Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

ozhadzova_PHOdhad prínosu stratégií z Farmy na stôl a Biodiverzity EÚ do roku 2030 z pohľadu zníženia znečisťovania vôd dusíkom na Slovensku

Nie je tomu tak dávno, čo Európska komisia zverejnila dva pomerne významné dokumenty z pohľadu zlepšenia stavu životného prostredia. Ide o Stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a stratégiu „Z farmy na stôl“.

Rozhodujúcimi cieľmi týchto stratégií, relevantných aj pre ochranu vôd, sú:

•zníženie spotreby pesticídov o 50%, predovšetkým tých rizikovejších (v zmysle prílohy II k nariadeniu ES č. 1107/2009), a

• zníženie strát živín o 50% - a to aj prostredníctvom zníženia ich spotreby v priemyselných hnojiváchminimálne o 20%.

Rozšírenie podielu ekologického poľnohospodárstva na 25% výmery poľnohospodárskej pôdymá prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov.

Ekologické poľnohospodárstvo a zníženie spotreby hnojív

Z pohľadu zníženia spotreby hnojív a pesticídov Európska komisia vkladá isté nádeje aj do rozširovania systému ekologického pestovania plodín.Doposiaľ známe informácie Ministerstva pôdohospodárstva SRnaznačujú, že podiel zastúpenia systému ekologického poľnohospodárstva v rámci využívanej poľnohospodárskej pôdy by do roku 2030 mohol stúpnuť zo súčasných 10% na 13,5%, hoci treba pripomenúť, že podiel ekologického poľnohospodárstva v niektorých okresoch už teraz presahuje 25% výmery poľnohospodárskej pôdy (Obr. 1).

Z praktického hľadiska možno očakávať, že mierne zvýšenie výmery ekologického poľnohospodárstva z 10 na 13,5% v roku 2030 výrazne neovplyvní celkovúspotrebudusíkatýchpriemyselných hnojív. Toto predpoklad podporuje aj skutočnosť, že v rámci ekologického poľnohospodárstva dominujú trvalé trávne porasty a orná pôda (prevládajú trvalé trávne porasty), čo je aj dôsledkom toho, že do systému ekologického poľnohospodárstva často vstupovali poľnohospodárske subjekty v menej produkčných oblastiach s nižším stupňom zornenia.

Za daných podmienok, z pohľadu zlepšovania stavu vôd nie je určujúci nárast výmery ekologického poľnohospodárstva, ale skôr alokácia tohto systému to oblastí, ktoré sa najviac podieľajú na znečisťovaní vôd. A tými určite nie sú málo produkčné a extenzívne využívané pozemky s trvalými trávnymi porastmi. Rozširovanie tohto typu poľnohospodárstva v produkčných oblastiach, kde by vylúčenie aplikácie priemyselných hnojív umožnilo ich výraznejšie zníženie na celonárodnej úrovni, sa však nateraz ukazuje ako málo pravdepodobné.Isté rozšírenie tohto dobrovoľného opatrenia Programu rozvoja vidieka SR v týchto oblastiach by prichádzalo do úvahy za predpokladu, ak by bolo pre farmárov dostatočne atraktívne a bolo aspoň čiastočne smerované do oblastí, kde môže priniesť väčší environmentálny efekt z pohľadu znižovania znečisťovania vôd.

Dopady stratégií na produkciu

Nedávno zverejnená štúdia JRC analyzovala aj predbežné dopady uvedených stratégií na pokles objemu produkcie vybraných rastlinných a živočíšnych komodít(hovädzie mäso, obilniny, olejniny ale aj ovocie a zelenina). Na základe doterajších predpokladov sa ukazuje, že na Slovensku bude pokles spotreby dusíka len mierny (čo nepriamo naznačujú aj hodnoty bilančného prebytku dusíka (Obr. 2)). To však neznamená, že straty tejto živiny nemožno znížiť inými opatreniami než práve znižovaním spotreby hnojív. Súbežne s tým (pokiaľ Európska Komisia nepríde s ďalšími opatreniami) by sa objem poľnohospodárskej produkcie v dôsledku spomínaných stratégií EÚ takisto nemal výraznejšie meniť. Pokiaľ napríklad produkcia ovocia a zeleniny na Slovensku nie je z pohľadu domácej spotreby dostatočná, tak určite to nie je/nebude záležitosťou úrovne hnojenia či používania pesticídov.

 

Ing. Radoslav Bujnovský, CSc.

Výskumný ústav vodného hospodárstva

RNDr. Štefan Koco, PhD.

Výskumný ústav vodného hospodárstva

NPPC–VÚPOP; Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU

Celý článok si môžete prečítať v októbrovom vydaní AGROMAGAZÍNU na s.12-13

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.NAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol