Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

macho-emil1E. Macho: Je potrebné čo najviac podporiť produkciu. Na tento cieľ by sme mali nastaviť i čerpanie podpôr 

V budúcom programovacom období bude znovu možné presúvať financie medzi piliermi. Bude chcieť Slovensko znovu presunúť časť peňazí z II. piliera do I. piliera, či zvolí inú stratégiu?

Presun medzi piliermi bude predmetom diskusie v rámci SPPK, Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv ako aj medzi samosprávami a rezortným ministerstvom. Môj osobný názor je ten, že musíme čo najviac podporiť produkciu, čo priame platby na plochu nedokážu, skôr naopak. Treba ich preto minimalizovať, čo je možné presunom z prvého do druhého piliera. Týmto spôsobom je možné tiež eliminovať zníženie rozpočtu SPP, keďže k II. pilieru automaticky prináleží spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, kým I. pilier sú čisto peniaze z EÚ.

Aktuálny návrh novej SPP naznačuje na väčšie možnosti flexibilnejšieho nastavenia poskytovania podpôr na konkrétne potreby každého členského štátu prostredníctvom vytvorenia „Národného strategického rámca SPP“. Čo by malo byť podľa SPPK v tomto dokumente určite zadefinované?

Strategický plán SPP je komplexný dokument obsahujúci nastavenie všetkých podporných mechanizmov, teda priame platby, rozvoj vidieka a organizácia trhu. Nastavené podmienky a opatrenia musia vychádzať z potrieb, štruktúry a stavu slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva, vidieka a lesného hospodárstva. Jednotlivé podporné mechanizmy by zároveň mali na seba nadväzovať, byť vzájomne prepojené a vytvárať synergický efekt. Napriek legislatívnemu rámcu EÚ majú členské štáty relatívne široké pole pôsobnosti v nastavení jednotlivých podpôr a ich podmienok. Môžeme sa napríklad rozhodnúť, či chceme mať priame platby regionálne diferencované alebo rovnaké na celom území SR, definovanie redistributívnej platby (väčšia platba na prvé hektáre), môžeme stanoviť výšku spolufinancovania opatrení na rozvoj vidieka ako aj definovať tieto opatrenia, vrátane finančných alokácií. V neposlednej miere je to definícia skutočného poľnohospodára.

Kto sa stane „skutočným poľnohospodárom“ po roku 2020. Má už SPPK predstavu o tom ako bude znieť definícia „skutočného poľnohospodára, t.j. farmára, ktorý bude mať nárok na poberanie podpôr?

My predstavu máme, ale jej presnú formuláciu, vzhľadom na rozmanitosť členskej základne musíme prediskutovať a schváliť v štruktúrach SPPK. Je možné zohľadniť množstvo kritérií, napr. podiel priamych platieb na celkových tržbách z poľnohospodárstva, podiel poľnohospodárskych tržieb na zamestnanca, poľnohospodárska zamestnanosť na hektár, hrubá poľnohospodárska produkcia na hektár, a podobne, podstatné ale je, aby bol ako skutočný farmár definovaný ten, kto na pôde skutočne hospodári a vytvára hodnoty.

Celý rozhovor s predsedom SPPK Emilom Machom si môžete prečítať v AGROMAGAZÍne 08/2018 na s. 20 až 22.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov