Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

pinzgauIntenzita a extenzita v chove dojníc na Slovensku

V rámci riešenia projektov rezortného výskumu a vývoja sme v týchto dňoch úspešnou obhajobou ukončili projekt Udržateľné systémy chovu.

Jedným z čiastkových cieľov bolo zadefinovať systémy chovu dojníc na Slovensku. V ďalšom texte sa zameriame na ekonomickú stránku jednotlivých systémov chovu dojníc. Vychádzali sme z dlhoročne získavaných údajov na našom pracovisku a diskusií s chovateľmi. Tieto údaje ukazujú, že náklady v chove dojníc vo väčšine subjektov kolíšu v rozmedzí 5 – 9 eur na kŕmny deň (extrémne hodnoty sú 3 a 12 eur). Náklady v odchove teliat a jalovíc sú najčastejšie v rozmedzí 2 – 3,5 eur na kŕmny deň. Spodná hranica týchto intervalov je charakteristická pre extenzívny systém a najnižšie hodnoty nadobúda v malých chovoch bez zamestnancov, kde si chovateľ nevypláca mzdu a náklady práce sú nulové. Táto práca pritom zahŕňa väčšinu úkonov (okrem kŕmenia a dojenia aj výrobu krmovín, opravu a údržbu strojov, spracovanie a predaj produkcie, marketing a ďalšie). Horná hranica nákladov na kŕmny deň je charakteristická pre intenzívny systém – zväčša na veľkých farmách s celoročným kŕmením zmiešanej kŕmnej dávky a využitím moderných technológií a inovácií v chove. Niektoré farmy sú akýmsi prechodom medzi oboma systémami a boli definované ako polointenzívne (priemerné náklady na kŕmny deň dojnice približne 6 eur). Všetky uplatňované systémy musia akceptovať požiadavky na pohodu (welfare) všetkých kategórií chovaných zvierat.

Rôzne požiadavky na dosahované parametre

Pri stanovovaní požadovaných produkčných parametrov pre jednotlivé systémy chovu možno vychádzať zo zjednodušeného postupu tak, že určíme, aká produkcia mlieka dokáže kryť náklady chovu. Pod nimi rozumieme nielen náklady počas produkčného života, ale aj náklady počas odchovu. Priemerná hodnota týchto nákladov za obe tieto štádiá života dojnice sa v našich podmienkach pohybuje v intenzívnom systéme chovu okolo hodnoty 5,50 eur na kŕmny deň. Keďže realizačná cena mlieka (priemer za ostatných 10 rokov) osciluje okolo 0,30 eur za kg, konštatujeme, že náklady na chov (odchov a produkčné obdobie) sú kryté tržbami z predaja 18,33 kg mlieka za deň (priemerná celoživotná denná úžitkovosť či produkcia na deň života). V intenzívnom systéme by dojnice mala dokázať žiť v priemere najmenej 5 rokov. Odchov by mal trvať menej ako 24 mesiacov – poznatky z najlepších populácií holštajnského plemena vo svete hovoria o znižovaní tejto hranice k 21 mesiacom, a produkčné obdobie aspoň 3 laktácie. Pri týchto hodnotách dlhovekosti je potrebná celoživotná úžitkovosť na úrovni 33 400 kg mlieka. V extenzívnom systéme chovu dojníc (dlhší odchov – napr. pri pinzgauskom dobytku do 30 mesiacov, dlhšie obdobie produkčného života – pri pinzgauskom plemene by sme mali požadovať 5 laktácií) môžu priemerné náklady na kŕmny deň (odchov a produkčné obdobie) v malých stádach oscilovať okolo hodnoty 3,50 eur. Ak by chovateľ dokázal realizovať mlieko (predaj z dvora a výroba mliečnych výrobkov v prepočte na mlieko za 0,45 eur), postačuje priemerný denný predaj 7,77 kg mlieka v prepočte za deň života dojnice. Požiadavka na celoživotnú produkciu v extenzívnom systéme chovu dosahuje 21 270 kg mlieka. V polointenzívnom systéme (u nás niektoré chovy so slovenským strakatým plemenom) sú požadované hodnoty celoživotnej produkcie uprostred (okolo 27 500 kg). Ak by boli lepšie speňažované jatočné či zástavové zvieratá, táto hodnota by mohla byť aj nižšia.

Podpory ako zdroj pre inovácie, investície a zlepšenie kvality života chovateľov

Číselné hodnoty, uvádzané ako požiadavky na úžitkovosť v jednotlivých systémoch chovu sa viažu na predpoklad dosiahnutia nulovej miery rentability bez podpôr. Tie by mali byť cielené na rýchle zavádzanie inovácií, bez čoho nebude náš chov dojníc konkurencieschopný a bez čoho nebude možné udržať pracovníkov v sektore, získať nových či motivovať mladých k samostatnému gazdovaniu zameranému na predaj jedinečných lokálnych produktov z kravského mlieka. Nezáujem o prácu viacerých profesií, predovšetkým dojičov, hovorí o nutnosti vytvoriť rýchlo podmienky pre nástup automatizácie a robotizácie pracovných procesov, dokonca aj v extenzívnych systémoch chovu. Základným predpokladom úspechu je zabezpečiť takú úžitkovosť a efektivitu chovu, aby všetky získané podpory smerovali do inovácií.

Ing. Ján Huba, CSc.

Ing. Miroslav Záhradník, PhD.

Ing. Ivan Pavlík, PhD.

NPPC – VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov