodníkov podľa nariadenia.

Povinnosti hospodárskych subjektov a obchodníkov vychádzajú z 3 základných podmienok nariadenia – zákazov. Komodity a výrobky z nich vyrobené, umiestňované na trhu Únie a z neho vyvážané nesmú spôsobiť odlesnenie a degradáciu lesov, musia byť vyprodukované v súlade s právnymi predpismi krajiny produkcie komodity a musia byť opatrené vyhlásením náležitej starostlivosti.

Komodita spôsobí odlesnenie ak je vyprodukovaná na pozemku, ktorý bol po 31. decembri 2020 lesom.

Komodita drevo spôsobí degradáciu lesa ak je dopestovaná na pozemku, ktorý bol po 31. decembri 2020 zmenený z pralesov alebo prirodzene sa obnovujúcich lesov na lesné plantáže alebo inú pôdu porastenú drevinami, alebo bol z pralesov zmenený na lesy z umelej obnovy.

Súlad s právnymi predpismi krajiny produkcie sa posudzuje pre oblasti:

-        práva na využívanie pozemkov;

-        ochranu životného prostredia;

-        pravidlá týkajúce sa lesov vrátane obhospodarovania lesov a ochrany biodiverzity, ak priamo súvisia s ťažbou dreva;

-        práva tretích strán;

-        pracovné práva;

-        ľudské práva chránené podľa medzinárodného práva;

-        zásadu slobodného predchádzajúceho a informovaného súhlasu (FPIC) ustanovenú v Deklarácii OSN o právach pôvodného obyvateľstva;

-        daňové, protikorupčné, obchodné a colné predpisy.

Vyhlásenie náležitej starostlivosti sprístupní hospodársky subjekt cez jednotný elektronický systém, ktorý pripraví Európska komisia. Vo vyhlásení náležitej starostlivosti hospodársky subjekt uvedie svoje identifikačné údaje, identifikačné údaje o produkte/produktoch, ktoré plánuje umiestniť na trhu Únie alebo z neho vyviesť, krajinu produkcie komodity a geololokáciu všetkých pozemkov na ktorých boli vypestované dotknuté komodity a čestné vyhlásenie súladu s nariadením. To znamená napríklad, že každé zrnko kávy umiestňované na trhu Únie alebo z neho vyvážané musí byť identifikované pozemkom cez geolokáciu.

Ďalšou povinnosťou hospodárskeho subjektu je uplatňovanie systému náležitej starostlivosti. Ide o tri kroky, zhromažďovanie informácií, posudzovanie rizika nesúladu s nariadením a v prípade potreby (ak sa identifikuje väčšie ako zanedbateľné riziko nesúladu) aj opatrenia na zmiernenie rizika.

Informácie, údaje a dokumenty o výrobkoch obsahujú obchodné meno výrobku; komoditu, z ktorej bol výrobok vyrobený; množstvo; krajinu produkcie komodity; geolokáciu pozemkov, na ktorých sa komodita vyprodukovala; identifikáciu obchodníka, od ktorého bol výrobok kúpený a ktorému sa predal; informácie o tom, že výrobok nespôsobil odlesnenie alebo degradáciu lesa a je v súlade s právnymi predpismi krajiny produkcie komodity.

Posudzovanie rizika hospodárky subjekt uskutoční vyhodnotením rôznych kritérií. Ide napríklad o zaradenie krajiny medzi nízko rizikové, vysoko rizikové alebo štandardne rizikové, pričom zaradenie krajín pripraví Európska komisia; výskyt lesov v krajine pôvodu komodity; pôvodné obyvateľstvo a konzultácie s ním; rozšírenosť odlesňovania a degradácie lesov; spoľahlivosť informácií; rozšírenosť korupcie a falšovania dokumentov, nedostatočnosť presadzovania práva, sankcie; zložitosť dodávateľského reťazca a riziko zmiešavania výrobkov; opodstatnené obavy vyjadrené tretími osobami a certifikačné schémy. Na trhu Únie sa môže umiestniť alebo z neho vyviesť len tá komodita a výrobok, u ktorého nie je žiadne riziko, alebo u ktorého je zanedbateľné riziko nesúladu s nariadením (komodita nesmie spôsobiť odlesňovanie a degradáciu lesa, musí byť vyprodukovaná v súlade s právnymi predpismi krajiny produkcie komodity a musí byť opatrená vyhlásením o náležitej starostlivosti).

Zmierňovanie rizika vykoná hospodársky subjekt, ak zistí, že riziko nesúladu komodity a výrobkov z nej, ktoré chce umiestniť na trhu Únie alebo z neho vyviesť, je väčšie ako zanedbateľné. Postupy na zmiernenie rizika sú napríklad dodatočné informácie, údaje a dokumenty, nezávislé prieskumy a audity, podpora dodržiavania nariadenia zo strany dodávateľov, najmä drobných poľnohospodárov prostredníctvom budovania kapacít a investícii.

Hospodárske subjekty preskúmajú systém náležitej starostlivosti aspoň raz ročne a aktualizujú ho, ak sa dozvedia o novom vývoji. Všetky dokumenty náležitej starostlivosti ako aj záznam o aktualizáciách uchovávajú 5 rokov a sprístupňujú príslušným orgánom, ktoré majú dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia. Hospodárske subjekty, ktoré patria do kategórie veľkých podnikov (spĺňajú aspoň 2 uvedené podmienky: celková bilančná suma viac ako 20 000 000 EUR, čistý obrat viac ako 40 000 000 EUR, priemerný počet zamestnancov počas účtovného roka viac ako 250) každoročne informujú verejnosť o svojom systéme náležitej starostlivosti.

Vyhlásenie náležitej starostlivosti môže za hospodársky subjekt sprístupniť cez elektronický systém aj splnomocnený zástupca. Hospodársky subjekt, ktorý je fyzickou osobou alebo mikropodnikom, môže na sprístupnenie vyhlásenia náležitej starostlivosti splnomocniť aj hospodársky subjekt alebo obchodníka nasledujúceho v dodávateľskom reťazci. V oboch prípadoch však hospodársky subjekt naďalej nesie zodpovednosť za súlad s nariadením a zástupcovi poskytne všetky potrebné informácie.

Zjednodušená náležitá starostlivosť sa uplatňuje pri krajinách, ktoré Európska komisia klasifikuje ako nízko rizikové. Pri nízkorizikových krajinách postačuje, ak hospodársky subjekt zhromažďuje informácie, údaje a dokumenty a posúdi riziko zložitosti príslušného dodávateľského reťazca, riziko obchádzania nariadenia a riziko zmiešavania s výrobkami neznámeho pôvodu alebo pôvodu zo štandardne rizikových krajín alebo krajín vysoko rizikových.

Komunikácia hospodárskych subjektov a obchodníkov v dodávateľskom reťazci

Prvou podmienkou umiestnenia dotknutej komodity a výrobku na trhu Únie alebo vývozu z neho je sprístupnenie vyhlásenia náležitej starostlivosti v elektronickom systéme, ktorý pripravuje Európska komisia. Každému umiestneniu na trhu alebo vývozu bude pridelené originálne referenčné číslo.

Hospodárske subjekty oznamujú hospodárskym subjektom a obchodníkom na nižších úrovniach dodávateľského reťazca pre príslušné výrobky, ktoré umiestnili na trh alebo vyviezli, všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že sa uplatnila náležitá starostlivosť a že sa nezistilo žiadne riziko alebo sa zistilo len zanedbateľné riziko, vrátane referenčných čísiel vyhlásení o náležitej starostlivosti súvisiacich s týmito výrobkami.

Od hospodárskych subjektov, ktoré patria medzi MSP, sa nevyžaduje uplatňovať náležitú starostlivosť, ak ide o príslušné výrobky obsiahnuté v príslušných výrobkoch alebo vyrobené z príslušných výrobkov, v súvislosti s ktorými sa už uplatnila náležitá starostlivosť a v ktorého prípade už bolo predložené vyhlásenie o náležitej starostlivosti. V takýchto prípadoch hospodárske subjekty, ktoré patria medzi MSP, poskytnú na požiadanie príslušným orgánom referenčné číslo vyhlásenia o náležitej starostlivosti. V prípade častí príslušných výrobkov, na ktoré sa neuplatnila náležitá starostlivosť, hospodárske subjekty, ktoré patria medzi MSP, uplatnia náležitú starostlivosť.

Hospodárske subjekty, ktoré nepatria medzi MSP, sa môžu odvolávať na vyhlásenia o náležitej starostlivosti, ktoré sa už predložili, len po tom, ako sa presvedčili, že náležitá starostlivosť týkajúca sa príslušných výrobkov obsiahnutých v príslušných výrobkoch alebo vyrobených z príslušných výrobkov bola uplatnená. Do vyhlásení o náležitej starostlivosti zahrnú referenčné čísla takýchto vyhlásení o náležitej starostlivosti, ktoré sa už predložili. V prípade častí príslušných výrobkov, na ktoré sa neuplatnila náležitá starostlivosť, hospodárske subjekty, ktoré nepatria medzi MSP, uplatnia náležitú starostlivosť.

Implementácia nariadenia EÚ proti globálnemu odlesňovaniu na Slovensku

Hoci je nariadenie (EÚ) 2023/1115 o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010 priamo uplatniteľné v členských štátoch, obsahuje aj ustanovenia, ktoré treba upraviť na národnej úrovni. Preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s ďalšími zainteresovanými pripravuje nový zákon.

Ministerstvo tiež zvažuje kampaň k tomuto nariadeniu a plánuje ďalšie informačné dni. Preto neváhajte a ak máte záujem o kampaň alebo informačné dni, kontaktujte odbor komunikácie ministerstva Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. prípadne autorku článku.

 

Ing. Eva Hušťáková

hlavný štátny radca/Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia

MPRV SR

 

naj agromanažér 2023

Chovmat banner

agropoistenie

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov