logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Miroslav Záhradnik

KOMENTÁR: Inovácie, výskum a prax

Miroslav Záhradník

 

Pojmom v nadpise nepripisujte význam podľa poradia v akom sú uvedené. Kľúčový je skôr stupeň ich účinného prepájania, napríklad pre zvyšovanie produktivity chovov.

Tlak na zvyšovanie produktivity je, nielen na príklade automobilového priemyslu, nepochybne aktuálnou témou. Inovácie na farme by však nemali byť v tejto súvislosti iba samoúčelné. Z pohľadu ekonóma je vhodným meradlom ekonomický prínos nového pracovného postupu alebo iného opatrenia manažéra farmy dojníc. Ekonomikou sa pritom rozumie širší kontext, so sekundárnymi efektami, akými sú napríklad redukcia času na výkon (viac času na rodinu), alebo zníženie chybovosti (napr. ukazovatele kvality mlieka akými sú nižšie hodnoty PSB – počet somatických buniek a CPM – celkový počet mikroorganizmov). Ale nesporne aj nižšia potreba pracovníkov na farme. Platí to najmä v prípade ak sa manažérom fariem dlhodobo nedarí prilákať vhodných adeptov, aj to aj napriek rôznym benefitom a motivačnými zložkám. Problematika nedostatku pracovníkov pritom nemusí byť, opäť, iba priamočiara záležitosť. Napríklad v Írsku, kde sa všeobecne považuje koncepčný prístup k rozvoju mliekového sektora za príkladný, vnímajú aj vysokú vyťaženosť jednotlivých pracovníkov na farmách ako kľúčový problém. Syndróm vyhorenia z prepracovanosti môže byť veľkým rizikom nielen pre konkrétnu farmu, ale aj pre budúcu konkurencieschopnosť celého proexportne orientovaného sektora.

Robotizované dojenie a kŕmenie je jednou z možností ako pri vhodnom nastavení procesov na farme napredovať. Niekoľko násobne nižší nástup ako v susednej Českej republike by však nemal byť odradzujúcim momentom alebo naopak mal by motivovať. Ako to však zhodnotiť odborne, nezávisle a v primeranom čase?

EkonMOD milk

Volatilita trhu znamená, že "optimálne rozhodnutia" pre jednotlivé farmy dojníc sa neustále menia. A navyše, podmienky na farmách sa taktiež rýchlo menia. Krátkodobé cenové výkyvy budú s najväčšou pravdepodobnosťou pretrvávať preto je rozhodujúce dosahovať optimálnu produktivitu v dlhodobom meradle. Na jej zabezpečenie a udržanie musia byť manažéri priebežne a nezávisle informovaní o užitočných zmenách alebo úpravách, ktoré je možné vykonať. Značná variabilita v nákladoch na výrobu mlieka, prameniaca napríklad v rozdielnych systémoch chovu, organizácii stád, úrovne technologického vybavenia a mnohých iných faktorov, podčiarkuje opodstatnenosť myšlienky inovatívneho prístupu k hodnoteniu ekonomickej návratnosti a hľadaniu optimálnej produkčnej štruktúry na konkrétnej farme dojníc, ktorá zvažuje alebo je okolnosťami donútená k zmene.

Princíp fungovania aplikácie kopíruje agendu ekonomického tímu NPPC-VÚŽV Nitra:

Oceňovaný inovatívny prvok je v miere zapojenia samotných farmárov do hodnotenia jednotlivých manažérskych opatrení alebo plánov na zmeny. Za výskumný a vývojový tím aplikácie zdôrazňujem, že aplikácia má charakter otvorenej platformy, ktorá víta aktívnu účasť vo forme pripomienkovania, prípadne návrhov na jej ďalší vývoj.

V niektorom z najbližších príspevkov si bližšie prejdeme konkrétny prípad mliekovej farmy otvorenej inováciám s uplatnením aplikácie EkonMOD milk

Miroslav Záhradník, NPPC – VÚŽV Nitra 

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov