Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyPodpory v rámci rozvoja vidieka v programovom období 2014 - 2020 čerpané v roku 2017

Na rok 2017 sme prijali 18 671 jednotných žiadostí na celkovú nahlásenú výmeru 1 872 360,49 ha.

V rámci jednotných žiadostí žiadajú žiadatelia aj platby na neprojektové opatrenia PRV a to konkrétne pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami (ďalej len „ANC“), platby v rámci sústavy NATURA 2000 na poľnohospodárske pozemky (ďalej len „UEV“), platby na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie na poľnohospodárske plochy (ďalej len „AEKO“) a platby na ekologické poľnohospodárstvo (ďalej len „EKO). Na žiadostiach boli vykonané administratívne kontroly, doplnené kontrolami na mieste a po spoľahlivom zistení skutkového stavu platobná agentúra pristúpila k vydávaniu rozhodnutí. V priebehu mesiaca december 2017 bolo schválených 13 850 žiadostí na poľnohospodársku plochu na priznanú výmeru 1 133 988,79 ha, pričom boli schvaľované platby aj na ANC a UEV. Prehľad počtu jednotlivých žiadostí o platbu a sumy finančných prostriedkov vrátene už schválených uvádzame v tabuľke č. 1.

Samostatné žiadosti sú administrované pri platbe v rámci sústavy NATURA 2000 na lesný pozemok (ďalej len „LUEV“), platbe na lesnícko – environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (ďalej len „LEKS“), platbe na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PZPP“), v rámci platby na agroenvironmentálno – klimatické opatrenie na operáciu chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (ďalej len „AKZ“) a pri platbe na dobré životné podmienky zvierat (ďalej len „ZPZP“). Prehľad týchto žiadostí na rok 2017 spolu so sumou požadovaných finančných prostriedkov uvádzame v tabuľke č. 2.

Od januára 2018 bude platobná agentúra pokračovať vo vydávaní rozhodnutí v zmysle harmonogramu zverejneného dňa 21.12.2017 na webovej stránke platobnej agentúry www.apa.sk, a to  v rámci jednotnej žiadosti na rok 2017 okrem podporných schém schvaľovaných v decembri 2017 aj na podporných schémach AEKO a EKO. Následne v priebehu II. štvrťroka 2018 pristúpi k vydávaniu rozhodnutí na žiadostiach o platbu LUEV, LEKS ako aj platby na PZPP. Po ukončení retenčného obdobia (30. apríl 2018) plánuje platobná agentúra od júna 2018 vydávať rozhodnutia na žiadostiach o platbu na ZPZP a AKZ v rámci agroenvironmentálno-klimatického opatrenia.

Pre kampaň 2018 bude platobná agentúra administrovať žiadosti o platbu na opatrenia, ktoré nepodliehajú procesu zaradenia do záväzku, ako aj existujúce záväzky. Pokiaľ ide o rozširovanie záväzkov alebo vstupu žiadateľov do nových záväzkov, bude platobná agentúra postupovať v súlade s usmernením riadiaceho orgánu pre PRV, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, a to v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov. Najväčší záujem žiadateľov o rozšírenie záväzkov a vstup do nových záväzkov evidujeme pre opatrenia EKO a LEKS.

Z dôvodu čo najlepšieho informovania žiadateľov platobná agentúra na svojom webovom sídle zverejňuje všetky potrebné informácie o priebehu administrovania platieb priamych podpôr, o termínoch vydávania rozhodnutí a rovnako bude postupovať aj v roku 2018. Veríme, že žiadateľom pri plnení podmienok na poskytnutie priamych podpôr PRV pomôže aj nový nástroj - Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV, ktorý sme pre žiadateľov pripravili a zverejnili v októbri 2017.

Projektové podpory v rámci rozvoja vidieka v programovom období 2014 - 2020

V rámci projektových podpôr platobná agentúra od začiatku programového obdobia 2014-2020 až do konca roka 2017 vyhlásila 26 výziev, z čoho 4 výzvy boli zrušené. V rámci roka 2017 vydala z uvedeného počtu 6 výziev a to k podopatreniam 19.2 - Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov, 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav, 5.1 – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí, 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh. Pričom z nich boli v roku 2017 uzatvorené len výzvy k podporeniam 19.2 a 7.4. Ostatné z uvedených výziev boli otvorené koncom roka 2017, resp. budú otvorené v priebehu roka 2018. V zmysle indikatívneho harmonogramu výziev vydávajúceho Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa v roku 2018 plánujú vyhlásiť výzvy napríklad na podopatrenia 1.1 - Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností, 2.1 - Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa, 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na časť E) Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde či podopatrenie 6.1 - Podpora na začatie podnikania mladých poľnohospodárov.

Ing. Lucia Szlamenková, sekcia projektových podpôr PPA

Ing. Maria Zemaníková, sekcia priamych podpôr PPA

Ing. Martina Rafajová, sekcia organizacie trhu a statnej pomoci PPA.

 

Tabuľka 1: Prehľad žiadostí o podporu na neprojektové opatrenia PRV v rámci jednotnej žiadosti na rok 2017

Opatrenie

Počet podaných žiadostí

Nahlásená výmera v ha

Požadovaná suma spolu v EUR

Priznaná výmera v ha

Schválené platby v EUR (k 14.12.2017)

ANC

5797

1 174 518,53

71 778 896,44

697 62,57

38 502 191,86

UEV

33

547,19

21 338,58

327,77

12 389,63

AEKO

1128

160 464,88

19 174 214,75

x

x

EKO

345

158 413,90

17 700 891,03

x

x

 

Tabuľka 2: Prehľad ďalších žiadostí o podporu na neprojektové opatrenia PRV na rok 2017

Opatrenie

Počet podaných žiadostí

Nahlásená výmera v ha/ Počet dobytčích jednotiek

Požadovaná suma spolu v EUR

LEKS

126

26 606,16

1 116 836,46

LUEV

108

17 055,18

899 660,87

PZPP

15

146,72

45 949,35

AKZ

250

3 712,85

742 570,00

ZPZP

521

416 024,60

27 681 084,00

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍne 01/2018 na s. 30 až 33.

konferencia2019_300x90

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin