tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Štvrtok 21.septembra 2023, meniny má Matúš, zajtra Móric

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR predstavilo Víziu spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035.

Ide o prvý dokument svojho druhu, ktorý predstavuje víziu na tak dlhé obdobie. Vízia, ktorú v stredu 22. decembra schválila vláda SR sumarizuje stav v oblastiach poľnohospodárstva a potravinovej produkcie, ktoré prierezovo zasahujú do viacerých oblastí ako je napríklad životné prostredie. Dokument tiež pomenováva kľúčové problémy v sektore, navrhuje východiská pre ďalší rozvoj, a to vrátane návrhov konkrétnych opatrení. Informuje o tom v tlačovej správe odbor komunikácie MPRV SR.

Vízia je vypracovaná na základe identifikácie problémových oblastí pôdohospodárstva. Podľa ministerstva je základným problémom štrukturálne usporiadanie agrorezortu v decíznej sfére i podnikateľských vertikálach. Za ďalšie problémové oblasťami z pohľadu perspektívy a udržateľného rozvoja sú považované nevybudované vertikály rozhodujúcich kvalitatívnych ukazovateľoch, ako je napríklad sebestačnosť v komoditách a potravinách, nízka efektívnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva atď. Tieto kľúčové problémy budú v nadväznosti na konkrétne priority ďalej rozpracované do konkrétnych opatrení, úloh a ucelených projektov s kvantifikáciou a zdrojmi.  V rámci implementácie budú priebežne vyhodnocované, aktualizované a prípadne dopĺňané. Základnými míľnikmi vízie sú roky 2027 a 2023, zvolené s ohľadom na súčasne platné stratégie a strategické dokumenty, rámcované väčšinou rokom 2030.  Strategickým cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu slovenských poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov zvýšením kvality primárnej produkcie, stupňa jej spracovania, inovácií a pridanej hodnoty odvetvovo špecifických produktov pri zohľadnení udržateľnosti a starostlivosti o životné prostredie a klímu. Strategický cieľ bude realizovaný prostredníctvom piatich priorít, korešpondujúcich s identifikovanými problémami rezortu:

1. Štrukturálna zmena rezortu pôdohospodárstva zvýšením produktivity a efektívnosti primárnej produkcie a jej stupňa spracovania využitím moderných technológií a inovačných riešení založených na využití výsledkov vedy a výskumu;

2. Vytvorenie komplexných produktových línií pre rozvoj inovačných kapacít integrujúcich prvovýrobu a spracovateľské odvetvia schopné zvyšovať miestnu pridanú hodnotu;

3. Zefektívnenie prenosu poznatkov a inovácií v línii výskum – vzdelávanie – aplikácia integráciou výskumných a vzdelávacích kapacít a podnikateľskej praxe;

4. Implementácia nových postupov vedúcich k udržateľnému hospodáreniu na pôde, biodiverzite, ochrane životného prostredia, mitigácii a adaptácii na zmenu klímy a k produkcii bezpečných potravín na lokálnej úrovni;

5. Zastavenie a otočenie vývoja zahraničnoobchodnej bilancie Slovenska zlepšením zhodnotenia domácej poľnohospodárskej produkcie, zvýšením výroby výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a lepším manažmentom odbytu domácich potravín na domácom trhu. Rovnako aj v lesnícko-drevárskom sektore.

Konkrétna podoba a rozsah prijímaných opatrení bude závisieť od disponibilných zdrojov, definície strategických priorít štátu. Predpokladá sa periodická evaluácia efektu aplikovaných opatrení spravidla v trojročných intervaloch a ich korekcia v závislosti od reálnych potrieb a stavu odvetvia v hodnotenom období.

Každá kapitola sumarizuje v závere súbor kľúčových opatrení s cieľom naštartovať prorastové tendencie a modernizáciu v každej oblasti.  Súčasťou vízie je komplexná príloha mapujúca stav a potenciál rozvoja všetkých kľúčových potravinových vertikál a analýza ich potrieb a ambícií rozvoja, spracovaná z podkladov samotných vertikál s cieľom podporiť ich produkčnú schopnosť a pridanú hodnotu produkcie s ohľadom na ukazovatele ekonomickej efektívnosti.

Predložený dokument nemá legislatívne záväzný charakter rešpektuje všetky existujúce národné a nadnárodné koncepčné a strategické dokumenty v jednotlivých oblastiach. Agrorezort dodáva, že viaceré opatrenia navrhované vo vízii majú nadrezortný a prierezový charakter a ich implementácia bude vyžadovať celospoločenskú zhodu. Osobitný je prienik problémov s rezortmi životného prostredia, práce a sociálnych vecí ale tiež školstva a hospodárstva.

Dokument je verejne dostupný v časti „Vlastný materiál“ na stránke: https://bit.ly/3yY3uJt

 

Tlačová správa MPRV SR

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov