banner-fliegl2

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

PPA: Podpora v poľnohospodárskom odvetví, v poľnohospodárskej prvovýrobe pre znevýhodnených alebo značne znevýhodnených zamestnancov

Na rok 2017 bolo schválených päť opatrení a jedným z nich je aj Štátna pomoc na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií. Jednou z podmienok rozvoja ekonomiky a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva Slovenskej republiky je aj riešenie otázky zamestnanosti a tvorba udržateľných pracovných miest v sektore poľnohospodárstva.

 

Platobná agentúra v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve a na základe schémy štátnej pomoci č. SA.46931 na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení Dodatku č. 1 (ďalej len „schéma štátnej pomoci“), vypisuje Výzvu na predkladanie žiadostí na prijímanie znevýhodnených pracovníkov v poľnohospodárskej prvovýrobe vo forme mzdových dotácií v termíne od 01.08.2017 do 31.08.2017.

Hlavným cieľom je poskytnúť pomoc tým subjektom, ktorí zamestnávajú v poľnohospodárskom odvetví, v poľnohospodárskej prvovýrobe znevýhodnených alebo značne znevýhodnených zamestnancov. Tí tvoria cieľovú skupinu opatrenia pri poskytnutí pomoci. Rozdiel medzi znevýhodneným zamestnancom a značne znevýhodneným zamestnancom, ako aj podmienky poskytnutia pomoci týkajúce sa týchto osôb, sú zadefinované v schéme štátnej pomoci ako aj v  metodickom pokyne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre spomínané podporné opatrenie. Oprávnené náklady na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov, ktoré musí príjemca pomoci reálne znášať v súvislosti s dotknutým pracovným miestom, predstavujú mzdové náklady. Dôležité je upozorniť na časové rozlíšenie oprávnenosti týchto nákladov. V prípade znevýhodneného zamestnanca ide o dobu najviac 12 mesiacov po prijatí do zamestnania a v prípade značne znevýhodneného zamestnanca, oprávnené náklady predstavujú mzdové náklady po dobu najviac 24 mesiacov po prijatí do zamestnania. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na toto podporné opatrenie pre rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky vo výške 450 000 EUR. Podpora sa môže poskytnúť maximálne do výšky 50% oprávnených mzdových nákladov a mesačne nesmie presiahnuť sumu 650 EUR na jedno novovytvorené pracovné miesto. Štátna pomoc môže byť v roku 2017 poskytnutá žiadateľovi, ktorý zamestná znevýhodneného alebo značne znevýhodneného zamestnanca v rámci pravidelného zamestnania na novovzniknuté pracovné miesto od 1. januára. do 30. novembra. Podrobnejšie informácie k schéme štátnej pomoci č. SA.46931 na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií ako aj k Výzve na predkladanie žiadostí sú k dispozícii na webovom portáli platobnej agentúry www.apa.sk.

Ing. Martina Rafajová, PhD.,

riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci, Pôdohospodárska platobná agentúra

Viac informácií k výzve nájdete už čoskoro v AGROMAGAZÍNe 08/2017.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin