logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

psenicaNázor zástupcu rodinných fariem na zákon 153/2017 Z.z. týkajúci sa pozemkových úprav

Ing. Eva Petričková

 

Svoj pohľad na legislatívu týkajúcu sa pozemkových úprav a usporiadanie pozemkového vlastníctva nám zaslala Ing. Eva Petríčková z rodinnej farmy v Siladiciach.

 

1.januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 153/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch... Priamo v uvedenom zákone v Článku III. Predkladateľ ešte vsunul zákon č. 504/2003 Z.z. o „Nájme poľnohospodárskych pozemkov v znení neskorších predpisov. Prvá veta tohto príspevku vytvára dojem, že pôjde o pozemkové úpravy a usporiadanie pozemkového vlastníctva . Tento dojem sa snažil vytvoriť predkladateľ teda Ministerstvo pôdohospodárstva a jej legislatívny odbor. Väčšinou platí, že diabol je skrytý v detailoch, a to presne platí o tomto zákone. V skutočnosti Ministerstvo pôdohospodárstva namiesto toho, aby pokračovalo na Slovensku v pozemkových úpravách pripravilo pre roľníkov a súkromných farmárov prekvapenie tým spôsobom, že všetci roľníci a súkromní farmári musia predkladať na Pozemkové úrady žiadosť, ktorá znie, citujem:

„ Návrh na začatie konania o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z.z., ktorý mi bol vyčlenený podľa § 15 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov „

Ide o poľnohospodársku pôdu vydanú v rokoch 1991 až 2007 kedy vydanie pôdy a jeho vymeranie ako náhradného pozemku v celosti platil štát cez pozemkové úrady v regióne.

V prípade ak pozemkový úrad počas roka 2018 schváli tento náhradný pozemok vznikne podnájomný vzťah k doterajšej náhradnej pôde.

Roľník, ktorému bola vydaná pôda z poľnohospodárskeho družstva od roku 2008 (pozemkové úrady už nevymeriavali pridelenú pôdu ) musí uzatvoriť s týmto poľnohospodárskym družstvom podnájomnú zmluvu, čo je úplne nová situácia, ktorá tu od roku 1991 nebola.. V skutočnosti tento zákon povýšil užívateľa pôdy, väčšinou poľnohospodárske družstvo, s.r.o., a.s. kde patria aj zahraniční veľkopodnikatelia s výmerou nad 1000 ha , nad vlastníctvo pôdy, a ich vlastníkov. Je to niečo v Európskej Únii nevídané a neslýchané.

Inými slovami , roľník ktorý podniká od roku 1991 buď na svojej pôde alebo prenajatej od iného vlastníka a vydaná pôda je definovaná ako náhradný pozemok, musí uzatvoriť s poľnohospodárskym družstvom po 27 rokoch podnikania PODNÁJOMNÚ ZMLUVU, hoci má uzatvorenú NÁJOMNÚ ZMLUVU s vlastníkom pôdy, alebo podniká na svojej pôde.

Kladiem si otázku, či tento právny nezmysel vytvorilo Ministerstvo pôdohospodárstva a jeho legislatívny odbor za účelom likvidácie roľníckeho stavu na Slovensku, pravdepodobne na upevnenie veľkosti veľkovýrobných foriem hospodárenia, hoci naše Poľnohospodárske družstvá patria medzi najväčšie v rámci Európskej únie , dokonca aj v rámci V4 . Podľa Zelenej správy je priemerná výmera poľnohospodárskych družstiev na Slovensku a z nich vzniknutých spoločností s.r.o., 1400 hektárov. Naopak štáty pôvodnej EU 15 predstavujú väčšinou rodinné farmy s veľkosťou Dánsko 48 ha, Rakúsko 24 ha, Itália 9 ha, čiže priemerná výmera EU 15 a ďalších nemenovaných pôvodných členských štátov EU vrátane Veľkej Británie nepresahuje 80 hektárov. Zdôrazňujem, že je to priemerná výmera , pretože aj v týchto štátoch sú aj väčšie farmy . Avšak v týchto štátoch napríklad v Rakúsku nekúpite ani 1 m2 poľnohospodárskej pôdy. Roľníci a farmári v týchto štátoch si pôdu ako základný výrobný prostriedok vysoko vážia a cenia. To isté platí , že roľníci a farmári požívajú v týchto štátoch veľkú úctu a obyvatelia oceňujú ich prínos k potravinovej sebestačnosti a udržiavaniu krajiny.

Taktiež je potrebné vysvetliť, že menované podnikateľské subjekty roľníci (samostatne hospodáriaci roľníci - SHR ) a súkromní farmári mohli vzniknúť až schválením zákona 229/1991 Zb. tzv. zákona o pôde , teda po revolúcii v roku 1991 tak, že písomne podali

výpoveď na poľnohospodárske družstvo a na pôdu vo svojom vlastníctve alebo získanú

pôdu od ďalších súkromných vlastníkov ktorú malo dotknuté PD v užívaní podľa príslušných katastrálnych území a parciel.

Po kolektivizácii bola pôda scelená do väčších celkov a nebolo možné jej vydanie v strede parcely, preto zákon č. 330/1991 Zb. v § 15 tieto vydané pozemky definoval

ako „ náhradné užívanie

Každý súčasný roľník teda súkromný farmár, ktorý podniká už 27 rokov, musel pôdu získať z poľnohospodárskeho družstva (ďalej PD) . Pre úplnosť treba poznamenať že existujúce Poľnohospodárske družstvá dostali dovtedy užívanú poľnohospodársku pôdu do „užívania priamo zo zákona č. 229/1991 Zb.“

Od roku 1991 do dnešného dňa uplynulo 27 rokov a Ministerstvo pôdohospodárstva sa v roku 2018 rozhodlo, že namiesto Pozemkových úprav prinúti súkromných farmárov po celom Slovensku ( na počet asi 100 tisíc ) , aby:

- znova podávali žiadosti na príslušné Pozemkové úrady , ktoré im majú schváliť podnájomný vzťah na náhradnú pôdu, ktorú užívajú 27 rokov. Termín podnájomný vzťah je úplne nový pojem pre hospodáriaceho roľníka vo vzťahu k doteraz užívaným pozemkom.

- znova podávali žiadosti na Poľnohospodárske družstvá , zahraničných veľkopodnikateľov v agrobiznise  a ďalšie veľké podniky vzniknuté na ich základe na uzatvorenie Podnájomnej zmluvy na pôdu, ktorú užívajú od roku 1991 do dnešného dňa, teda 27 rokov.

ZÁVER:

- Ministerstvo pôdohospodárstva vytvorilo zákonom č. 153/2017 Z.z. chaos, ktorý postihuje len súkromných farmárov, roľníkov a rodinné farmy, namiesto toho aby vykonalo postupne pozemkové úpravy na území celého Slovenska .

- Za uznanie náhradných pozemkov od roku 1991 na Pozemkový úrad môžu žiadať len „ žijúci roľníci „ . Ak medzitým zomreli, ich dedičia, alebo pokračovatelia ako súkromní roľníci nemajú nárok na náhradné pozemky a od roku 2019 ich majú vrátiť späť do poľnohospodárskeho družstva , zahraničnému veľkopodnikateľovi v agrobiznise  alebo inému veľkopodniku vzniknutému na ich základe podnikajúcemu v príslušnom katastri.

Naopak Poľnohospodárske družstvá vo veľa prípadoch sa zmenili na spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti a vo veľa prípadoch celé poľnohospodárske družstvo predali buď zahraničnému alebo domácemu veľkopodnikateľovi a táto skupina podnikateľov nemusí nič dokazovať. Ako uvádza TREND napr. zahraniční podnikatelia majú na Slovensku viac ako 50 tisíc ha pôdy v užívaní a ďalej preberajú slovenské podniky s najväčšou výmerou. Tieto poľnohospodárske družstvá, ktoré takto odovzdali pôvodné majetky a zmenili majiteľov netrpia žiadnym postihom.

- Poľnohospodárske družstvá a z nich vzniknuté iné veľké podniky sa týmto zákonom stávajú „ neobmedzenými užívateľmi „ na pôde Tento zákon povýšil užívateľov pôdy nad vlastníkov, čím porušuje Ústava Slovenskej republiky na nedotknuteľnosť vlastníckeho práva a rozhodovania a nakladania so svojim majetkom.

- Napriek deklarácii pani ministerky Matečnej v širšej diskusii na Agrokomplexe v auguste 2017 o podpore mladých farmárov, rodinných fariem , že majú jej podporu a svoje miesto v poľnohospodárstve aj tieto podnikateľské subjekty popri veľkovýrobných podnikoch, účinnosťou tohoto tohto zákona nás presvedčila o presnom opaku .

Ing. Eva Petričková

Rodinná farma SiladiceNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov