tatra banka

tatra banka agrofinancovanie

tatra banka agrofinancovanie

Streda 27.septembra 2023, meniny má Cyprián, zajtra Václav

Opatrenie na podporu výroby v objeme 30 mil. €, ktoré v súčasnosti poznáme pod názvom Zelená nafta 2019+, bolo prisľúbené farmárom počas ich štrajku v januári 2018.

Následne MPRV SR pristúpilo k uzatvoreniu zmluvy o Úlohe odbornej pomoci s názvom „Informačný systém o vybavenosti poľnohospodárstva Slovenskej republiky strojovou technikou“ s NPPC - VÚEPP a v rámci nej sa ako samostatná etapa vyčlenila úloha s názvom „Stanovenie prevádzkových ukazovateľov (normatívov) nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov pre oblasť rastlinnej výroby“, na ktorej riešení sa spolupodieľali TF SPU v Nitre a VÚŽV Nitra.

Pri jej riešení bol vypracovaný modelovací program, ktorého základom je štrukturovaná databáza údajov normatívneho charakteru, uľahčujúca modelovanie rôznych variantov pracovných postupov pestovania poľných plodín podľa obmedzujúcich podmienok užívateľa. Hlavnými časťami databázových súborov modelovacieho programu sú:

  • normatívne údaje o vybraných technologických parametroch strojov a strojových súprav,
  • normatívne údaje o materiálových vstupoch a produkcii,
  • odporúčané technologické postupy pestovania poľných plodín.

Metodický prístup zostavovania technologických postupov pestovaných skupín plodín a chovaných skupín hospodárskych zvierat bol využitý aj pri spracovaní normatívnych údajov o spotrebe nafty v rámci riešenej úlohy.

V rámci riešenej úlohy boli vypracované normatívy spotreby nafty pre vybrané skupiny plodín pestovaných v rámci špeciálnej rastlinnej výroby a pre jednotlivé kategórie chovaných zvierat v rámci živočíšnej výroby.

V rokoch 2019 až 2022 sa v rámci výziev na podporu špeciálnej rastlinnej výroby zapájali poľnohospodári s výsledkom, ktorý je uvedený v tabuľke 1.

Kým v prvých dvoch rokoch využívania tohto opatrenia PPA na svojich stránkach zverejňovala pomerne podrobné informácie o počte podaných a schválených žiadostí, ako aj čerpaní dotačných prostriedkov, v súčasnosti takého informácie verejne dostupne na stránkach PPA nie sú. Možno využiť iba rôzne iné zdroje informácií, napr. TASR 18. augusta 2022 uviedla, že PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (tzv. Zelená nafta 2022). Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. Oprávnení žiadatelia môžu predkladať žiadosti v termíne od 18. augusta 2022 do 19. septembra 2022. Limit pri poskytovaní štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach je 32 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zvýšilo normatívy pre živočíšnu výrobu na podporované hospodárske zvieratá. Potom 29. novembra 2022 PPA oznámila, že vyplatila celú štátnu pomoc vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. Zelená nafta 2022. Žiadatelia mohli posielať agentúre svoje žiadosti od 18. augusta 2022 do 19. septembra 2022 prostredníctvom systému ITMS2014+. Podľa medializovanej správy PPA vyplatila v rámci tohto opatrenia 2 697 žiadateľom celkovú sumu 32 028 473,27 €.

Normatívy spotreby nafty a Zelená nafta 2023

21. júla 2023 PPA zverejnila výzvu pre oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí na opatrenie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach tzv. Zelená nafta 2023. Cieľom pomoci je podporiť poľnohospodársku prvovýrobu formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov. PPA takto podporuje prvovýrobcov v rastlinnej a živočíšnej výrobe pričom alokácia na túto výzvu predstavuje sumu 32 miliónov EUR. Na základe zverejnenej výzvy je možné v termíne od 21. júla 2023 do 21. augusta 2023 predkladať žiadosti.

Podľa zverejnenej prílohy č.2 k uvedenej výzve zostali zvýšené normatívy pre živočíšnu výrobu na podporované hospodárske zvieratá zachované aj pre túto výzvu. Bolo správnym riešením navýšiť normatívy pre ŽV?

Ako bolo vyššie uvedené na tvorbe normatívov spotreby nafty sa spolupodieľali pracovníci TF SPU Nitra a VÚŽV Nitra. A normatívy boli skutočne napočítané len pre tie operácie v RV a ŽV, pri ktorých sa nafta preukázateľne spotrebúva. Napr. pri chove hydiny to je spotreba v súvislosti s nasledovnými činnosťami (tabuľka 2):

Ako priemerná hodnota normatívu bolo vypočítané číslo 260,59 l/1 000 ks, ktoré bolo použité v rokoch 2019 až 2021 ako normatívna hodnota. V roku 2022 však bolo na základe rozhodnutia MPRV SR zmenené - zvýšené na 1 620,97 l/1 000 ks, čo znamená nárast o 522,04 %! Pri niektorých ďalších kategóriách chovanej hydiny bol nárast ešte vyšší (pozri tabuľku 3).

V tabuľke 3 je napr. uvedený rovnaký normatív spotreby nafty pre sliepky - nosnice chované na podstielke aj v obohatených klietkach. Pôvodný návrh normatívov pritom bol 81,67 l/1000 ks pre chov na podstielke a 41,59 l/1000 ks pre chov v obohatených klietkach (tam sa nepodstiela, teda odpadá manipulácia so slamou). Pri spoločnom normatíve 81,67 l/1000 ks by sa to dalo ešte tolerovať, ale navýšenie na 1 035,93 l/1000 ks (alebo o 1 168,43 %) je nepochopiteľné! A ešte viac (až o 1 710,25 %) bol zvýšený normatív pre odchov a výkrm kurčiat!

Keď sa pripravovalo opatrenie s označením Zelená nafta 2019+ bolo viackrát zdôrazňované, že pôjde o skutočne systémové opatrenie - podporení budú pestovatelia a chovatelia na základe vykázaných aktivít z predchádzajúceho roka. Okrem toho, že budú vedieť vykázať to, že pestovali podporované plodiny, alebo chovali podporované zvieratá, asi by mali vedieť vykázať aj nakúpenú a spotrebovanú naftu. A tu neviem ako a či vôbec by vedeli túto povinnosť splniť chovatelia hydiny.

 

S použitím vlastných a citovaných zdrojov spracoval:

doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.

Slovenská poľnohospodárske univerzita v Nitre

Celú analýzu si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 8/2023 na s. 42-45.

Mesačník AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

 

Tabuľka č.1: Prehľad čerpania dotačných prostriedkov v rámci opatrenia Zelená nafta 2019+.

Ukazovateľ

Rok podania žiadosti

2019

2020

2021

2022

Deklarovaná výmera podporovaných plodín v predchádzajúcom roku, ha

118 948

126 320

131 497

149 362

Podporená výmera pestovaných plodín v roku podania žiadosti, ha

93 956

96 660

106 658

 

% využitia z deklarovanej výmery

79

78

81

 

Dotovaná spotreby nafty, l

12 983 959

13 904 704

14 282 051

 

Ø normatív spotreby nafty, l/ha

138

141

134

 

Vyplatený objem dotačných prostriedkov v rámci podpory RV, €

4 505 434

4 824 932

4 955 872

 

Celkový počet žiadateľov

2 213

2 331

 

2 697

Počet schválených žiadostí

2 031

2 225

 

 

Celkový objem vyplatených dotačných prostriedkov, €

23 034 904

25 719 235

25 922 797

32 028 473

 

Tabuľka č.2: Normatív spotreby nafty pri chove husí (l/1 000 ks).

Spôsob ustajnenia

Husi chov

Husi výkrm

s podstielkou

s podstielkou

Parametre výpočtu

Doba odchovu (dní)

365

150

Počet obrátok

1

2,43

Ročná potreba podstielky (t)

35,00

31,63

Ročná produkcia hnoja (t)

155,09

108,28

Ročná potreba krmív (t)

90,00

73,00

Dovoz materiálu do výbehu (t)

15,00

10,00

Normatív spotreby nafty (l/1 000 ks)

Manipulácia pri naskladňovaní

1,52

0,076

Podstielanie

137,67

124,42

Nakladanie podstielky

7,70

6,96

Doprava podstielky

13,30

12,02

Podstielanie

116,67

105,44

Odstraňovanie hnoja

142,90

99,77

Vyhŕňanie hnoja

48,77

34,05

Nakladanie hnoja

15,51

10,83

Doprava hnoja do hnojiska

58,93

41,15

Úprava hnojiska

19,69

13,75

Dovoz materiálu do výbehu

5,70

3,80

Manipulácia pri vyskladnení

3,04

2,28

Spolu

290,83

230,36

 

Tabuľka č.3: Normatívy spotreby nafty v ŽV.

Názov - druh zvierat 

Kategória 

Výzva 2019 

Výzva 2020 - 2021 

Výzva 2022 - 2023 

Navýšenie o, l 

Navýšenie o, % 

Hovädzí dobytok 

Dojnica 

146,22 

177,70 

191,36 

13,66 

7,69 

Dojčiaca krava s teľaťom 

113,86 

113,86 

150,87 

37,01 

32,50 

Teľa (mliekového dobytka) 

30,88 

30,88 

38,43 

7,55 

24,45 

Jalovica 

83,96 

90,60 

93,49 

2,89 

3,19 

Výkrm 

89,91 

104,01 

110,28 

6,27 

6,03 

Ošípané 

Prasnice 

82,42 

82,42 

90,36 

7,94 

9,63 

Odchov a výkrm 

20,60 

20,60 

22,10 

1,50 

7,28 

Ovce 

Bahnice 

21,75 

21,75 

32,92 

11,17 

51,36 

Kozy 

Kozy 

21,10 

21,10 

31,78 

10,68 

50,62 

Kone 

do 3 rokov 

63,97 

63,97 

69,73 

5,76 

9,00 

nad 3 roky 

120,89 

120,89 

171,40 

50,51 

41,78 

Hydina na 1 000 ks 

Sliepky - nosnice s podstielkou 

81,67 

81,67 

1 035,93 

954,26 

1 168,43 

Sliepky - nosnice obohatené klietky 

81,67 

81,67 

1 035,93 

954,26 

1 168,43 

Kura - odchov a výkrm 

42,93 

42,93 

777,14 

734,21 

1 710,25 

Morky 

139,09 

139,09 

1 113,15 

974,06 

700,31 

Husi 

260,59 

260,59 

1 620,97 

1 360,38 

522,04 

Kačice 

217,34 

217,34 

1 278,79 

1 061,45 

488,38 

Včely medonosné 

Včelstvo 

  

1,14 

1,71 

0,57 

50,00 

Predplatné Agromagazínu

AGROMAGAZÍN je mesačník o ekonomike a financiách v agrosektore.

Predplaťte si časopis samostatne, alebo iný z našich časopisov a získajte ho ZADARMO.

Viac o predplatnom Agromagazínu

pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

agromagazin

pole

mechanizacia

chov