Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

chrenek-dusan1D. Chrenek: Rozpočet SPP pre Slovensko po roku 2020 by mal zostať porovnateľný so súčasným obdobím

Rozhovor s Ing. Dušanom Chrenekom,
vedúcim oddelenia Generálneho riaditeľstva 
pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Európska komisia, Brusel

„V súčasnom systéme poskytovania podpôr majú lepšiu pozíciu veľké podniky. Treba dať viac príležitostí i malým a stredným podnikom a to i preto,

že malé a stredné podniky mnohokrát vytvárajú viac pracovných miest a okrem toho sa vedia flexibilnejšie prispôsobovať novým výzvam a potrebám trhu v porovnaní s veľkými agropodnikmi.“

 

Otázka:

Keď si navrhovaný rozpočet novej SPP premietneme na vyjadrenie v reálnych cenách, ide o pomerne citeľnú redukciu finančných zdrojov ? Aké sú hlavné dôvody nižšieho rozpočtu? 

 Odpoveď:

Spomeniem dva hlavné dôvody. Prvým je odchod Veľkej Británie z únie. Týmto krokom stratíme 12 mld. EUR ročne. Druhým dôvodom je skutočnosť, že tu máme iné oblasti, ktoré chce únia v novom programovacom období viac podporovať. Je to hlavne bezpečnosť, obrana, ale tiež migrácia, viac investícií do sociálnej oblasti, viac investícií do inovácií, nových technológií ale i do finančných nástrojov. Komisia navrhla výpadok zo strany V. Británie ako i potrebu zvýšeného financovania vyššie spomenutých oblastí doplniť dvomi spôsobmi. Prvým je, že členské krajiny poskytnú vyššie príspevky a druhým, že znížime financovanie niektorých oblastí s tým, že budeme dbať na to, aby boli efektívnejšie využité poskytnuté finančné prostriedky. A to je poľnohospodárstvo a kohézna politika. Treba povedať, že zníženie na SPP v bežných cenách nie je dramatické a vonkoncom nie pre Slovensko. Slovensko v rámci priamych platieb bude mať v porovnaní so súčasnosťou totiž rovnakú obálku. V rozvoji vidieka bude mať nižší rozpočet z európskych prostriedkov, ale zvýši sa spolufinancovanie z národnej úrovne a Slovensko to bude musieť dorovnať. Takže i balík určený na rozvoj vidieka bude taký istý a teda sektor nestráca. Hovoríme o bežných cenách, samozrejme inflácia tu zohrá svoju úlohu, no hovoríme o tom, že stabilita pre odvetvie ostane zachovaná. Teraz ide o to, aby prostriedky vyčlenené pre odvetvie boli aj efektívne využité.

Otázka:

Je už jasné, že národné spolufinancovanie pre PRV bude od roku 2021 vyššie?

Odpoveď:

Áno, v návrhu sa s tým počíta. Európske financovanie pre menej rozvinuté regióny má dosiahnuť maximálne 70 %. To znamená, že národné spolufinancovanie by malo byť minimálne na úrovni 30 %. Na ANC je európske financovanie navrhované na 65 % výšky platieb a pre rozvinuté oblasti ako je napr. Bratislava je navrhované európske financovanie na 43 %. Pre LEADER je to 80%. Takže tým, že národné spolufinancovanie sa zvýši, celý sektor dostane rovnakú finančnú obálku akú má k dispozícii v aktuálnom programovacom období. Opäť ale zdôrazňujem, že teraz bude kľúčové efektívne využiť tieto prostriedky a nastaviť celý systém rozdelenia finančných podpôr tak, aby to bolo motivačné. Aby podniky investovali do produkcie, do technológií a zamestnávali ľudí. Lebo teraz mnohokrát i veľké podniky majú málo zamestnancov, nevytvárajú pracovné miesta a majú nízku produktivitu. A práve tu vidí komisia dôvod na to, aby sa takýmto podnikom znížili platby. Podnik, ktorý nezamestnáva a neprodukuje nemôže dostávať rovnaké platby ako podnik, ktorý zamestnáva, má diverzifikovanú výrobu. To sú neporovnateľné veci. A napríklad i Slovensko týmto môže riešiť napríklad i zložitú situáciu, ktorú môžeme aktuálne vidieť v niektorých slovenských regiónoch.

Celý rozhovor s vedúcim oddelenia Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskej komisie v Bruseli  Dušanom Chrenekom si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 07/2018 na s. 20 – 22.

Snímka: archív Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov