Basf daxur

Basf systiva

Basf systiva

Piatok 19.júla 2024, meniny má Dušana, zajtra Ilja/Eliáš

Pri analýze ekonomickej efektívnosti pestovania repky olejnej sme vychádzali z údajov vybraného súboru poľnohospodárskych podnikov NPPC - Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

Tieto informácie ústav dlhodobo sleduje a spracováva jednotným metodickým postupom, ktorý sa v prípade účtovných zmien aktualizuje. Ekonomiku pestovania repky olejnej hodnotíme v časovej rade rokov 2010 – 2015.

 

Výsledné informácie majú vzhľadom na to, že nejde o vyčerpávajúci, ale len výberový súbor poľnohospodárskych podnikov orientačný charakter. Súbor neobsahuje informácie od samostatne hospodáriacich roľníkov – fyzické osoby.

Náklady a úrody

Celkové hektárové náklady na repku olejnú rástli počas celého hodnoteného obdobia (r.2010 – r.2015) a v ostatnom hodnotenom roku boli v porovnaní s rokom 2010 vyššie o 45 %. V roku 2015 boli vyššie takmer všetky nákladové položky, pričom najvýraznejší rast bol v porovnaní s rokom 2010 zaznamenaný v priamych materiálových nákladoch (68 %), ktoré mali dlhodobo najvyšší podiel na celkových nákladoch. Náklady na hnojivá narástli od začiatku hodnoteného obdobia o 77 %, náklady na osivá o 60 % a na chemické ochranné prostriedky o 52 %. Rovnako výrazný nárast nákladov zaznamenali respondenti na mzdy a sociálne náklady (47 %), náklady na výrobnú a správnu réžiu boli v porovnaní s rokom 2010 vyššie o 46 %. V ostatných dvoch hodnotených rokoch (2014 a 2015) boli celkové hektárové náklady na repku olejnú v hodnotenej vzorke podnikov stabilizované, s miernym medziročným rastom v roku 2015 (0,3 %). Priame náklady spolu medziročne klesli o 2 %, čo bolo ovplyvnené najmä o 23 % nižšími nákladmi na pomocné činnosti (traktorové, kombajnové práce, závlahy a pod.) ako v roku 2014. Mzdové a sociálne náklady spolu medziročne klesli o 21 %. Naopak, vyššie boli náklady na ostatný priamy materiál (35 %), na nakúpené osivá o 14 % a hnojivá o 7 %. Vyššie boli v porovnaní s rokom 2014 aj náklady na správnu a výrobnú réžiu (10 %). Ostatné nákladové položky medziročne klesli v rozmedzí 3 % - 9 %. Štruktúru celkových nákladov na 1 hektár repky olejnej prezentuje tabuľka č.1.

Napriek rastúcim hektárovým nákladom na repku olejnú počas celého hodnoteného obdobia, jej úroda v roku 2015 medziročne klesla o 1 tonu z hektára (27 %). Rekordná úroda z roku 2014 sa neopakovala. V porovnaní s rokom 2010 mali respondenti v ostatnom hodnotenom roku o 23 % vyššiu úrodu repkového semena. V hodnotenom období úroda repky medziročne rástla v rokoch 2011, 2013 a 2014, pričom rok 2014 bol pre repku rekordný a dosahovala takmer 4 tony z hektára. Nižšia úroda repky v roku 2015 nepriaznivo vplývala na jednotkové náklady, ktoré sa medziročne zvýšili o 37 %. V roku 2015 sa v porovnaní s rokom 2010 pestovateľom repky z hodnoteného súboru podnikov zvýšili náklady na 1 tonu repkového semena o 18 %. Najdrahšie sa vyrábala repka olejná v roku 2012, kedy výroba 1 tony repkového semena respondentov stála 465 €. Najnižšie jednotkové náklady na repku olejnú boli v najúrodnejšom roku (2014), kedy respondenti vyrobili 1 tonu repkového semena za 301 €. V roku 2010 respondenti vyrábali tonu repkového semena za 350 € a v ostatnom hodnotenom roku za 414 €. Vývoj úrody, nákladov, zisku a rentability repky olejnej v hodnotenom období prezentuje tabuľka č. 2.

Ceny a rentabilita

Priemerná realizačná cena repky olejnej bola v porovnaní s rokom 2010 v ostatnom hodnotenom roku vyššia o 16 %. V roku 2010 realizovali respondenti 1 tonu repky olejnej za 329 € a v roku 2015 za 382 €. Vývoj priemernej realizačnej ceny mal v hodnotenom období kolísavý trend. Na začiatku hodnoteného obdobia do roku 2012 realizačná cena repky olejnej rástla a dosiahla 485 € za tonu repkového semena. V roku 2013 respondenti zaznamenali medziročný prepad realizačnej ceny repky v priemere o 25 %. Vplyvom ďalšieho zvyšovania úrodnosti repkového semena v roku 2014, priemerná realizačná cena repky medziročne klesla až na 338 €/t, čo predstavovalo pokles o ďalších 7 %. Priaznivejšie sa začala vyvíjať realizačná cena repky v roku 2015, kedy respondenti realizovali 1 tonu repky olejnej za 382 €, čo bol medziročný nárast ceny repkového semena o 13 %.

Efektívnosť výroby repky olejnej v roku 2015 ovplyvnil nepriaznivý vývoj jednotkových nákladov, ktoré rástli rýchlejšie ako realizačná cena. Pestovatelia vybraného súboru podnikov nedokázali bez dotačných stimulov vyrobiť repku so ziskom. V ostatnom hodnotenom roku dosahovali na 1 tone repky respondenti bez započítania štátnej podpory stratu 32 €. Rok 2015 bol z ekonomického hľadiska pre repku najnepriaznivejším rokom hodnoteného obdobia. Výroba repky olejnej bola hlbšie pod hranicou rentability, ako v roku 2010, kedy bez započítania štátnej podpory dosahovala – 6 %. V ostatnom hodnotenom roku bolo pre respondentov bez dotačných stimulov pestovanie repky nerentabilné (– 8 %). Najefektívnejšie vyrábali respondenti repku olejnú v roku 2011, kedy dosahovali zisk z 1 tony repkového semena bez započítania štátnej podpory 96 € a rentabilitu 26 %. Vplyvom medziročného rastu jednotkových nákladov o 20 % sa v dôsledku nižšej úrody v roku 2012 začalo repke menej dariť a jej výroba dosahovala rentabilitu len 4 %. V nasledujúcom roku (2013) sa situácia zhoršila, napriek poklesu jednotkových nákladov a vyššej úrode dosahovali respondenti v dôsledku medziročného prepadu realizačnej ceny repkového semena o 25 % bez dotačných stimulov zisk iba 9 €/t. Rok 2014 bol pozitívnejší ako predchádzajúce 2 roky a repka sa vyrábala bez započítania štátnej podpory so ziskom 36 €/t a dosahovala rentabilitu 12 %. Naopak v roku 2015 ekonomická výkonnosť repky olejnej klesla a bez podpory bola pre pestovateľov vybraného súboru podnikov nerentabilná. Do plusových čísiel sa výroba repky dostala iba so započítaním štátnej podpory, s ktorou dosahovala rentabilitu 9 %.

Ing. Anna Trubačová

NPPC - VÚEPP Bratislava

Celú analýzu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 06/2017 na s. 30 až 32.

Tabuľka č. 1.: Náklady na 1 ha repky olejnej v rokoch 2010 a 2015

(v €/ha)

Ukazovateľ

2010

2015

Index 2015/2010

Osivá

44,72

71,74

160,4

Hnojivá

146,87

260,48

177,4

Chemické ochranné prostriedky

177,55

269,39

151,7

Ostatný priamy materiál

17,73

50,04

282,2

Mzdy a sociálne náklady

14,08

20,71

147,1

Opravy a udržiavanie

2,47

2,42

98,0

Odpisy HIM

5,20

4,26

81,9

Agrochemické služby

27,66

42,15

152,4

Ostatné priame náklady a služby

60,69

65,94

108,7

Náklady pomocných činností

161,08

163,67

101,6

Priame náklady spolu

658,05

950,80

144,5

Réžia spolu

139,81

203,40

145,5

VN celkom na (€/1 ha)

797,86

1154,20

144,7

Prameň: NPPC-VÚEPP - Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010 a 2015

 

Tabuľka č. 2: Vývoj nákladov, zisku a rentability repky olejnej v  časovom rade 2010 – 2015 vo vybranom súbore VÚEPP

Roky

Úroda       v t.ha-1

Náklady v €.ha-1

Výnosy

Výsledok hospod.

Náklady v €.t-1

Priem. real. cena v €.t-1

Zisk - strata   v €.t-1

Rent. bez podpory           (v %)

  1. Rent.         s podporou (v %)

v €.ha-1

v €.ha-1

2010

2,27

797,86

959,30

161,44

349,85

329,02

-20,83

-5,95

20,98

2011

2,55

954,28

1 407,40

453,12

373,75

469,78

96,03

25,69

51,60

2012

2,32

1 083,02

1 461,98

378,96

465,44

484,98

19,54

4,20

31,10

2013

3,08

1 098,14

1 401,46

303,32

353,90

362,68

8,78

2,48

25,32

2014

3,82

1 150,96

1 597,01

446,05

301,27

337,76

36,49

12,11

38,91

2015

2,79

1 154,19

1 207,99

53,80

414,11

382,12

-31,99

-7,73

8,77

Index 2014/2010

122,91

144,66

125,92

-

118,37

116,14

-

-

-

Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2011; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010, 2012 - 2015, vlastné prepočty

 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov