Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)

v súvislosti s predĺžením programového obdobia Programu rozvoja vidieka (PRV) a jeho navýšením rozpočtu aj zo zdrojov Európskeho nástroja na obnovu (Next generation EU) pripravuje štyri nové a mimoriadne zaujímavé výzvy zamerané na investičnú podporu v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Investície tiež podporia spolupráce podnikov, zvýhodnia malých poľnohospodárov a tých, ktorí doposiaľ o podporu nežiadali. Pôjde tak celkovo o viac ako 337 mil. EUR, ktoré prispejú k zásadnej modernizácii investične poddimenzovaného slovenského pôdohospodárstva a zanedbanej krajiny. Podobné plány rezort chystá aj pre oblasť lesníctva.

Alokácia týchto zdrojov bude rozložená do štyroch výziev. Ich základné parametre bude ministerstvo vopred a predovšetkým transparentne komunikovať tak, aby všetci záujemcovia o tieto podpory v agrosektore mali možnosť vyjadriť sa k stanoveniu priorít, ako aj k lepšiemu porozumeniu podmienok. Predpoklad vyhlásenia výziev je ešte v máji tohto roka.

Podopatrenie 

Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy 

Alokované finančné prostriedky 

4.1 "Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov"

máj 2021

152,6 mil. EUR

4.2 "Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov"

máj 2021

161 mil. EUR

6.3 „Podpora na začatie podnikania pre rozvoj malých poľnohospodárskych subjektov“

máj 2021

3,42 mil. EUR

16.3 "Spolupráca malých hospodárskych subjektov“

máj 2021

20 mil. EUR

Spolu 


337,02 mil. € 

Investičná podpora v poľnohospodárstve (Podopatrenie 4.1) bude zacielená na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu. Pôjde o najmä podporu technológií, ale aj stavebných investícií (napr. výstavba moderných a rekonštrukcie existujúcich hospodárskych budov, skleníkov, sadov, vinohradov, chmeľníc, klimatizovaných skladov, závlah, investície do techniky, zariadení a veľa ďalšieho) a to priamo týkajúce sa výroby v týchto odvetviach ako aj podpora skladovania, či odbytu prvovýrobcov. Osobitné zameranie bude aj na:

· digitálne technológie

· investície prispievajúce k udržateľnému rastu (uskladňovanie a manipulácia s organickými hnojivami, udržateľné používanie prípravkov na ochranu rastlín, stroje na ošetrovanie rastlín s cieľom znižovania používania chemických prípravkov, investície prispievajúce k zníženiu rizika erózie atď.)

· investície prispievajúce k odolnosti poľnohospodárstva (napr. ochranné opatrenia pred šírením chorôb, či pred predátormi, ale aj ochrana úrody pred mrazmi).

Mladým poľnohospodárom sa týmto tiež naskytnú mimoriadne atraktívne formy pomoci. Agrorezort myslí aj na malých poľnohospodárov, ktorí budú v rámci výzvy aj bodovo zvýhodnení. Zámerom je totiž zapojiť do podpory aj tých pestovateľov plodín špeciálnej rastlinnej výroby a chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí v minulosti nedostali podporu.

V rámci spracovania (Podopatrenie 4.2) budú podporené investície do technológií (najmä zariadenia, stroje, prístroje, i laboratórne vybavenie) aj stavebné investície v jednotlivých odvetviach potravinárstva. Podporené budú investície vo výrobe, skladovaní aj odbyte. Investície tak prispejú napríklad aj k potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti Slovenska.

Naplánovaná je tiež výzva na Podopatrenie 16.3 "Spolupráca malých hospodárskych subjektov“ so zameraním na pokrytie dopytu mikropodnikov. Pôjde o projekty spolupráce minimálne dvoch majetkovo neprepojených mikropodnikov pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení. Oprávnene budú investície v súlade s podopatrením 4.1 a 4.2. Spájanie podnikov môže prispieť napríklad k vybudovaniu spracovateľských kapacít, odbytových možností, či k zdieľaniu spoločných strojov. Výzva prispeje k lepšej efektívnosti a konkurencieschopnosti malých podnikov.

Podobné plány má agrorezort aj s lesníctvom. Ministerstvo v blízkom období predstaví podrobný plán investícií do našich lesov a krajiny. Pôjde o opatrenia v rámci PRV vo výške zhruba 140 mil. EUR.

Vo výzvach budú uplatnené výlučne objektívne kritériá, ktoré budú vopred transparentne komunikované zástupcom beneficientov. Pôdohospodári i verejnosť budú môcť kontinuálne sledovať celý priebeh vyhlasovania výziev, záujmu o ne, ich hodnotenia a vyhodnotenia, a následne aj ich realizácie úspešnými žiadateľmi.

Uvedené plánované výzvy agrorezortu dokážu v tomto roku výrazne pomôcť rozvoju pôdohospodárstva a potravinárstva na Slovensku a prispieť k zvyšovaniu potravinovej sebestačnosti. Cieľom investícií 337,02 mil. EUR je výrazná obnova podnikov, vybudovanie technológií a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Ing. Daniel Hrežík

Kancelária ministra | Odbor komunikácie a marketingu | Hovorca

MPRV SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov