Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

V roku 2016 sme v ekonomickej databáze NPPC-VÚŽV Nitra mali k dispozícii údaje z 19 chovov dojných oviec, na základe ktorých sme vykalkulovali jednotlivé nákladové položky

. Náklady sme analyzovali samostatne za kategóriu základného stáda (bahnice, plemenné barany a jahňatá do 3 mesiacov veku) a kategóriu mladých chovných oviec (jahničky a jarky, chovné barany).

 

Nákladové položky sme vyčíslili v súlade s metodikou kalkulácie nákladov vyvinutou na NPPC-VÚŽV Nitra, čím je zabezpečená ekonomická porovnateľnosť jednotlivých chovov.

Náklady základného stáda

V roku 2016 najvyšší podiel celkových nákladov základného stáda (tabuľka č. 1) predstavovali mzdy vyplatené zamestnancom (28 %), za nimi nasledovali ostatné priame náklady prvotné a druhotné spolu (26 %) a náklady na krmivá vlastné a nakúpené spolu (22 %). Vyšší podiel nákladov na krmivá pripadal na krmivá vlastnej výroby (18 %); podiel nákladov na nakúpené krmivá predstavoval 4 % z celkových nákladov základného stáda. Vyšší podiel ostatných priamych nákladov pripadal na ostatné priame náklady prvotné (20 %), do ktorých patria náklady na plemenárske a veterinárne úkony, elektrickú energiu, sociálne odvody; podiel ostatných priamych nákladov druhotných t.j. vnútropodnikových, do ktorých patria náklady na vlastnú autodopravu, prácu traktorov a iné služby vykonané v rámci poľnohospodárskeho podniku, predstavoval 6 % z celkových nákladov základného stáda. Ostatné nákladové položky (ostatné materiálové náklady, opravy a údržba, odpisy majetku a zvierat, réžie) nepresiahli podiel 10 % celkových nákladov základného stáda. V súvislosti s réžiami však treba poznamenať, že používame vlastnú metodiku výpočtu, podľa ktorej výrobná réžia prestavuje 7 % podiel nákladov základného stáda a správna réžia predstavuje 3 % podiel nákladov základného stáda. Rozdiely v percentuálnom zastúpení réžií sú dôsledkom zaokrúhľovania. Ak porovnáme vývoj nákladových položiek v roku 2016 s rokom 2015, ich podiel bol medziročne zastabilizovaný. Výnimku tvorili ostatné priame náklady, ktorých podiel sa zvýšil na úkor podielu odpisov majetku a zvierat. Tento medziročný rozdiel bol zanedbateľný, predstavoval 3 % celkových nákladov základného stáda. Celkové náklady na bahnicu, vrátane ostatných kategórií základného stáda, prepočítané na 1 KD dosiahli v roku 2016 hodnotu 0,581 EUR (v roku 2015 sa pohybovali na úrovni 0,587 EUR; pozri Agromagazín 10/2016, s. 11). Po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok (náklady na živo narodené jahňatá, vlnu a maštaľný hnoj), vlastné náklady na 1 KD základného stáda dosiahli v roku 2016 hodnotu 0,525 EUR. Ročné náklady na prepočítanú bahnicu v roku 2016 dosiahli hodnotu 212,07 EUR, po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok 193,30 EUR. V porovnaní s rokom 2015 sa celkové aj vlastné náklady základného stáda v roku 2016 zmenili minimálne (medziročný pokles vo výške cca 1 %).

Ing. Marta Oravcová1, PhD., Ing. Ján Huba1, CSc., doc. RNDr. Milan Margetín1,2, PhD.

1NPPC- VÚŽV Nitra, 2SPU v Nitre

Tabuľka č. 1: Náklady na chov základného stáda oviec (prepočet na 1 KD).

Nákladové položky

Rok 2016

Rok 2015

Zmena 2016/2015

EUR

%

EUR

%

EUR

%

Pracovné náklady

0,163

28

0,170

28

-0,007

-4

Krmivá spolu

0,126

22

0,127

22

-0,001

-1

vlastné

0,101

18

0,103

18

-0,002

+1

nakúpené

0,025

4

0,024

4

+0,001

+2

OMN1

0,017

3

0,017

3

0

0

Opravy a údržba

0,006

1

0,007

1

-0,001

+14

Odpisy majetku

0,025

4

0,028

5

-0,003

-11

Odpisy zvierat

0,045

8

0,051

9

-0,006

-12

OPN2

0,152

26

0,138

23

+0,014

+9

Réžia3

0,047

8

0,049

9

-0,002

-4

Náklady spolu

0,581

100

0,587

100

-0,006

-1

Vedľajší výrobok

0,056

 

0,053

 

+0,003

+5

Vlastné N na KD

0,525

 

0,534

 

-0,009

-1

1OMN – ostatné materiálové náklady, 2OPN – ostatné priame náklady, 3výrobná a správna réžia

Celú analýzu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 10/2017.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov