banner-fliegl2

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Slovenská dojná ovca – praktický výsledok inovačného procesu

Hlavným podnetom pre tvorbu nového plemena v 90. rokoch minulého storočia bola zlá ekonomická situácia chovateľov oviec, keď nákupná cena vlny sa niekoľkonásobne prepadla a nepokrývala ani náklady na ich ostrihanie. Pritom mlieková úžitkovosť a plodnosť oviec plemena merino (M), cigája (C) a zošľachtená valaška (ZV) chovaných v tom čase na Slovensku bola nízka a bolo nevyhnutné pristúpiť k výraznej typovej prestavbe domácich plemien,

 

s podstatne väčším selekčným tlakom na produkciu mlieka a plodnosť, ktoré sa stali v 90. rokoch rozhodujúcimi činiteľmi ovplyvňujúcimi rentabilitu chovu. Zámerom inovačného programu navrhnutého výskumnými pracovníkmi vtedajšieho Ústavu šľachtenia zvierat – pracovisko Trenčín, ktoré bolo súčasťou VÚŽV Nitra bolo vyšľachtiť nový mäsovo - mliekový úžitkový typ oviec, vhodný pre polointenzívne podmienky a stádový spôsob chovu, s dobrou adaptačnou schopnosťou a bez vážnejších zdravotných problémov oviec. Celý proces tvorby nového plemena pritom prebiehal viac ako 20 rokov a to v 2 etapách. V prvej etape sa tvorili vo viacerých šľachtiteľsko – experimentálnych chovoch krížence s rôznym genetickým podielom 2 zošľachťujúcich plemien s výbornou mliekovou úžitkovosťou a plodnosťou, a to plemena lacaune (LC) a východofrízkeho plemena (VF). V druhej etape sa pristúpilo ku konsolidácii a stabilizácii syntetickej populácie oviec, v rámci ktorej sa na báze čistokrvnej plemenitby pristúpilo k pripúšťaniu jedincov inter se, pričom zostavovanie pripúšťacích plánov (rodičovských párov) sa opieralo najmä o plemenné hodnoty pre produkciu mlieka a veľkosť vrhu.

Ekonomické benefity

Využitie genetickej potencie dvoch špičkových dojných plemien svetového genofondu (LC, VF) v kombinácii s potenciou domácich plemien sa v konečnom dôsledku prejavilo v ekonomických benefitoch u chovateľov oviec plemena Slovenská dojná ovca (SD). Ekonomiku chovu dojných oviec v súčasnosti rozhodujúcou mierou ovplyvňuje produkcia mlieka. Pri plemene SD je v súčasnosti normovaná produkcia mlieka v priemere na úrovni 165 litrov, ale v najlepších chovoch vysoko presahuje hranicu 200 litrov mlieka a u 10 % najvýkonnejších bahníc tohto plemena je produkcia na úrovni takmer 260 litrov. Ak porovnáme túto produkciu s priemerom mliekovej produkcie čistokrvných bahníc plemena ZV a C šľachtiteľských chovov (114 litrov), tak rozdiel v prospech SD je takmer 45 % pri porovnaní priemerných hodnôt (rozdiel 51 litrov mlieka) a 128 % pri porovnaní s populáciou 10 % najlepších bahníc (146 litrov mlieka). Pri súčasných nákupných cenách surového ovčieho mlieka je rozdiel v prospech SD 45 až 50 EUR na bahnicu za rok pri porovnaní s priemerom produkcie mlieka čistokrvných bahníc ZV a C šľachtiteľských chovov. Tržby z predaja mlieka najlepších bahníc SD sú za dojnú periódu vyššie až o 100 € v porovnaní s priemernými cigájskymi a valašskými bahnicami. Aj keď zoberieme v úvahu čiastočne zvýšené náklady na chov oviec SD v porovnaní s C a ZV bahnicami (najmä v oblasti výživy), vyššie uvedený rozdiel je z hľadiska rentability chovu významný. Ak kalkulácie trocha zjednodušíme, 300 bahníc SD vyprodukuje v priemere o 15 tisíc litrov mlieka za rok naviac v porovnaní s čistokrvnými C a ZV stádami, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje minimálne 14 tisíc €. A to sú zhruba v našich podmienkach mzdové náklady na jedného ošetrovateľa oviec. Ak by sme robili kalkulácie v prepočte na 1 kg hrudkového syra, rozdiely v prospech SD by boli podobné, aj keď obsah základných zložiek mlieka (tuk, bielkoviny) je pri SD o 4% nižší v porovnaní s čistokrvnými bahnicami ZV a C.

1,2 doc. RNDr. Milan Margetín, PhD.

1 NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, 2Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Snímka: Gestori programu šľachtenia plemena slovenská dojná ovca s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou.

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 7/2017 v rubrike Inovácie v agrosektore

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_repka_2018

banner-lemken-0518

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin