Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyPPA: Slovensko zvyšuje transparentnosť administrovania projektových podpôr PRV SR 2014-2020

Od začiatku programového obdobia PRV SR 2014–2020 ku koncu roka 2018

PPA administrovala spolu 31 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), z ktorých 9 bolo vyhlásených v roku 2018. Na vyhlásené výzvy bolo ku koncu roka 2018 prijatých 8 235 žiadostí o NFP v celkovej požadovanej sume 2,01 mld. EUR. K tomu je potrebné pripočítať 229 pokračujúcich projektov z predchádzajúceho programového obdobia PRV 2007-2013, ktoré sú financované z PRV SR 2014–2020 v celkovej požadovanej sume 41,16 mil. EUR. Prehľad stavu výziev vyhlásených v roku 2018 v rámci projektových opatrení a počet prijatých žiadostí sú uvedené v tabuľke č. 1.
V programovom období 2014-2020 bolo ku koncu roka 2018 uzatvorených 2 950  zmlúv o poskytnutí NFP vo výške 701,96 mil. EUR. Hodnota kontrahovaných projektov z predchádzajúceho programového obdobia financovaných z PRV SR 2014–2020 predstavuje 40,81 mil. EUR. Na tieto zmluvy bolo do konca roka 2018 vyplatených 1 609 žiadostí o platbu v celkovej výške 284,36 mil. EUR. PPA eviduje v rámci PRV SR 2014–2020 zrealizovaných/ukončených 641 projektov v celkovej výške 179,48 mil. EUR. Čerpanie finančných prostriedkov vo vzťahu k celkovým limitom PRV SR 2014–2020 predstavuje 24 % ku koncu roka 2018.
Dôvody vyraďovania žiadostí
Problémom naďalej zostáva kvalita podávaných žiadostí o NFP. Najčastejšie dôvody vyraďovania prijatých žiadostí o NFP z procesu hodnotenia, t.j. dôvody vystavenia rozhodnutí o zastavení konania a rozhodnutí o neschválení, sú:
1. chýbajúce, resp. nesprávne povinné prílohy,
2. predkladané fotokópie namiesto originálov,
3. neukončený proces verejného obstarávania ku dňu odovzdania žiadosti o NFP,
4. predložený nesprávny formulár žiadosti o NFP,
5. predkladanie žiadostí o NFP po vyhlásenom termíne.
Je dôležité spomenúť, že PPA od roku 2016 intenzívnejšie pracuje na zvýšení transparentnosti procesov a zavádzaní protikorupčných opatrení. Opatrenia, ktoré organizácia zaviedla začínajú prinášať výsledky a po takmer 2,5 roku Slovensko zažíva návrat dôveryhodnosti projektových podpôr PRV SR 2014-2020.
PPA od polovice roka 2016 zrealizovala opätovné prehodnotenie kritizovaných podopatrení PRV SR, dopracovala série manuálov, metodík, príkazných a pokynových listov v súlade s európskou a slovenskou legislatívou. V rámci projektových opatrení prekontrolovala vyhodnotenie tisícov rozpočtov žiadostí o NFP. Zároveň zaviedla v Európskej únii nevídanú až 100-percentnú finančnú kontrolu na mieste a to pri každej jednej žiadosti o platbu  (pozn.: Od roku 2018 sa 100% kontrola na mieste robí na opatrenia 6.4., 4.1.8 a 4.2. Pri ostatných opatreniach sa vzorka na kontrolu na mieste vyberá rizikovou analýzou.) Od roku 2015 PPA vykonala v rámci projektových opatrení 3 868 kontrol na mieste.
Od apríla 2016 došlo zo strany PPA k odstúpeniu od 152 zmlúv o poskytnutí NFP. Spolu s odstúpeniami samotných žiadateľov po zavedení opatrení ide celkovo o 222 zmlúv v sume 18,97 mil. EUR. Ušetrené finančné prostriedky budú môcť byť ďalej využité.
A ako vyzerajú plány PPA v oblasti projektov v tomto roku?
„Budeme naďalej pokračovať v zefektívňovaní a zjednodušovaní procesov. Dobrou správou je, že PPA čaká kompletná elektronizácia, ktorá zabezpečí úplnú digitalizáciu procesov pre žiadateľov“, uviedol generálny riaditeľ PPA Ing. Juraj Kožuch, PhD.

Tab. č. 1 – Prehľad stavu výziev PRV SR 2014 – 2020 v roku 2018

Číslo a názov opatrenia/podopatrenia

Číslo výzvy

Stav výzvy

Počet prijatých ŽoNFP

1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

36/PRV/2018

Otvorená od 5.12.2018

N/A

31

28/PRV/2018

Uzavretá

20.4.2018–5.6.2018

1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

34/PRV/2018

Uzavretá

28.6.2018-10.8.2018

18

N/A

37/PRV/2018

Otvorená od 11.12.2018

2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov

33/PRV/2018

Uzavretá 11.6.2018-23.7.2018

2

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - Zavlažovanie

30/PRV/2018

Otvorená 16.7.2018-15.1.2019

N/A

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - Využívanie OZE, biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy

29/PRV/2018

Uzavretá

28.05.2018       -14.09.2018

11

19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

27/PRV/2018

Otvorená od 19.01.2018

146

16.4 - Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

32/PRV/2018

Uzavretá 10.8.2018 - 2.11.2018

N/A

Pôdohospodárska platobná agentúra
Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 01/2019 na s. 30 – 31.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov