Limagrain repky

Štvrtok 13.júna 2024, meniny má Anton, zajtra Vasil

Vývoj ekonomickej efektívnosti pestovania pšenice v SR v rokoch 2009 – 2014

 

Analýza ekonomickej efektívnosti pestovania pšenice bola vypracovaná na základe výsledkov prieskumu Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorý od 1.1.2014 pôsobí v rámci Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach. Pri hodnotení efektívnosti výroby pšenice boli využité kalkulácie nákladov poľnohospodárskych výrobkov a ďalšie ekonomické ukazovatele vo vybranom súbore poľnohospodárskych podnikov. Vybraný súbor tvoria poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným). V súbore nie sú zahrnutí samostatne hospodáriaci roľníci – fyzické osoby. Ekonomickú efektívnosť pestovania pšenice hodnotíme v časovom rade rokov 2009 – 2014.

Náklady a úrody

Náklady na hektár pšenice sa v porovnaní s rokom 2009 v ostatnom hodnotenom roku (2014) zvýšili v priemere SR o 22 %. Respondentom hospodáriacim v oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami sa zvýšili hektárové náklady na pšenicu o 27 % a v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami o 15 %. V porovnaní s rokom 2009 sa v ostatnom hodnotenom roku najvýraznejšie (110 %) zvýšili náklady na ostatný priamy materiál (pohonné látky, mazadlá a ostatný materiál). Celkové zvýšenie nákladov na hektár pšenice významne ovplyvnil aj rast nákladov na vyrobené hnojivá (47 %), chemické ochranné prostriedky (38 %). Mzdové a sociálne náklady sa zvýšili o 36 % a náklady na agrochemické služby sa zvýšili o 31 %. Od začiatku hodnoteného obdobia rástli takmer všetky nákladové položky. V porovnaní s rokom 2009 klesli iba náklady na nakúpené osivá (10 %), odpisy HIM o 21 % a ostatné priame náklady a služby (8 %).

Tonu pšenice vyrobili respondenti v priemere SR v roku 2014 o 8 € lacnejšie ako pred piatimi rokmi. V roku 2014 bola vyrobená tona pšenice v rámci SR za 147 €, čo bolo o 11 % lacnejšie ako v predchádzajúcom roku. Vývoj nákladov, zisku, resp. straty a rentability pšenice v rozdielnych prírodných podmienkach prezentuje tabuľka č. 1.

Ceny a rentabilita

Rekordnú úrodu pšenice sprevádzalo medziročné zníženie priemernej realizačnej ceny, a to o 11 %. V roku 2014 respondenti realizovali v rámci SR tonu pšenice za 149 €, čo bola druhá najnižšia realizačná cena v hodnotenom období. Nižšia priemerná realizačná cena pšenice (102 €/t) bola v roku 2009, čo bolo o 45 % menej ako v roku 2014. Napriek nízkej realizačnej cene v roku 2014, vplyvom zníženia jednotkových nákladov zostala rentabilita výroby pšenice v plusových číslach (2 %), bola však nižšia ako v predchádzajúcom roku. Najefektívnejšie vyrábali respondenti pšenicu v roku 2011, kedy dosahovala jej výroba rentabilitu 12 %. Okrem roku 2011 bola výroba pšenice v rámci SR v plusových číslach aj v rokoch 2013 a 2014. Najstratovejším rokom bol pre pšenicu rok 2009, kedy dosahovali respondenti v rámci SR na tone pšenice stratu 52 €. Rok 2014 bol pre pšenicu z ekonomického hľadiska menej priaznivý ako predchádzajúci rok. V oblastiach s produkčnými prírodnými podmienkami bol zisk na 1 tone pšenice v porovnaní s rokom 2013 nižší takmer o 3 €.

Ing. Anna Trubačová

NPPC - VÚEPP Bratislava

Tabuľka č. 1: Vývoj nákladov, zisku, resp. straty a rentability pšenice v rozdielnych prírodných podmienkach v časovom rade 2009 – 2014

Roky

Oblasti

Úroda       v t.ha-1

Náklady     v €.ha-1

Náklady     v €.t-1

Priem. real. cena v €.t-1

Zisk - strata v €.t-1

Rent. bez podp.v %

Rent.s podp.v %2009

produkčné

4,43

736,65

163,46

108,20

-55,26

-33,81

-18,19


znevýhodnené

3,88

638,09

153,47

101,96

-51,51

-33,56

-0,46


SR

4,50

716,48

154,80

102,94

-51,86

-33,50

-12,69


2010

produkčné

3,94

636,73

157,58

165,05

7,47

4,74

25,22


znevýhodnené

2,60

511,98

179,02

131,40

-47,62

-26,60

2,88


SR

3,92

641,00

157,27

152,67

-4,60

-2,92

20,09


2011

produkčné

5,11

759,48

147,00

184,26

37,26

25,35

41,74


znevýhodnené

3,20

675,81

195,87

120,22

-75,65

-38,62

-14,70


SR

5,05

742,65

143,70

161,61

17,91

12,46

32,32


2012

produkčné

3,52

765,59

215,13

211,94

-3,19

-1,48

17,88


znevýhodnené

3,51

781,01

213,21

117,91

-95,30

-44,70

-16,70


SR

3,72

755,49

199,47

198,63

-0,84

-0,42

23,27


2013

produkčné

5,37

909,25

164,24

174,25

10,01

6,09

23,98


znevýhodnené

3,61

775,12

201,51

128,77

-72,74

-36,10

-6,33


SR

4,96

850,37

164,14

167,25

3,11

1,89

23,48


2014

produkčné

6,24

933,81

149,55

156,80

7,25

4,85

25,24


znevýhodnené

4,55

736,60

161,72

118,64

-43,08

-26,64

-0,85


SR

5,98

877,67

146,77

149,11

2,34

1,59

22,58


Indexy 2014/2009

produkčné

140,86

126,76

91,49

144,92

-

-

-


znevýhodnené

117,27

115,44

105,38

116,36

-

-

-


SR

132,89

122,50

94,81

144,85

-

-

-


Prameň: Náklady a výnosy poľnohospodárskych výrobkov za rok 2009, 2011; Nákladovosť poľnohospodárskych výrobkov v SR za rok 2010, 2012-2014; vlastné prepočty

Celú analýzu VÚEPP nájdete v AGROMAGAZÍNe 02/2016 na s.12 až 14.

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov