logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

euro1PPA podporí chovateľov a pestovateľov refundáciou časti nákladov vynaložených na platbu poistného

Podpora na platbu poistného

Na aktuálne prebiehajúci rok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka schválilo limit pre poskytovanie štátnej a minimálnej pomoci na desať podporných opatrení s limitom finančných prostriedkov vo výške 45 570 000 EUR. Jedným zo schválených opatrení v roku 2021 je podporné opatrenie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ide o systémové opatrenie štátnej pomoci realizované od roku 2019, aktuálne v zmysle schémy štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení Dodatku č. 2, SA.58749 (2020/XA). Na uvedené opatrenie je stanovený limit finančných prostriedkov v sume 6 000 000 EUR.

V roku 2019 prijala platobná agentúra 651 žiadostí o poskytnutie dotácie. Z uvedeného počtu bolo podporených 532 subjektov v sume 3 999 973,86 EUR s koeficientom krátenia 59,04 %. Ide o podporné opatrenie  u ktorého evidujeme stúpajúcu tendencie v porovnaní jednotlivých rokov. V  roku 2020 bolo prijatých  894 žiadostí a poskytnuté finančné prostriedky v sume 4 999 995,68 EUR pre 821 schválených žiadostí s koeficientom krátenia 45,19 %.

Hlavným cieľom uvedeného podporného opatrenia je podporiť podnik pôsobiaci v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby formou úhrady platby poistného pre rastlinnú a živočíšnu prvovýrobu. Oprávneným príjemcom pomoci je mikropodnik, malý alebo stredný podnik (MSP), ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania. Oprávnenými nákladmi sú náklady príjemcu pomoci na platby ročného poistného, ktoré môžu byť uskutočnené jednorazovo priamo poisťovni alebo v splátkach a tieto sú dohodnuté v poistnej zmluve v rámci oprávneného obdobia. V zmysle schémy štátnej pomoci oprávnenými nákladmi sú náklady príjemcu pomoci na platby ročného poistného, ktoré môžu byť uskutočnené a preukázané platobnej agentúre v čase od predloženia žiadosti do 30. septembra príslušného rozpočtového roka. Táto pomoc sa uplatňuje len na pomoc, ktorá má stimulačný účinok, tzn. úhrady, ktoré žiadateľ realizuje pred podaním žiadosti nemôžu byť predmetom dotácie.

Pomoc poskytnutá podľa tejto schémy sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak príjemca pomoci predložil platobnej agentúre písomnú žiadosť pred úhradou poistného. Oprávnenými nákladmi sú náklady alebo výdavky na platby poistného, ktoré kryje straty spôsobené:

prírodnými katastrofami, podľa článku 2 ods. 9 nariadenia Komisie;

nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe

výskytom chorôb zvierat alebo škodcov rastlín,

vplyvom chránených zvierat

Pomoc možno poskytovať do 65 % oprávnených nákladov na poistné. V roku 2019 boli preplatené poistné náklady vo výške 59,04 % a v roku 2020 45,19 %.

Výzva na predkladanie žiadostí o aktiváciu konta

Aktuálne je na stránke platobnej agentúry zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o aktiváciu konta v DataCentre pre podporné opatrenie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Výzva je otvorená v termíne od 03. marca 2021 do 31. marca 2021. Bez registrácie v systéme ITMS2014+ nie je umožnené následné predloženie samotnej žiadosti o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Podanie žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ak má žiadateľ záujem o čerpanie štátnej pomoci na podporné opatrenie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe, musí podať aj Žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe na základe výzvy zverejnenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Subjekty, ktoré žiadali v predchádzajúcich rokoch o Zelenú naftu2019+ nemusia vykonávať v systéme ITMS2014+ žiadne úpravy, odporúčame ale skontrolovať aktuálnosť údajov. Rovnako už zaregistrované subjekty v systéme ITMS2014+ sa nemusia opakovane registrovať, ale v prípade zmien je potrebné vykonať aktualizáciu údajov pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na platby poistného bude nadväzovať na už vypísanú výzvu k registrácií v DataCentre.

Podrobnejšie informácie k schéme štátnej pomoci ako aj k aktuálnej Výzve na predkladanie žiadostí o aktiváciu konta v DataCentre sú k dispozícii na webovom sídle platobnej agentúry www.apa.sk.

Ing. Jaroslav Jánoš, Pôdohospodárska platobná agentúra

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 3/2021 na s. 30 – 31.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov