Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

slovenske-strakateProdukčné minimá na rok 2019 – tlak na špičkovú úžitkovosť

Agromagazín

Ak by sme mali povedať, čo sektoru chovu dojníc a dojných oviec na Slovensku

okrem ľudí najviac chýba, tak sú to moderné stavby a technológie. Väčšina dojníc sa stále chová v približne 50 ročných maštaliach, ktoré pred vyše 20 rokmi prešli rekonštrukciou. Podstatná časť dojární je výrazne staršia ako 10 rokov, počet dojacích robotov rastie veľmi pomaly. Nových maštalí máme v porovnaní so zahraničím veľmi málo. V chove dojných oviec stále prevláda ručné dojenie a väčšina z nich sa chová v tradičnom – karpatskom systéme. Príčinu treba hľadať v tom, že takmer všetky podpory, ktoré do sektorov plynú (okrem projektových), končia pri „sanovaní“ časti straty z chovu jednotlivých stád. Základné poučky však hovoria, že podpory by mali v prvom rade smerovať do investícií a inovácií – tak ako v mnohých okolitých krajinách, ktorým je potom temer nereálne konkurovať na spoločnom trhu.

Ako chápať produkčné minimá?

V súvislosti s vyššie uvedenými myšlienkami sa už dlhšie obdobie snažíme prinášať chovateľom dojníc a dojných oviec informácie o tom, aká úžitkovosť bude v budúcom roku potrebná na finančné krytie nákladov tržbami za predaj mlieka (pri dojných ovciach zohľadňujeme aj tržby z predaja veľkonočných jahniat). Produkčné minimá tak vyjadrujú požadovanú mliekovú úžitkovosť na dosiahnutie nulovej rentability bez započítania akýchkoľvek podpôr. Pri nákladoch uvažujeme so všetkými položkami okrem odpisov dlhodobého majetku.

Ako sa zmenia náklady v roku 2019?

Čarovnú guľu nemáme, tak to, samozrejme, nevieme definovať, iba odhadnúť. Pri odhadoch vychádzame z prognóz, ktoré sú uvedené aj v tejto ročenke, ako aj v iných dostupných zdrojoch či z konzultácií s odborníkmi. V roku 2019 očakávame rast nákladov práce, rast cien pohonných hmôt a energií, služieb a tiež koncentrovaných a nakúpených krmív. Hlavne pri objemových krmivách máme za sebou jednu z najhorších sezón. Menšia je nielen ich zásoba, ale hlavne ich nutričná kvalita, ktorá bude musieť byť kompenzovaná koncentrátmi. Táto skutočnosť najviac ovplyvní rast nákladov v intenzívnom chove dojníc. Po premietnutí týchto odhadov do celkových nákladov očakávame ich nárast oproti roku 2018 o min. 6 % v chove dojníc a o 5 % v chove dojných oviec. V závislosti od plemien a systému chovu možno v roku odhadnúť nasledovné náklady na kŕmny deň: Intenzívny chov holštajnského plemena 9,75 eur, slovenského strakatého 7,72 eur a pinzgauského 6,18 eur. V extenzívnom systéme chovu môžu náklady oscilovať okolo 5 eur na kŕmny deň. Pri ovciach, chovaných v extenzívnom – karpatskom systéme (plemená valaška, zošľachtená valaška a cigája) odhadujeme náklady 0,45 eur na kŕmny deň, v polointenzívnom systéme (slovenská dojná ovca) 0,65 eur a v intenzívnejšom systéme (lacaune s príležitostnou pastvou v letnom období) okolo 0,90 eur.

Predpoklad vývoja farmárskych cien mlieka

Pri kravskom mlieku vychádzame z prognóz analytického tímu Agromagazínu, ktoré pravidelne publikuje na týždennej (www.agrobiznis.sk), mesačnej (časopis Agromagazín) a ročnej báze (ročenka Agrobiznis). Tieto prognózy na rok 2019 odhadujú priemernú celoročnú cenu mlieka 0,328 eur/kg. Pri kombinovaných plemenách, vzhľadom na vyšší obsah zložiek mlieka, uvažujeme s mierne vyššou cenou. Pri ovčom mlieku nemáme k dispozícii cenové prognózy analytikov a vychádzame z našich odhadov, konzultovaných s predstaviteľmi Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku. Sezónne ovčie mlieko by podľa týchto odhadov mohlo v roku 2019 byť predávané v priemere za 0,95 eur a mimosezónne za 1,40 eur (tvorí ale veľmi malú časť slovenskej produkcie – zväčša pri plemene lacaune, kde na základe toho odhadujeme priemernú celoročnú cenu mlieka 1,05 eur).

Odhadnutá výška produkčných miním na rok 2019

Na základe odhadu nákladov a prognóz vývoja cien mlieka v roku 2019 boli stanovené produkčné minimá v chove dojníc nasledovne. Pri holštajnskom dobytku (intenzívny systém) – 10850 kg mlieka za rok, pri slovenskom strakatom plemene (väčšina dojníc v intenzívnom, časť populácie v polointenzívnom systéme) – 8 540 kg mlieka, pri pinzgauskom plemene (polointenzívny systém) – 6 835 kg. Ide o skutočne vysoké hodnoty, ktoré nie je jednoduché v našich podmienkach dosiahnuť (spĺňa ich malý počet subjektov, pri pinzgauskom plemene žiadny – ide ale o ohrozené plemeno s malou výberovou základňou, vhodné do extenzívneho systému chovu). Pre extenzívny systém chovu odhadujeme produkčné minimá na úrovni 5 615 kg mlieka, čo pinzgauský genofond dokáže zabezpečiť. V chove dojných oviec odhadujeme produkčné minimá pri extenzívnom systéme 141 l mlieka za rok, pri polointenzívnom 217,5 l a pri intenzívnom 285 l ročne.

Ďakujeme všetkým chovateľom dojníc a oviec, ktorí sú ochotní poskytovať nám údaje do ekonomických analýz.

Ing. Ján Huba, CSc., Ing. Miroslav Záhradník, PhD., Ing. Marta Oravcová, PhD., Ing. David Karkulín, PhD.

NPPC – VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov