tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

V roku 2015 sme analyzovali naturálno-ekonomické údaje v 18 chovoch dojných oviec, ktoré organizačne prináležia 11 právnym subjektom.

Nákladové položky sme vyčíslili v súlade s metodikou kalkulácie vlastných nákladov vyvinutou na NPPC-VÚŽV Nitra, čím je zabezpečená ekonomická porovnateľnosť jednotlivých chovov. Náklady uvedené v tabuľke č. 1 predstavujú spriemerované hodnoty zistených položiek v uvedených chovoch.

 

Najvyšší podiel nákladov na základné stádo i mladé chovné ovce predstavovali náklady na mzdy pracovníkov (28 a 36 %), náklady na krmivá (22 a 29 %) a ostatné priame náklady (23 a 19 %). Trend v štruktúre nákladov na krmivá v roku 2015 zodpovedá dlhodobému vývoju. Výživa zvierat je zabezpečená krmivami dopestovanými v rastlinnej výrobe, resp. zvieratá oboch kategórií spásajú trvalé trávne porasty, ktoré sú obhospodarované podnikmi. Podiel nákladov na nakúpené krmivá svedčí o tom, že prijímateľom kvalitnejších krmív sú predovšetkým produkčné zvieratá, t.j. bahnice produkujúce jahňatá a mlieko. V menšej miere sa môžu náklady na krmivá zvýšiť v prípade, ak sú jahňatá dokrmované komerčnou mliekovou náhradou pri skorom alebo veľmi skorom odstave, t.j., ak sa mlieko produkované bahnicami speňažuje skôr, ako sa jahňatá odstavia od matiek. Samozrejme, náklady na nakúpené krmivá môžu rásť aj z dôvodu rastu medziročných cien. Z analýzy štruktúry ostatných priamych nákladov vyplýva, že pri oboch kategóriách zvierat vyšší podiel tvorili náklady na plemenárske a veterinárne úkony, elektrickú energiu, sociálne odvody atď. (prvotné náklady) v porovnaní s vnútropodnikovými nákladmi na vlastnú autodopravu, na práce traktorov a iné služby spotrebované v chove oviec (druhotné náklady). Podiel ďalších nákladových položiek uvedených v tabuľke č. 1: Ostatné materiálové náklady (spotrebované nákupy mimo nakúpených krmív t.j. náklady na liečivá, dezinfekčné prostriedky atď.), opravy a údržba (vykonané dodávateľsky mimo vlastných zdrojov podniku), odpisy majetku (maštaľ, dojáreň atď.), odpisy zvierat (položka, ktorá sa pri kategórii mladých chovných zvierat nekalkuluje) a réžie (výrobná a správna réžia spolu) nepresiahol 11 %. Z nich najvyšší podiel tvorili réžie (11 % pri mladých chovných ovciach a 9 % pri základnom stáde a odpisy základného stáda (9 %). Vo väčšine chovov boli výrobná a správna réžia kalkulované podľa metodiky NPPC-VÚŽV Nitra, ktorá uvažuje s podielom 7 % vlastných nákladov na výrobnú réžiu a s podielom 3 % na správnu réžiu. Odpisy majetku, opravy a údržba a ostatné materiálové náklady nepresiahli podiel 5 % (pri základnom stáde) a 2 % (pri mladých chovných zvieratách).

Celkovo vlastné náklady na bahnicu, vrátane ostatných kategórií zvierat základného stáda, prepočítané na 1 KD predstavovali v roku 2015 0,587 EUR (v roku 2014 sa pohybovali na úrovni 0,525 EUR; pozri Agromagazín 8/2015, s. 14-15). Po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok (náklady na živo narodené jahňatá, vlnu a maštaľný hnoj), vlastné náklady na 1 KD základného stáda predstavovali 0,534 EUR. Ročné náklady na prepočítanú bahnicu v roku 2015 dosiahli hodnotu 214,25 EUR, po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok 194,91 EUR. Vlastné náklady na chov mladých oviec prepočítané na 1 KD predstavovali v roku 2015 0,300 EUR (v roku 2014 sa pohybovali na úrovni 0,262 EUR; opäť pozri Agromagazín 8/2015, s. 14-15). Po odpočítaní nákladov na vedľajší výrobok, vlastné náklady na 1 KD mladých chovných oviec predstavovali 0,288 EUR/KD. Náklady na jarku, resp. mladého barana za obdobie, v ktorom sú evidované v kategórii mladých chovných zvierat, predstavovali 192 EUR (metodika NPPC-VÚŽV Nitra).

Ing. Marta Oravcová1, PhD., Ing. Ján Huba1, CSc., doc. RNDr. Milan Margetín1,2, PhD.

1NPPC- VÚŽV Nitra, 2SPU v Nitre

Tabuľka č. 1: Náklady v roku 2015 (prepočet na 1 kŕmny deň - KD).

Nákladové položky

Základné stádo

Mladé ovce

EUR

%

EUR

%

Pracovné náklady

0,170

28

0,107

36

Krmivá spolu

0,127

22

0,089

29

vlastné

0,103

18

0,086

28

nakúpené

0,024

4

0,003

1

OMN1

0,017

3

0,006

2

Opravy a údržba

0,007

1

0,001

1

Odpisy majetku

0,028

5

0,005

2

Odpisy zvierat

0,051

9

-

-

OPN2

0,138

23

0,056

19

Réžia3

0,049

9

0,036

11

Náklady spolu

0,587

100

0,300

100

Vedľajší výrobok

0,053

0,012

Vlastné N na KD

0,534

0,288

1OMN – ostatné materiálové náklady, 2OPN – ostatné priame náklady (prvotné a druhotné spolu), 3Réžia - výrobná a správna réžia spolu

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov