logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

prace-v-dazdiPočasie skomplikovalo poľnohospodárom dodržať termín prvej kosby

Zatiaľ, čo máj bol výrazne suchý, posledné dni ukázali presný opak a poľnohospodárov

na celom území sužujú neprestávajúce dažde. To bude mať za následok, že mnohí žiadatelia priamych podpôr nedodržia termíny prvej kosby porastov podľa stanovených predpisov.

Termíny prvých operácií na plochách trvalých trávnych porastov (TTP) stanovuje nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, pričom prvú operáciu na plochách TTP je žiadateľ povinný vykonať najneskôr do termínov podľa sledovaného obdobia (rozpätie 1.6. – 8.8. v závislosti od nadmorskej výšky poľnohospodárskej plochy).

V súvislosti so vzniknutou situáciou sa na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR obrátila aj Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora so žiadosťou o posun termínov prvých operácií na plochách trvalých trávnych porastov z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Takisto na aktuálnu klimatickú situáciu reaguje aj Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), ktorá v tejto súvislosti dáva zainteresovaným do pozornosti inštitút vyššej moci a mimoriadnych okolností. V tom sa okrem iného uvádza, že v prípade, ak nastanú okolnosti vyššej moci a mimoriadnych okolností, je žiadateľ povinný PPA písomne oznámiť túto skutočnosť do 15 pracovných dní odo dňa, kedy je žiadateľ alebo ním poverená osoba schopná tak urobiť.

Oznámenie, spolu s relevantným dôkazom žiadateľ predkladá na formulári „Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností“, na príslušnom regionálnom pracovisku PPA v mieste administrovania jeho žiadosti. Všetky potrebné formuláre spolu aj s informáciami sú k dispozícii na webovom sídle PPA https://www.apa.sk/priame-a-agro-environmentalne-podpory-oznamenia/oznmenie-pre-iadateov-o-priame-podpory-o-monosti-uplatnenia-intittu-vyej-moci-a-mimoriadnych-okolnost/9999

Ing. Andrej Wallner

Odbor komunikácie a marketingu | Kancelária ministra

MPRV SRCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov