Limagrain seminar

Streda 29.novembra 2023, meniny má Vratko, zajtra Ondrej/Andrej

Ekonomická databáza NPPC-VÚŽV Nitra bola v roku 2022 rozšírená o údaje z ôsmichstád dojných oviec (chovatelia zošľachtenej valašky, cigáje, slovenskej dojnej ovce a lacaune). V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa počet stád znížil o dve. To môže byť v medziročnom porovnaní príčinou vyššej premenlivosti výsledkov, keďže citlivosť priemerov na odľahlé hodnoty sa zvyšuje so znižovaním disponibilnej početnosti údajov. Preto by sme radi využili príležitosť a požiadali o spoluprácu ďalších chovateľov (kontakt: marta.oravcova@nppc.sk). Je samozrejmé, že poskytnuté údaje sú anonymizované.

Náklady sme analyzovali za každé stádo zvlášť, osobitne za kategóriu základné stádo (bahnice, plemenné barany a jahňatá do 3 mesiacov veku) a kategóriu mladé ovce určené na ďalší chov (jahničky, jarky a mladé barany chované s cieľom ich zaradenia do plemenitby). V súlade s metodikou NPPC-VÚŽV Nitra sme nákladové položky vyjadrili v prepočte na kŕmny deň (KD), pre základné stádo aj na prepočítanú bahnicu a rok. Vychádzajúc zo vstupných údajov sme vypočítali priemerné náklady v roku 2022 a porovnali ich s priemernými nákladmi v roku 2021.

Náklady základného stáda

V kategórii základné stádo (ZS) boli v roku 2022, rovnako ako v roku 2021, najvyššou položkou celkových nákladov (tabuľka č. 1) ostatné priame prvotné a druhotnénáklady spolu (0,247 EUR/KD). Na celkových nákladoch sa podieľali 27 %. Pomer ostatných priamych nákladov prvotných (náklady na plemenárske a veterinárne úkony/elektrickú energiu, sociálne odvody a pod.) a ostatných priamych nákladov druhotných (náklady na vlastnú autodopravu, prácu traktorov a iné vnútropodnikové služby) bol na úrovni 71 % ku 29 % (aj v predchádzajúcom roku bol tento pomer v prospech ostatných priamych nákladov prvotných vyšší, tj. 75 % ku 25 %). Druhou najvyššou položkou boli náklady na mzdy (0,202 EUR/KD), ktoré sa podieľali na celkových nákladoch 22 %. V porovnaní s rokom 2021 došlo k zníženiu ich podielu. Absolútna výška miezd sa však zvýšila (v porovnaní s 0,177 EUR/KD v roku 2021). Ďalšou významnou položkou boli náklady na krmivá (0,174 EUR/KD), ktoré sa podieľali na celkových nákladoch 19 %, v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o 0,008 EUR/KD. Pomer nákladov na vlastné a nakúpené krmivá sa medziročne zvýšil v prospech vlastných krmív, tj.86 % ku 24 %). Zostávajúce nákladové položky (ostatné materiálové náklady, opravy a údržba, odpisy majetku a zvierat, réžie) jednotlivo nepresiahli 10 % celkových nákladov ZS. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa v percentuálnom vyjadrení (51 %) najviac zvýšili ostatné materiálové náklady. Domnievame sa, že za touto zmenou, ktorá sa prejavila relatívne výrazne zrejme v dôsledku zníženej početnosti stád, bolo ich skokové zvýšenie (10-násobok) zaznamenané iba v  jednom z nich.

Z porovnania rokov 2022 a 2021 vyplýva, že celkové náklady ZS sa medziročne zvýšili o 17 %. Náklady na bahnicu, vrátane ostatných kategórií ZS, prepočítané na 1 KD boli v roku 2022vyššie, tj. 0,888vs. 0,739 EUR/KD v roku 2021. Po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok (náklady na živo narodené jahňatá, vlnu a maštaľný hnoj) dosiahli vlastné náklady na 1 KD hodnotu 0,833 EUR. Ročné náklady na prepočítanú bahnicu ZS boli v roku 2022 na úrovni 324,10 EUR, po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok bola výška vlastných nákladov upravená na 304,10 EUR.

Poďakovanie

Pracovníci NPPC-VÚŽV Nitra ďakujú spolupracujúcim podnikom za poskytnutie údajov o stádach dojných oviec.

Celú analýzu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 10/23 na s. 12-13.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

Ing. Marta Oravcová, PhD., Ing. Ján Huba, CSc.

NPPC-VÚŽV Nitra

 

Tabuľka č. 1: Náklady na chov základného stáda oviec (prepočet na 1 KD).

Nákladové položky

Rok 2022

Rok 2021

Zmena 2022/2021

EUR

%

EUR

%

EUR

%

Pracovné náklady

0,202

22

0,177

24

+0,025

+12

Krmivá spolu

0,174

19

0,166

22

+0,008

+5

vlastné

0,149

16

0,134

18

+0,015

+10

nakúpené

0,035

3

0,032

4

+0,002

+9

OMN1

0,052

6

0,027

3

+0,025

+51

Opravy a údržba

0,026

3

0,018

2

+0,008

+31

Odpisy majetku

0,042

5

0,041

5

+0,001

+2

Odpisy zvierat

0,074

9

0,063

9

+0,009

+15

OPN2

0,247

27

0,185

25

+0,062

+25

Réžia3

0,071

9

0,062

9

+0,009

+13

Náklady spolu

0,888

100

0,739

100

+0,149

+17

Vedľajší výrobok

0,055

 

0,057

 

-0,002

-3

Vlastné N na KD

0,833

 

0,682

 

+0,151

+18

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov