tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Nedela 01.oktobra 2023, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Slovensko už pripravuje svoj Strategický plán SPP.

V akej fáze prípravy tohto dokumentu sa aktuálne nachádzame?

Doteraz sa vypracovala SWOT analýza, t.j. analýza slovenského pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Taktiež existuje prvá verzia analýzy potrieb, ktorá jasne hovorí o tom, čo v novom programovacom období potrebuje Slovensko v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka riešiť. A v neposlednom rade bola vypracovaná štúdia pre Intervenčnú stratégiu, ktorá prešla rozsiahlym pripomienkovým konaním a vytvára rámec na ďalšiu diskusiu o Strategickom pláne SPP. Teraz je potrebné sa venovať analýzam jednotlivých aspektov SPP a nastaveniu nových parametrov SPP v oblasti welfare zvierat, finančných nástrojov, riadenia rizika, integrovanej produkcie, ekologického poľnohospodárstva alebo nastavenia ekoschém. Na úrovní EÚ existuje stále priestor na presadzovania spoločných slovenských záujmov, hlavne rozpočtových ako aj na presadzovanie vytvárania rovnakých podmienok pre všetkých európskych poľnohospodárov.

Jednou z dôležitých otázok v rámci Strategického plánu SR bude presun medzi piliermi. Aké názory v tejto otázke panujú aktuálne medzi jednotlivými zúčastnenými?

Nejednotné. Dokonca aj SPPK, ktoré dlhodobo presadzovalo presun z druhého do prvého piliera je v súčasnosti roztrieštené. Mnohí poľnohospodári sa totiž obávajú nárastu cien pôdy a nájomného, keď sa zvýšia priame platby a taktiež sa obávajú, že prídu o národné spolufinancovanie druhého piliera, čím sa celkovo zníži rozpočet na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. To by sa hlavne prejavilo poklesom ANC. Ani väčšie farmy sa v súčasnosti neženú do presadzovanie presunu do prvého piliera tak vehementne ako v minulosti, lebo sú si vedomé, že sa bude uplatňovať stropovanie. Ak bude stropovanie uplatňované na konečného užívateľa výhod, pocítia hlavne veľké neaktívne farmy pokles príjmov, lebo nerozvíjajú špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu, kde sa najviac vytvára pridaná hodnota a zamestnanosť. Zohľadnenie zamestnanosti pri stropovaní totiž presunie priame platby od veľkých neaktívnych fariem k aktívnym  farmám. Na druhej strane sa prvý pilier dá pekne použiť aj na podporu malých fariem prostredníctvom redistributívnej platby alebo na podporu mladých poľnohospodárov prostredníctvom dodatočnej hektárovej platby pre mladých poľnohospodárov. Mladí poľnohospodári už nebudú žiadať presun zdrojov do druhého piliera, ak sa v prvom pilieri uplatní stropovanie na konečného užívateľa a nastavia sa dobre redistributívne platby a platby pre mladých poľnohospodárov. Z prvého piliera sa musia financovať aj ekoschémy, čo je dobrý nástroj na ochranu prírody, čo v konečnom dôsledku vyhovuje environmentálnym aktivistom. A veľkosť prvého piliera priamo súvisí aj s veľkosťou viazaných platieb, ktorými sa podporuje pestovanie ovocia a zeleniny, resp. živočíšna výroba a zamestnanosť na vidieku. Nová SPP je viac flexibilná a nie je to len o presunoch medzi piliermi.

Nová vláda predstavila návrh, že by zlúčila všetky eurofondy pod jedno novo vzniknuté ministerstvo. Ak sa tak stane, čo to bude znamenať pre čerpanie financií z II. piliera SPP?

Pre nové programovacie obdobie si má každý členský štát podľa návrhu Komisie vytvoriť jeden strategický plán pre oba piliere SPP. Prvý a druhý pilier sú navzájom silno prepojené, prvý pilier SPP dopĺňa druhý a naopak. Bolo by dosť komplikované ich oddeliť na rôzne ministerstvá a asi by to nebolo vhodné z hľadiska riadenia pôdohospodárskej politiky na Slovensku. Je však jednoznačne potrebné zlepšiť fungovanie PRV (druhého piliera SPP). Ak bude PRV fungovať transparentne a efektívne, výzvy nebudú prebyrokratizované, budú časovo flexibilné, hodnotenie projektov bude transparentné a objektívne, potom poľnohospodári nebudú chcieť kvôli zlému druhému pilieru presúvať zdroje do prvého piliera a nebude ani potreba premiestniť PRV pod nové ministerstvo. PRV patrí jednoznačne pod MPRV SR. Zle fungujúce štátne inštitúcie by nemali predurčovať výber nástrojov poľnohospodárskej politiky, skôr je potrebné zlepšiť fungovanie štátnych inštitúcií.

Celý rozhovor s prof. Ing. Jánom Pokrivčákom, PhD. si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 04/2020 na s. 10-11.


info-eu

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Mohlo by vás zaujímať

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov