tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Vstupy pre analýzu

Pri analýze ekonomickej efektívnosti pestovania kukurice na zrno za obdobie rokov 2010 - 2015 sa vychádzalo z údajov vybraného súboru podnikov,

ktoré Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (od roku 2014 pôsobiaci v rámci NPPC v Lužiankach) dlhodobo sleduje a spracováva jednotným metodickým postupom, ktorý sa v prípade účtovných zmien aktualizuje. Najlepšie podmienky pre pestovanie kukurice na zrno sú v kukuričnej oblasti, ktorá je v tomto hodnotení chápaná ako oblasť s produkčnými prírodnými podmienkami. Za oblasti so znevýhodnenými prírodnými podmienkami boli v tejto analýze chápané zemiakárska a zemiakársko-ovsená oblasť.

Náklady a úrody

Náklady na hektár kukurice na zrno boli vo vybranom súbore podnikov v porovnaní s rokom 2010 v ostatnom hodnotenom roku vyššie o 28 %. Najvýraznejší medziročný rast hektárových nákladov bol zaznamenaný v roku 2011, kedy mali respondenti o 23 % vyššie náklady ako v predchádzajúcom roku. V porovnaní s rokom 2010 bol najvyšší nárast nákladov na agrochemické služby (115 %) a hnojivá (93 %). V roku 2015 boli vyššie takmer všetky nákladové položky. Klesli iba náklady na opravy a udržiavanie (57 %), odpisy HIM (14 %), ostatné priame náklady a služby (energie, dane, úroky, poistenie, poradenské služby a iné) o 19 % a náklady pomocných činností (traktorové a kombajnové práce, nákladná doprava, závlahy, rekultivácie a iné) o 7 %. Najväčší podiel na celkových nákladoch (48 %) mali priame materiálové náklady (osivá, hnojivá, CHOP, pohonné látky a ost. priamy materiál), ktoré sa od začiatku hodnoteného obdobia zvýšili o 58 %. Vyššie náklady na 1 hektár kukurice na zrno uvádzali iba respondenti hospodáriaci v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami (26 %). V oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami mali respondenti hektárové náklady na kukuricu o 20 % nižšie. Napriek vyšším vynaloženým nákladom na hektár kukurice, jej úroda v priemere SR v porovnaní s rokom 2010 klesla o 13 %. Respondenti vybraného súboru podnikov NPPC-VÚEPP mali v roku 2015 priemernú úrodu z 1 hektára kukurice na zrno 5 ton, čo bol medziročný pokles úrody o 47 %. Priemernú úrodu kukurice na zrno v ostatnom hodnotenom ovplyvnili nepriaznivé klimatické podmienky v produkčných oblastiach, kde pre extrémne sucho a nedostatok zrážok respondenti zozbierali z 1 hektára iba necelých 5 ton kukurice na zrno. Úspešnejší v pestovaní kukurice boli respondenti hospodáriaci v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami, ktorých priemerná úroda kukurice dosahovala v priemere takmer 6 t/ha. Daný fakt bol spôsobený vyšším úhrnom zrážok v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami a zároveň nerentabilitou zavlažovania v hlavných produkčných regiónoch. Rozdiel v hektárovej úrode medzi oblasťami s rôznymi prírodnými podmienkami dosahoval 1 t/ha. Vývoj dosahovaných úrod kukurice na zrno, nákladov, realizačnej ceny a rentability dokumentuje tabuľka č. 1.

Rýchlejší pokles hektárovej úrody, ako rast vynaložených nákladov na hektár kukurice nepriaznivo ovplyvnil vývoj jednotkových nákladov, ktoré sa v porovnaní s rokom 2010 zvýšili až o 39 %. V roku 2015 (tabuľka č. 2) bola výroba tony kukurice v hodnotenom období najdrahšia (198 €/t). Drahšie vyrábali kukuricu respondenti hospodáriaci v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami, kde náklady na 1 tonu kukurice dosahovali 192 €. Respondenti v znevýhodnených oblastiach dokázali v ostatnom hodnotenom roku vyrobiť 1 tonu kukurice za 118 €. Najlacnejšie sa vyrábala kukurica v roku 2011, kedy náklady na 1 tonu kukurice na zrno vo vybranom súbore podnikov dosahovali v priemere SR 117 €. V nasledujúcich rokoch, s výnimkou roka 2014 v obidvoch hodnotených oblastiach jednotkové náklady na kukuricu medziročne rástli. V ostatnom hodnotenom roku sa medziročne zvýšili náklady na 1 tonu kukurice vo vzorke podnikov o 64 %. V oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami vyrábali respondenti kukuricu o 61 % drahšie ako v predchádzajúcom roku. Respondentom hospodáriacim v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami sa medziročne zvýšili náklady na 1 tonu kukurice o 6 %.

Rentabilita

V roku 2015 bola v priemere SR výroba kukurice na zrno ekonomicky neefektívna a podniky vybraného súboru strácali na 1 tone vyrobenej kukurice 55 €. Stratové boli iba podniky hospodáriace v produkčných oblastiach (-52 €/t). Respondenti hospodáriaci v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami dosahovali zisk 30 €/t bez dotačných stimulov. Štátna podpora v produkčných oblastiach, ako aj v priemere SR v roku 2015 stratu iba zmiernila. Respondenti hospodáriaci v znevýhodnených oblastiach dosahovali v ostatnom hodnotenom roku pri výrobe kukurice na zrno rentabilitu bez započítania štátnej podpory 25 %. V produkčných oblastiach bola výroba kukurice na zrno nerentabilná (-27 %), so započítaním štátnej podpory sa záporná rentabilita zmiernila na -9 %. V priemere za Slovensko rentabilita bez podpory v porovnaní s rokom 2010 klesla z 8 % na -28 %.

Ing. Anna Trubačová,

NPPC - VÚEPP Bratislava

 

Tabuľka č. 1: Vývoj nákladov, zisku a rentability kukurice na zrno v rozdielnych prírodných oblastiach v časovom rade 2010 – 2015 vo vybranom súbore podnikov NPPC-VÚEPP


Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2011; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010 a 2012-2015, vlastné prepočty

Tabuľka č. 2.: Vlastné náklady na kukuricu na zrno vo vybranom súbore podnikov NPPC-VÚEPP podľa rozdielnych prírodných podmienok SR za rok 2015 v € na 1 hektár a 1 tonu

Ukazovateľ

Oblasti

produkčné

znevýhodnené

SR

Priame materiál. nákl.celkom

484,52

367,98

486,62

v tom: -osivá spolu

132,60

133,15

137,23

-hnojivá spolu

181,73

145,51

194,78

-chem. ochr. prostriedky

98,81

69,27

98,58

-ostat. priamy materiál

71,38

20,05

56,03

Agrochemické služby

52,21

13,47

50,30

Ostatné priame náklady a služby

72,82

36,13

74,63

Mzdové a sociálne náklady

58,61

4,44

49,94

Odpisy HIM

12,46

0,00

9,05

Náklady pomocných činností

130,73

127,94

166,02

Priame náklady spolu

811,35

549,96

836,56

Réžia spolu

172,20

113,80

170,65

Vlastné náklady celkom

983,55

663,76

1 007,21

Vlastné náklady na 1 tonu (€.t-1)

192,44

118,35

197,55

Prameň: Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2015

Celú analýzu nájdete v AGROMAGAZÍNe 05/2017 na s. 14-15.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov