tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

Napriek výraznému nárastu zberových plôch sóje je slnečnica stále naša druhá najvýznamnejšia olejnina. Na Slovensku v roku 2021 zaberala približne 5,5 % z ornej pôdy a 4 % z celkovej využitej poľnohospodárskej pôdy. Na rentabilite pestovania slnečnice sa okrem dosiahnutých hektárových úrod podieľajú súčasne všetky ostatné podstatné faktory: vlastné náklady, realizačné ceny a dotácie.

V tabuľke 1 je uvedený vývoj vybraných výrobno – ekonomických informácií o slnečnici ročnej v rokoch 2018 - 2021. Najvyššie pestovateľské plochy boli zaznamenané v roku 2021 (73 356 ha), najnižšie v roku 2019 (48 549 ha). Najvyššia úroda (2,93 t.ha-1) i produkcia (201 566 t) boli v roku 2018. V roku 2021 sa z celkovej domácej produkcie 195 127 t na Slovensku spotrebovalo 9 605 t slnečnicového semena, čo predstavuje menej ako 5 %. Ostatná časť produkcie smerovala do zahraničia. V celom hodnotenom období sme pri zahraničnom obchode dosiahli kladné saldo s najvyššou finančnou hodnotou v roku 2021 (93 432 000 €). Z analýzy zahraničného obchodu so slnečnicou vyplýva rovnaký záver, ako pri zahraničnom obchode s repkou. Na Slovensku máme prebytok suroviny – semien slnečnice, ale výrazný nedostatok spracovateľských kapacíturčených na potravinárske využitie. Slnečnica sa na výrobu MERA u nás nevyužíva, preto prevažná časť produkcie slnečnice je každoročne určená pre zahraničné trhy.

Takmer rovnaké priame, nepriame i celkové vlastné náklady

Vývoj nákladových položiek pestovania slnečnice je uvedený v tabuľke 2. Údaje o nákladových položkách v rokoch 2018 – 2020 boli čerpané zo zdrojov VÚEPP a v roku 2021 zo zdrojov MPaRV SR. Sú priemerom výberového súboru podnikov, preto ich treba považovať za orientačné a u jednotlivých pestovateľov slnečnice môžu byť odlišné. Najvyšší relatívny i absolútny nárast sme zaznamenali pri položke služby a ostatnépriame náklady. V roku 2018 bola táto položka na úrovni 80,3 €.ha-1 a v roku 2021 144,6 €.ha-1, čo predstavuje nárast o 80 %. Z ostatných nákladových položiek rástli osivá, sadivá (+20 %), agrochemické služby (+18 %), mzdy a sociálne náklady (+3 %) a nepriame náklady spolu (+1 %). Ostatné nákladové položky klesali. Najvyšší relatívny pokles pozorujeme u položky ostatný priamy materiál (- 63%), najvyšší absolútny pokles (-32,2 €) sme zaznamenali u CHOP. Priame náklady spolu klesli z úrovne 732,5 €.ha-1 na 715,7 €.ha-1 (-2 %), nepriame náklady stúpli z 239,1 €.ha-1 na 242,3 €.ha-1(+1 %). Celkové vlastné náklady poklesli z 971,6 €.ha-1na 958,0 €.ha-1(-1 %).

Bez dotácií by bolo pestovanie ziskové len v roku 2021

Cena slnečnice sa výrazne zvýšila a to z úrovne 283,3 €.t-1v roku 2018, na 428,4 €.t-1v roku 2021, čo predstavuje nárast o 51 %. Vlastné náklady na hektár klesli o 1 %, na tonu stúpli o 9 %. Nárast vlastných nákladov na tonu je spôsobený nižšími hektárovými úrodami v roku 2021 v porovnaní s rokom 2018 (- 0,27 t.ha-1). Tržby na hektár sa zvýšili o 309,4 €. Dotácie významne podporujú ekonomiku poľnohospodárskej výroby. Pozorujeme to aj pri pestovaní slnečnice. Bez dotácii by bolo pestovanie slnečnice v podmienkach Slovenska ziskové len v roku 2021 a to najmä z dôvodu vysokých cien výrobcov v danom roku.

 

S použitím dostupných zdrojov spracoval Roman Récky, FEM SPU v Nitre

Celú ekonomickú analýzu týkajúcu sa ekonomiky pestovania slnečnice si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 8/2023 na s. 12 až 14.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

 

Tabuľka č.1: Vybrané informácie o komodite slnečnica ročná v SR podľa rokov (v ha, t.ha-1, t).

 

Roky

Ukazovateľ

2018

2019

2020

2021

Index 21/18

Zberová plocha

68 794

48 549

53 545

73 356

1,07

Úroda

2,93

2,64

2,53

2,66

0,91

Produkcia

201 566

128 169

135 469

195 127

0,97

Dovoz

9 069

18 079

12 078

10 243

1,13

Vývoz

200 456

136 789

138 346

195 816

0,98

Saldo

191 387

118 710

126 268

185 573

0,97

Dovoz (tis.€)

10 609

19 162

14 752

12 804

1,21

Vývoz (tis.€)

87 521

57 102

65 789

106 236

1,21

Saldo (tis.€)

76 912

37 940

51 037

93 432

1,21

Domáca spotreba

10 227

9 556

9 452

9 605

0,94

 

Tabuľka č.2: Kalkulácie nákladových položiek slnečnice v jednotlivých rokochv € na hektár.

Ukazovateľ

Roky

Index 21/18

2018

2019

2020

2021

Osivá, sadivá

84,2

107,5

103,2

101,1

1,20

Hnojivá

133,5

113,1

97,9

121,0

0,91

CHOP

154,0

117,0

126,5

121,8

0,79

Mzdy, soc. náklady

46,5

42,6

41,4

48,0

1,03

Ostatný priamy mat.

37,9

32,1

57,7

14,0

0,37

Odpisy HIM

20,3

12,4

11,0

11,9

0,59

Agrochem. služby

26,0

30,7

29,0

30,8

1,18

Náklady PČ

149,8

149,5

115,6

122,5

0,82

Služby a ost.PN

80,3

88,2

35,1

144,6

1,80

Priame N spolu

732,5

693,1

617,4

715,7

0,98

Nepriame N spolu

239,1

196,5

244,7

242,3

1,01

VN spolu na ha

971,6

889,6

862,1

958,0

0,99

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov