tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 28.septembra 2023, meniny má Václav, zajtra Michal/Michaela

Zberová plocha repky olejnej sa v priebehu piatich rokov (2017-2021) podľa ŠÚ SR znížila o 9 %. V roku 2021 jej úroda dosahovala 3,09 t z hektára, čo bolo o 3 % viac ako v roku 2020. V dôsledku pretrvávajúcej absencie spracovateľov olejnatých semien sa z domácej spotreby v ostatných rokoch používalo na potravinárske účely iba cca 10 % produkcie repky olejnej, cca 47 % sa použilo na výrobu MERO (metylester repky olejnej), teda biopalivo, ktoré sa pridáva do bežného paliva s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a približne 43 % z celkového použitia tvoril vývoz.

Pri predkladanej analýze sa vychádzalo z údajov súboru podnikov dlhodobo sledovaného NPPC - Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Od roku 2022 sú údaje o nákladoch a výnosoch poľnohospodárskych výrobkov v SR zbierané Sekciou stratégií, analýz a prierezových činností MPRV SR. Údaje boli spracované podľa výrobných oblastí a za Slovensko. Vzhľadom na to, že sa jedná o vybranú vzorku podnikov je potrebné chápať výsledné informácie ako orientačné. Vybraný súbor tvoria poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným). Súbor neobsahuje informácie od samostatne hospodáriacich roľníkov – fyzických osôb. Ekonomika pestovania repky bola hodnotená za roky 2015 a 2018 - 2021.

Náklady a úrody

Celkové náklady na 1 ha repky olejnej v roku 2021 dosahovali vo vybranej vzorke podnikov 1 240,7 €, čo predstavovalo v porovnaní s rokom 2020 nárast o 3 %. Hektárové náklady na repku olejnú rástli takmer počas celého hodnoteného obdobia. V ostatnom hodnotenom roku bol v porovnaní s rokom 2015 zaznamenaný u respondentov nárast celkových nákladov na 1 hektár repky o 7 %. Zvýšenie celkových hektárových nákladov bolo ovplyvnené najmä vyššími nákladmi na mzdy, ktoré spolu so sociálnymi nákladmi v roku 2021 dosahovali 76,2 €/ha, čo bolo o 3,7-násobne viac ako v roku 2015. Ostatné priame náklady a služby boli v roku 2021 2,1-násobne vyššie v porovnaní s rokom 2015. Priame materiálové náklady sa v porovnaní s rokom 2015 znížili o 9 %. Z priamych materiálových nákladov najviac vzrástli náklady na ostatný priamy materiál o 48 %. Na druhej strane náklady na chemické ochranné prostriedky klesli o 30 % a náklady na hnojivá boli nižšie v porovnaní s rokom 2015 o 5 %. Klesli aj náklady na agrochemické služby (o 13 %). V štruktúre celkových nákladov na repku dlhodobo dominujú priame materiálové náklady, ktorých podiel v ostatnom hodnotenom roku tvoril 48 % z celkových nákladov. Najväčší podiel na priamych materiálových nákladoch mali v roku 2021 náklady hnojivá (20 %) a náklady na chemické ochranné prostriedky (15 %), osivá (7 %) a ostatný priamy materiál (6 %). Štruktúru celkových nákladov na 1 hektár repky olejnej prezentujú graf a tabuľka č.1.

Hektárová úroda repky olejnej bola napriek medziročnému poklesu v roku 2021 o 3 % v ostatných hodnotených rokoch priaznivá. V porovnaní s rokom 2015 bola v ostatnom hodnotenom roku vyššia o 20 %. V roku 2021 dosahovali respondenti pri pestovaní repky olejnej úrodu 3,4 t z 1 hektára. Napriek relatívne dobrej hektárovej úrode repkového semena v roku 2021, jej medziročný pokles nepriaznivo pôsobil na jednotkové náklady, ktoré boli v porovnaní s rokom 2020 vyššie o 6 %. V roku 2021 respondenti vyrábali 1 tonu repkového semena za 369 €, čo bolo o 21 € drahšie ako v predchádzajúcom roku. V porovnaní s rokom 2015, kedy respondenti vyrábali tonu repky za 414 € boli v ostatnom hodnotenom roku náklady na 1 tonu repkového semena nižšie o 11 %. Pre respondentov vybraného súboru podnikov bola v hodnotenom období najlacnejšia výroba semena repky olejnej v roku 2018, kedy jednotkové náklady na jej výrobu nedosahovali 330 €.Vývoj úrody, nákladov, zisku a rentability repky olejnej v hodnotenom období prezentuje tabuľka č. 2.

 

Ing. Anna Trubačová, Ing. Milan Repka, MPRV SR

Celú ekonomickú analýzu týkajúcu sa ekonomiky pestovania repky olejnej si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 6/2023 na s. 12-14.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

 

Tabuľka č.1.: Náklady na 1 ha repky olejnej v rokoch 2015 a 2020-2021 (v €/ha).

Ukazovateľ

2015

2020

2021

Index 2021/2015

Index 2021/2020

Priame materiálové náklady celkom

651,65

688,24

591,54

90,78

85,95

z toho: osivá

71,74

157,85

81,74

113,94

51,78

hnojivá

260,48

269,33

247,11

94,87

91,75

chemické ochranné prostriedky

269,39

203,99

188,41

69,94

92,36

ostatný priamy materiál

50,04

57,07

74,28

148,44

130,16

Mzdy a sociálne náklady

20,71

53,16

76,21

367,96

143,35

Agrochemické služby

42,15

36,39

33,00

78,30

90,69

Ostatné priame náklady a služby

72,62

71,98

154,10

212,21

214,09

Náklady pomocných činností

163,67

147,66

177,53

108,47

120,23

Priame náklady spolu

950,80

997,43

1032,38

108,58

103,50

Réžia spolu

203,40

210,50

208,30

102,41

98,96

Náklady celkom na (€/ha)

1154,20

1207,93

1240,69

107,49

102,71

 

Tabuľka č 2: Vývoj nákladov, zisku a rentability repky olejnej v  časovom rade 2015 a 2018-2021 vo vybranom súbore podnikov.

Roky

Úroda v t.ha-1

Náklady v €.ha-1

Výnosy

Výsledok hospod.

Náklady v €.t-1

Real. cena v €.t-1

Zisk - strata v €.t-1

Rent. bez podpory (v %)

Rent. s podporou (v %)

v €.ha-1

v €.ha-1

2015

2,79

1154,19

1207,99

53,80

414,11

382,12

-31,99

-7,73

8,77

2018

3,40

1108,62

1436,35

327,73

326,06

362,83

36,77

11,28

31,49

2019

3,29

1285,19

1422,65

137,46

390,64

357,45

-33,19

-8,50

9,30

2020

3,47

1207,93

1423,71

215,78

348,11

372,31

24,20

6,95

20,78

2021

3,36

1240,69

1834,43

593,74

369,25

454,40

85,15

23,06

39,08

Index 2021/2015

120,43

107,49

151,86

-

89,17

118,92

-

-

-

Index 2021/2020

96,83

102,71

128,85

-

106,07

122,05

-

-

-

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov