tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Vstupy pre analýzu

Pri analýze ekonomickej efektívnosti pestovania kukurice na zrno za obdobie rokov 2009 - 2014 sa vychádzalo z údajov vybraného súboru podnikov,

ktoré Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (od roku 2014 pôsobiaci v rámci NPPC v Lužiankach)dlhodobo sleduje a spracováva jednotným metodickým postupom, ktorý sa v prípade účtovných zmien aktualizuje.

 

Náklady a úrody

Celkové náklady na hektár kukurice sa podľa údajov vybraného súboru podnikov v priemere SR v porovnaní s rokom 2009 zvýšili o 17 %, čo ovplyvnil najmä rast nákladov na agrochemické služby (47 %), mzdy a sociálne náklady (30 %), ako aj priamych materiálových nákladov (29 %). Priame materiálové náklady ovplyvnili najmä náklady na osivá a hnojivá. Vývoj hektárových nákladov na kukuricu na zrno mal v hodnotenom období kolísavý priebeh. Najvýraznejšie medziročné zníženie nákladov na kukuricu zaznamenali pestovatelia kukurice v roku 2010, keď boli o 15 % nižšie ako v roku 2009. Medziročný pokles celkových nákladov na hektár kukurice v roku 2010 ovplyvnili najmä nižšie priame materiálové náklady (18 %), a to náklady na nakúpené osivá, hnojivá a chemické ochranné prostriedky. Nižšie boli aj náklady pomocných činností (náklady na práce strojov). Táto situácia sa zmenila v roku 2011 a celkové náklady na hektár kukurice na zrno ovplyvnil najmä medziročný rast nákladov na nakúpené hnojivá, agrochemické služby a mzdových a sociálnych nákladov. V roku 2011 boli celkové náklady na hektár kukurice na zrno o 23 % vyššie ako v roku 2010. V roku 2012 respondenti zaznamenali mierny medziročný pokles hektárových nákladov na kukuricu na zrno (2 %). V roku 2013 začali celkové náklady na kukuricu rásť a v roku 2014 boli v porovnaní s predchádzajúcim hodnoteným rokom vyššie o 7 %. Medziročný rast nákladov na hektár v ostatnom sledovanom roku bol ovplyvnený najmä vyššími nákladmi na agrochemické služby (58 %), opravy a udržiavanie strojov, zariadení a budov (48 %) a vyrobené hnojivá (44 %). Najvyšší podiel na celkových nákladoch na hektár kukurice na zrno mali priame materiálové náklady, a to osivá, hnojivá a chemické ochranné prostriedky (graf č. 1). Vývoj nákladov, zisku a rentability kukurice na zrno v hodnotenom období prezentuje tabuľka č. 1.

Vývoj dosahovanej úrody kukurice na zrno kopíroval s výnimkou roku 2013 vývoj celkových nákladov na hektár kukurice. V roku 2014 mali respondenti rekordnú úrodu kukurice, a to 9 t/ha, čo bola v porovnaní s rokom 2009 o 17 % vyššia úroda. Druhým najúrodnejším rokom v šesťročnom hodnotenom období bol rok 2011, keď sa z 1 hektára respondentom urodilo 8 ton kukurice. Najmenej priaznivými rokmi pre kukuricu na zrno boli roky 2010 a 2013, keď jej úroda bola 6 t/ha. Výrazný medziročný nárast úrody (61 %) a vyššie vynaložené náklady na hektár kukurice na zrno priaznivo ovplyvnili jednotkové náklady. V roku 2014 respondenti vyrobili 1 tonu kukurice na zrno za 120 €, čo bol o 60 € nižší náklad, ako v predchádzajúcom roku. Najlacnejšia bola výroba kukurice na zrno v roku 2011 (117 €/t) a najdrahšia v roku 2013 (181 €/t). Jednotkové náklady v roku 2014 kopírovali úroveň jednotkových nákladov v roku 2009 a respondenti vyrábali 1 tonu kukurice na zrno za 120 €.

Ceny a rentabilita

Napriek medziročnému poklesu priemernej realizačnej ceny kukurice, bola kukurica na zrno v roku 2014 v plusových číslach. Po stratovom roku 2013, keď jednotkové náklady cenu prevyšovali o 17 € ovplyvnil efektivitu výroby kukurice výrazný medziročný pokles nákladov na tonu (33 %). Jednotkové náklady, tak ako aj priemernú realizačnú cenu v roku 2014 ovplyvnila rekordná úroda (9 t/ha), aká nebola dosahovaná v žiadnom z predchádzajúcich piatich hodnotených rokov. Pestovanie kukurice bolo pre respondentov vybraného súboru najefektívnejšie v rokoch 2011 a 2012, keď sa zisky z tony kukurice pohybovali v rozmedzí 46 – 53 € a rentabilita výroby bez dotačných stimulov sa pohybovala medzi 30 – 45 %. Rok 2014 bol pre kukuricu tretím najpriaznivejším rokom v hodnotenom období. Respondenti dosahovali v ostatnom hodnotenom roku bez započítania podpory v priemere zisk 13 €/t a rentabilitu 11 %. Najstratovejšími pre kukuricu na zrno boli roky 2009 a 2013, keď boli straty z tony kukurice takmer rovnaké 17 – 18 €. V roku 2013 napriek priaznivej realizačnej cene, ktorá takmer dosahovala úroveň ceny z roku 2011, bola kukurica stratová najmä vplyvom vysokých nákladov. Vysoké jednotkové náklady na kukuricu v roku 2013 ovplyvnila nižšia úroda (6 t/ha), spôsobená nedostatkom zrážok počas vegetácie. Na začiatku hodnoteného obdobia (r.2009) neboli jednotkové náklady na kukuricu vysoké (120 €/t), stratu respondentom spôsobila enormne nízka realizačná cena kukurice na zrno (103 €/t).

Ing. Anna Trubačová

NPPC - VÚEPP Bratislava

Tabuľka č. 1: Vývoj nákladov, zisku a rentability kukurice na zrno v SR v  časovom rade 2009 – 2014 vo vybranom súbore VÚEPP.

Roky

Úroda       v t.ha-1

Náklady   v €.ha-1

Náklady v €.t-1

Priem. real.         cena v €.t-1

Zisk - strata         v €.t-1

Rent. bez podp. (v %)

  1. Rentab.           s podp. (v %)

2009

7,69

927,40

120,46

102,84

-17,62

-14,63

6,35

2010

5,50

786,66

142,02

152,96

10,94

7,70

22,60

2011

8,28

968,89

117,11

169,67

52,56

44,88

62,09

2012

6,17

944,91

153,18

199,17

45,99

30,02

51,98

2013

5,58

1 013,29

180,75

163,65

-17,10

-9,46

5,83

2014

9,00

1 083,30

120,32

133,80

13,48

11,20

26,58

Indexy 2014/2009

117,04

116,81

99,88

130,11

-

-

-

Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za roky 2009, 2011; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za roky 2010, 2012 - 2014, vlastné prepočty

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov