logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

farmaNová SPP by mala byť zelenšia, no súčasne aj cielenejšia a jednoduchšia

Nová Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) po roku 2020 sa má zamerať na plnenie 9 základných cieľov,

z ktorých tri sa sústredia na ochranu životného prostredia a klímy. Ide o (1) opatrenia v oblasti zmeny klímy, (2) starostlivosť o životné prostredie a (3) zachovanie krajiny a biodiverzity. Prvky ozeleňovania SPP sú pomerne jasne badateľné už v súčasnom programovacom období, pričom po roku 2020 by nová SPP mala „ozelenieť“ ešte viac. Pre poľnohospodárov by však táto zmena nemala priniesť viac komplikácií a byrokracie, skôr naopak. Nová SPP v oblasti ochrany životného prostredia a klímy by mala zabezpečiť cielenejšie opatrenia viac napasované na konkrétne potreby jednotlivých členských štátov, keďže práve jednotlivé členské štáty budú rozhodovať o tom za pomoci ktorých nástrojov sa rozhodnú naplniť tri vyššie uvedené ciele. Súčasne by malo dôjsť aj k zjednodušeniu plnenia záväzkov v tejto oblasti vďaka zavedeniu tzv. systému kondicionality, ktorého cieľom je zosúladenie systému plnenia podmienok v oblasti agroenvironmentu. V praxi by malo v rámci tohto procesu dôjsť k nahradeniu doterajších dvoch systémov pravidiel - pravidiel „krížového plnenia“ a pravidiel „ekologizácie“, ktoré v súčasnosti majú rozdielne kritériá týkajúce sa kontroly a sankcií, jedným uceleným systémom pre kondicionalitu. Do tohto rámca pritom budú zahrnuté aj ďalšie smernice o vode či udržateľnom využívaní pesticídov. Členský štát potom vo svojom Strategickom pláne vysvetlí ako zavedie kondicionalitu v praxi a ako umožní prostredníctvom navrhovaných opatrení dosiahnuť stanovené trio enviro cieľov, ktoré SPP bude sledovať. Vďaka tomu, že nový Strategický plán bude v sebe spájať dve podporné politiky – teda zlúči I. pilier ako aj II. pilier, pre členské štáty by malo byť jednoduchšie zladiť všetky druhy podpory v príslušnej oblasti a tým celý systém podpory nastaviť efektívnejšie.

Podpory naprieč obidvomi piliermi

Podobne ako v súčasnom programovacom období, tak i v tom budúcom sa podpory týkajúce environmentu, diverzity a ochrany klímy budú týkať obidvoch pilierov. Zmenou po roku 2020 by malo byť zavedenie dobrovoľnosti zapojenia sa poľnohospodárov do ekologických režimov platieb v prvom pilieri – teda v priamych platbách. Členské štáty však musia v rámci I. piliera ponúknuť poľnohospodárom na výber aspoň jednu, poprípade aj viac ekologických schém podpory, ktoré budú napasované na potreby daného členského štátu. Následne bude na samotnom poberateľovi podpory, či sa rozhodne do schémy vstúpiť alebo nie. Na vyplatenie podpory bude potrebné spĺňa podmienky, ktoré zadefinuje podporná schéma, pričom sa bude vyžadovať, aby išlo o podmienky nad rámec podmienok, ktoré bude definovať systém kondicionality. Členské štáty sa pritom môžu napríklad rozhodnúť udeliť podmienku povinného vstupu do tejto schémy v I. pilieri pre tých farmárov, ktorí chcú súčasne využívať agroenvironmentálno – klimatické podporné schémy v rámci II. piliera SPP - teda v rozvoji vidieka.

V rámci II. piliera hovorí návrh Európskej komisie o tom, že na opatrenia zabezpečujúce plnenie cieľa ochrany životného prostredia a klímy či zabezpečenie biodiverzity bude potrebné vyčleniť minimálne 30 % rozpočtu PRV. Po novom sa už pritom ANC platby nebudú započítavať do ekologických platieb (teda do spomínaného minima 30 %), nakoľko štúdie doteraz nepotvrdili pozitívny efekt podpory na plochy so špecifickými znevýhodneniami (ANC) na životné prostredie a klímu. V rámci II. piliera bude možné využívať financie určené na agroenvironmentálno – klimatické opatrenia, z ktorých mnohé poznáme i dnes – opatrenia ako napríklad agroenvironment, ekologické poľnohospodárstvo, integrovaná produkcia, životné podmienky zvierat a podobne. Na rozdiel od ekoschémy, resp. ekoschém v I. pilieri, ktoré budú jednoročnými záväzkami, v prípade neprojektových „eko“opatrení z II. piliera pôjde o 5 až 7 ročné finančné záväzky. Platby v rámci neprojektových opatrení zameraných na environment by mali byť podobne ako teraz považované ako kompenzácia ušlého príjmu poľnohospodárov, ktorí sa dobrovoľne rozhodli realizovať postupy vedúce k ochrane životného prostredia, klímy, zachovania biodiverzity či zdravia zvierat.


/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov