logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Čas na napísanie predžatevného plánu predaja

komentar-karkulin

Každý úspešný športový tréner, ktorý chce so svojím tímom vyhrávať, musí mať vopred pripravenú stratégiu k naplneniu svojich cieľov.

A keď nefunguje, má k dispozícii záložný plán. Podobnú paralelu môžeme previesť aj na manažérov agropodnikov, ktorí by mali mať rovnako vytvorený základný plán marketingu, alebo ak chcete, plán predaja svojej produkcie. Mať vytvorený predžatevný plán predaja vrátane záložného „plánu B“ je dôležité aj z pohľadu zodpovedného manažmentu rizík v poľnohospodárstve, o ktorom sa na Slovensku hovorí čoraz viac. A nielen hovorí, ale dejú sa i konkrétne veci. MPRV SR totiž koncom mája predstavilo svoj „Návrh systému riadenia rizík v poľnohospodárstve“, ku ktorému otvára diskusiu s cieľom vytvoriť finálny legislatívny rámec pre rizikový fond na kompenzáciu ťažko poistiteľných a nepoistiteľných rizík. Návrhu sa venujeme aj v jednom z článkov aktuálneho čísla. To čo nám však v spomínanom návrhu systému riadenia rizík stále chýba, je malý dôraz na manažment cenového rizika prostredníctvom nástroja zmluvných dohôd o dohodách – teda futures kontraktov, opcií či forwardov. Tento nástroj sa využíva v systémoch manažmentu rizika v EÚ relatívne málo a je to zrejme dané aj tým, že jeho rozširovanie v oficiálnych schémach manažmentu rizika jednotlivých členských štátov EÚ nie je možné podporiť z verejných zdrojov. Cenové riziko je však medzi poľnohospodármi považované za jedno z kľúčových rizík, pričom vyššie uvedené nástroje dokážu pomerne slušne toto riziko manažovať. Efektívne manažovanie cenového rizika si však vyžaduje aktívny prístup – a tým sa vraciam na začiatok – vytvorenie realistického predžatevného plánu predaja svojej produkcie pre každú komoditu. Pri každej plodine by mal tento plán obsahovať dva kľúčové parametre. Predajné cieľové ceny (1) a rozhodovacie dátumy predaja (2). Na „chytenie“ priaznivej realizačnej ceny vám môže napomôcť veľa nástrojov či už ide o zakontrahovanie si ceny na fyzickom trhu vopred (forward), burzové zaisťovanie (futures, opcie), ale tiež skladovanie produkcie, téma, ktorej sa venujeme v aktuálnom čísle AGROMAGAZÍNu. Nie vždy sa však podarí na trhu dosiahnuť naplánovaných predajných cien zaznamenaných v pláne. Tu potom nastupujú do hry rozhodovacie dátumy predaja. Ide o dátumy, po ktorých dosiahnutí predáte svoju produkciu bez ohľadu na to, či bol váš plánovaný cenový cieľ naplnený alebo nie. Spravidla pravidelný sezónny pokles cien totiž môže situáciu ešte viac skomplikovať, ak sa manažér snaží tvrdošijne držať produkciu v sklade v očakávaní cien, ktoré sa napokon ani nemusia dostaviť. Veľa zdaru pri speňažovaní nadchádzajúcej úrody. K tomu okrem iného nájdete v aktuálnom AGROMAGAZÍNe 07-2020 pár tipov ako na predžatevný plán predaja produkcie.

David KarkulínCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov